Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en Verantwoordelijkheden

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen (x € 1.000)
           

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

 

Verplichtingen

6.696.616

6.910.205

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.168.329

– 908.488

 

Uitgaven

6.696.616

6.910.205

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.168.329

– 908.488

 

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.722.871

5.834.916

4.821.159

5.026.766

4.604.822

5.450.478

– 845.656

1

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

973.745

1.075.289

1.053.156

999.533

655.019

717.851

– 62.832

2

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (ad 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2017 van het Infrastructuurfonds.

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2017.

  • Een kasschuif van € 250 miljoen via het Rijksbrede beeld naar 2018 en 2019.

  • Overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 191,9 miljoen) en het programma Beter Benutten (€ 84,8 miljoen)

  • Omzetting van de budgettaire reeksen van de DBFM-projecten A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (€ 114,0 miljoen) en N18 Varsseveld-Enschede (€ 113,2 miljoen) om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

  • Overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 13,7 miljoen) en voor de bijdrage aan MRA (€ 15,8 miljoen).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

uitgaven

2.365.030

2.231.569

– 133.461

12.01

Verkeersmanagement

 

3.638

4.498

860

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

609.164

595.154

– 14.010

12.03

Aanleg

 

641.536

429.918

– 211.618

12.04

GIV/PPS

 

561.811

638.739

76.928

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

548.881

563.260

14.379

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

           

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

126.245

150.898

24.653

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

2.238.785

2.080.671

– 158.114

           

13

Spoorwegen

uitgaven

2.218.915

2.154.280

– 64.635

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.245.661

1.372.035

126.374

13.03

Aanleg

 

735.505

604.096

– 131.409

13.04

GIV/PPS

 

158.806

161.552

2.746

13.07

Rente en aflossing

 

48.362

16.597

– 31.765

13.08

Investeringsruimte

 

30.581

 

– 30.581

           

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

185.262

242.727

57.465

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

2.033.653

1.911.553

– 122.100

           

14

Regionaal, lokale infrastructuur

uitgaven

216.332

236.352

20.020

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

132.863

148.786

15.923

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

83.469

87.566

4.097

           

14.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

216.332

236.352

20.020

           

15

Vaarwegen

uitgaven

872.578

899.296

26.718

15.01

Verkeersmanagement

 

8.428

8.525

97

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

366.969

322.961

– 44.008

15.03

Aanleg

 

186.361

218.819

32.458

15.04

GIV/PPS

 

10.904

39.105

28.201

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

299.916

309.886

9.970

15.07

Investeringsruimte

     

0

           

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

93.675

97.115

3.440

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

778.903

802.181

23.278

           

17

Megaprojecten

uitgaven

181.174

112.472

– 68.702

17.02

Betuweroute

 

942

1.289

347

17.03

HSL

 

40.745

154

– 40.591

17.06

PMR

 

6.866

5.020

– 1.846

17.07

ERTMS

 

44.463

19.585

– 24.878

17.08

Zuidasdok

 

88.158

86.424

– 1.734

           

17.09

Ontvangsten

 

22.661

35.935

13.274

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

158.513

76.537

– 81.976

           

18

Overige uitgaven

uitgaven

24.292

2.113

– 22.179

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.02

Beter benutten

 

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

 

4.723

0

– 4.723

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

4.568

2.113

– 2.455

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 60.000

0

60.000

18.16

Reservering Omgevingswet

 

75.001

0

– 75.001

           

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

0

550.804

550.804

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

32.511

32.511

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

24.292

– 581.202

– 605.494

           

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.450.478

4.604.822

– 845.656

           
 

Totaal uitgaven

 

5.878.321

5.606.082

– 272.239

 

Totaal ontvangsten

 

427.843

1.109.990

682.147

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

5.450.478

4.604.822

– 845.656

26.02 Bijdragen aan het Deltafonds (ad 2)

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2017 van het Deltafonds.

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2017. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds en andere ministeries in verband met een bijdrage aan projecten, waaronder Ooijen-Wanssum en IJsseldelta fase 2, ambitie Afsluitdijk en zoetwatermaatregelen.

Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2017.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

uitgaven

536.678

457.927

– 78.751

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

373.919

272.598

– 101.321

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

153.751

178.248

24.497

1.03

Studiekosten

 

9.008

7.081

– 1.927

           

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

186.805

193.127

6.322

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

349.873

264.800

– 85.073

           

2

Investeren in zoetwatervoorziening

uitgaven

38.973

11.397

– 27.576

2.01

Aanleg waterkwantiteit

 

0

 

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

36.928

9.327

– 27.601

2.03

Studiekosten

 

2.045

2.070

25

           

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

       
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

38.973

11.397

– 27.576

           

3

Beheer, onderhoud en vervanging

uitgaven

169.466

179.456

9.990

3.01

Watermanagement

 

7.031

7.162

131

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

162.435

172.294

9.859

           

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

169.466

179.456

9.990

           

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

uitgaven

0

6.200

6.200

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

6.200

6.200

           

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

3.200

3.200

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

0

3.000

3.000

           

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

133.415

288.322

154.907

5.01

Apparaat

 

218.112

226.002

7.890

5.02

Overige uitgaven

 

63.703

62.320

– 1.383

5.03

Investeringsruimte

 

– 148.400

0

148.400

           

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

127.036

127.036

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

133.415

161.286

154.907

           

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

6.09

Ten laste van begroting van IenM

Ontvangsten

717.851

655.019

– 62.832

           

7

Investeren in waterkwaliteit

uitgaven

26.124

7.022

– 19.102

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

24.850

5.881

– 18.969

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

279

284

5

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

995

857

– 138

           

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

0

91

91

 

Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

26.124

6.931

– 19.193

           
 

Totaal uitgaven

 

904.656

950.324

45.668

 

Totaal ontvangsten

 

186.805

323.454

136.649

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art. 26)

 

717.851

655.019

– 62.832

Licence