Base description which applies to whole site
+

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Algemene Doelstelling

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

Rol en Verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een medeverantwoordelijkheid inzake wonen en bouwen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een medeverantwoordelijkheid inzake duurzaamheid.

Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving beoogt de wetgever een door haar gewenst niveau van veiligheid en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarbij worden de rechtsbeginselen van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gehanteerd, met oog voor de nalevingseisen die van de ondertoezichtstaanden worden gevraagd. Zij streeft daarbij samenwerking met andere overheidspartners na.

(Doen) uitvoeren

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

  • vergunningverlening;

  • toezicht door middel van objectinspecties, administratiecontroles, audits, convenanten en digitale inspecties;

  • het verrichten van opsporing in geval van ernstige overtreding of fraude (onder aansturing van het OM);

  • incidentafhandeling en onderzoek. Een uitgebreidere toelichting op de producten is te vinden in de agentschapsparagraaf van de inspectie.

Een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeringsprogramma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is te vinden in het Meerjarenplan 2017–2021 dat 20 september 2016 aan de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550, nr. 4).

Indicatoren en kengetallen
 

Vergunningen

Adm.Contr.

Audits

 

Planning

Realisatie

Planning

Realisatie

Planning

Realisatie

Afval, Industrie en Bedrijven

3.518

3.018

299

494

89

62

Water, Producten en Stoffen

425

223

6.250

4.254

30

40

Scheepvaart

6.470

7.617

220

384

39

30

Rail- en wegvervoer

615

869

952

549

179

134

Luchtvaart

5.300

7.228

0

 

410

382

Autoriteit woningcorporaties

1.450

2.080

340

334

710

447

Transport gevaarlijke stoffen

275

124

275

264

54

17

Totaal

18.053

21.159

8.336

6.279

1.511

1.112

 

Convenanten

Object inspecties

Incidentafhandeling

 

Planning

Realisatie

Planning

Realisatie

Planning

Realisatie

Afval, Industrie en Bedrijven

4

0

1.374

1.007

10

11

Water, Producten en Stoffen

30

15

37.945

32.931

0

 

Scheepvaart

8

5

5.480

5.068

400

207

Rail- en wegvervoer

73

67

17.382

10.886

0

 

Luchtvaart

0

 

1.300

1.076

0

0

Autoriteit woningcorporaties

0

 

0

 

0

 

Transport gevaarlijke stoffen

8

0

6.470

4.201

202

2.238

Totaal

123

87

69.951

55.169

612

2.456

 

Onderzoek

 

Planning

Realisatie

Afval, Industrie en Bedrijven

10

18

Water, Producten en Stoffen

0

 

Scheepvaart

250

313

Rail- en wegvervoer

0

 

Luchtvaart

0

0

Autoriteit woningcorporaties

4

3

Transport gevaarlijke stoffen

20

46

Totaal

284

380

Bron: ILT 2017

Toelichting:

In de tabel bij indicatoren en kengetallen staan de verschillen tussen geplande en gerealiseerde productie weergegeven. De voortgang van productie ten opzichte van de planning laat een overwegend positief beeld zien. Afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door nieuwe inzichten over de inzet. Dit in lijn met een geleidelijke verschuiving van de focus, waarbij risicoselectie in dienst van het bereiken van maatschappelijke effecten steeds belangrijker wordt. Het halen van afgesproken aantallen is daarbij ondersteunend aan het te behalen effect.

Beleidsconclusies

De ILT is in 2016 gestart met het traject Koers 2021. Trends binnen en buiten de ILT – als (technologische) ontwikkelingen – zorgen ervoor dat de ILT zich vernieuwt. Maar ook de conclusies uit de parlementaire enquête over de Fyra en combinatie van de vele taken van de ILT eisen een nieuwe manier van werken. Medewerkers en leidinggevenden werken samen aan vernieuwing, vanuit vakmanschap en met oog voor ontwikkelingen binnen en buiten de ILT. Altijd in de context van de ambitie: de ILT toont haar maatschappelijke meerwaarde door te werken aan veiligheid, duurzaamheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Een ILT-brede risicoanalyse is een van de onderdelen van de Koers ILT. De risicoanalyse heeft als doel de risico’s in het werkveld van de ILT onderling vergelijkbaar te maken om beter onderbouwde keuzes over de inzet te kunnen maken. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld en ingevuld voor de taken van ILT. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in zes categorieën, namelijk Fysieke veiligheid, Gezondheid, Milieu, schade aan Transportnet, Economie en schade aan het Vertrouwen in instituties. De resultaten van de eerste ILT-brede risicoanalyse zijn met stakeholders binnen en buiten de overheid besproken met als conclusie dat deze analyse terecht een plek in de strategieontwikkeling van de ILT heeft gekregen. De risicoanalyse is op 6 juli 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550, nr. 80).

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Handhaving en Toezicht (x € 1.000)
           

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Verplichtingen

130.230

116.481

119.051

118.970

106.759

109.561

– 2.802

Uitgaven

130.230

116.481

119.051

118.970

106.759

109.561

– 2.802

24.01

Handhaving en toezicht

130.230

116.481

119.051

118.970

106.759

109.561

– 2.802

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

130.230

116.481

119.051

118.970

106.759

109.561

– 2.802

 

– Afval, industrie en bedrijven

9.251

13.304

27.706

27.141

23.746

24.549

– 803

 

– Rail en wegvervoer

29.330

25.636

24.691

27.897

24.300

24.765

– 465

 

– Scheepvaart

17.985

15.149

23.063

22.372

20.171

21.089

– 918

 

– Luchtvaart

15.799

13.168

19.166

18.415

16.853

17.352

– 499

 

– Risicovolle stoffen en producten

39.492

33.826

0

0

0

0

0

 

– Water, producten en stoffen

18.373

15.398

24.425

23.145

21.689

21.806

– 117

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Toelichting op financiële instrumenten

Zie toelichting hieronder bij Bijdrage aan het agentschap ILT.

24.01 Handhaving en toezicht
24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT

De bijdrage aan de ILT is verhoogd vanwege werkzaamheden inzake het toezicht op energielabels. Daarnaast is de bijdrage aan ILT verhoogd vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling.

De bijdrage aan de ILT is verminderd vanwege de overdracht van crisisnetwerktaken aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing dat is ondergebracht bij Rijkswaterstaat en het projectbureau Caribisch Nederland aan Directoraat-Generaal Bereikbaarheid (tegenwoordig Directoraat-Generaal Mobiliteit). Per saldo heeft dat geleid tot een daling van de agentschapsbijdrage.

Licence