Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de IenW-brede programma-uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 Algemeen department (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Verplichtingen

63.614

50.181

47.952

131.783

105.611

54.487

51.124

1

Uitgaven

55.677

50.901

59.524

114.922

93.648

57.813

35.835

 

97.01 Algemeen departement

55.677

50.901

59.524

114.922

77.648

57.813

19.835

 

97.01.01 Opdrachten

30.159

30.907

28.770

84.406

46.928

29.429

17.499

2

– Onderzoeken ANVS

0

3.217

3.162

4.189

3.150

3.749

– 599

 

– Regeringsvliegtuig

10.044

6.892

8.731

62.120

21.934

6.735

15.199

 

– Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

4.264

4.844

3.902

7.198

8.920

7.050

1.870

 

– Overige Opdrachten

15.851

14.154

12.973

10.898

12.924

11.895

1.029

 

97.01.02 Subsidies

1.119

2.167

1.790

1.341

1.464

1.450

14

 

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

19.022

12.600

23.837

24.048

24.129

21.707

2.422

3

– Waarvan bijdrage aan KNMI

2.400

0

2.672

2.583

2.583

213

2.370

 

– Waarvan bijdrage aan ILT

16.000

11.986

12.209

12.412

12.471

12.471

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

622

614

2.574

2.625

2.631

2.579

52

 

– Waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

6.382

6.428

6.444

6.444

0

 

97.01.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.377

5.227

5.127

5.127

5.127

5.227

– 100

 

StAB

5.377

5.227

5.127

5.127

5.127

5.227

– 100

 

97.02 Sanering Thermphos

0

0

0

0

16.000

0

16.000

4

Ontvangsten

18.503

3.646

1.259

336

3.167

1.101

2.066

5

Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • De hogere verplichtingen op dit artikel hangen voornamelijk samen met de overlopende verplichting uit 2017 ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig en de aangegane verplichting voor de interim-oplossing voor het regeringsvliegtuig. Bij de eerste suppletoire wet is het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden voor het Regeringsvliegtuig uit 2017 aan de IenW begroting toegevoegd (€ 34,6 Miljoen). Daarnaast heeft ten behoeve van het interim-vliegtuig een aanvullende verplichtingeschuif vanuit 2019 plaatsgevonden (€ 4,5 miljoen). Ultimo 2018 is een deel van de gereserveerde gelden voor het Regeringsvliegtuig niet verplicht (€ 20,7, miljoen). Tevens moet, met ingang van 2018, ten behoeve van de aanslag Vennootschapsbelasting een verplichting worden vastgelegd (€ 5,1 miljoen).

  • De hogere uitgaven van € 17,5 miljoen zijn het gevolg van:

    • Een bijdrage aan het interim-vliegtuig, tot de oplevering van het nieuwe regeringsvliegtuig, (€ 6,4 miljoen). Daarnaast betreft het de opbrengst van de verkoop van het voormalige regeringsvliegtuig (€ 2,5 miljoen), die mag worden aangewend voor het nieuwe vliegtuig. Bij de eerste suppletoire wet is het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden voor het Regeringsvliegtuig uit 2017 aan de IenW begroting toegevoegd (€ 34,6 Miljoen). Ultimo 2018 is een deel van de gereserveerde gelden voor het Regeringsvliegtuig niet tot betaling gekomen (€ 28,3 miljoen).

    • Een hogere bijdrage aan DCC voor het uitvoeren van noodmaatregelen als gevolg van de droogteperiode in 2018 (1,8 miljoen)

  • De hogere uitgaven van € 2,4 miljoen is met name als gevolg van een bijdrage van RWS aan KNMI voor producten en diensten die het KNMI verricht voor RWS (€ 2,37 miljoen). Het betreft meteorologische producten en diensten met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van wegen-, vaarwegen- en waterprojecten waaronder gladheidsbestrijding.

  • De hogere uitgaven van € 16 miljoen betreft de Rijksbijdrage aan de sanering Thermphos. Het volledige bedrag voor 2018 is conform de planning van de sanering gerealiseerd.

  • De hogere ontvangsten betreft voornamelijk de opbrengst van de verkoop van het voormalige regeringsvliegtuig, verkocht door Domeinen. Dit bedrag zal worden aangewend voor het (nieuwe) regeringsvliegtuig.

97.01 IenW-brede programmamiddelen

Toelichting op de financiële instrumenten

97.01.01 Opdrachten

Onderzoeken ANVS

Hieronder worden de uitgaven verantwoord voor opdrachten aan (inter)nationale technische support organisaties (waaronder de dienstverlening door agentschappen) inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen hieronder verantwoord.

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de verantwoording van de uitgaven in 2018 van IenW voor het onderhouden, de exploitatie en de aanschaf van het (te vervangen en interim-) regeringsvliegtuig.

97.02 Sanering Thermphos

Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld. In het voorjaar zijn de middelen voor de Rijkbijdrage Thermphos, middels de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ISB Thermphos (Kamerstuk II, 34896-XII, respectievelijk 34896–1 en 34896–2).) toegevoegd aan artikel 97 van de begroting (artikel 97) van IenW.

Middels een subsidieregeling worden de middelen beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partij.

Licence