Base description which applies to whole site

Artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Rol en verantwoordelijkheden

Financieren

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Verplichtingen

6.910.205

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.564.953

– 229.921

 

Uitgaven

6.910.205

5.874.315

6.026.299

5.259.841

6.335.032

6.564.953

– 229.921

 

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.834.916

4.821.159

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.675.020

– 215.264

1

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

1.075.289

1.053.156

999.533

655.019

875.276

889.933

– 14.657

2

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2018 van het Infrastructuurfonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2018.

  • Toevoegen van de aanvullende post infrastructuur (€ 542,5 miljoen)

  • Kasschuif infrastructuurfonds (– € 700 miljoen)

  • Voordelig saldo (– € 195 miljoen)

  • Extra snelle trein Groningen en Friesland (– € 32 miljoen)

  • Afrekening ProRail derde tertaal 2017 (€ 41 miljoen)

  • Herverkaveling Omgevingswet (– € 23 miljoen)

  • Overige oorzaken (€ 151,2 miljoen)

 • 2. Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2018 van het Deltafonds. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2018. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds en andere ministeries in verband met een bijdrage aan projecten, waaronder Ooijen-Wanssum en IJsseldelta fase 2, ambitie Afsluitdijk en zoetwatermaatregelen. Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2018.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

12

Hoofdwegen

Uitgaven

2.575.982

2.472.330

– 103.652

12.01

Verkeersmanagement

 

3.680

3.736

56

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

645.593

717.007

71.414

12.03

Aanleg

 

781.590

558.823

– 222.767

12.04

GIV/PPS

 

581.030

605.036

24.006

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

564.089

587.728

23.639

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

           

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

90.402

110.467

20.065

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.485.580

2.361.863

– 123.717

           

13

Spoorwegen

uitgaven

2.190.386

2.123.334

– 67.052

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.245.258

1.514.397

269.139

13.03

Aanleg

 

766.273

457.267

– 309.006

13.04

GIV/PPS

 

162.258

141.680

– 20.578

13.07

Rente en aflossing

 

16.597

9.990

– 6.607

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

           

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

314.250

222.780

– 91.470

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.876.136

1.900.554

24.418

           

14

Regionaal, lokale infrastructuur

uitgaven

246.600

97.268

– 149.332

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

194.764

94.429

– 100.335

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

51.836

2.839

– 49.447

           

14.09

Ontvangsten

 

0

2.219

2.219

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

246.600

95.049

– 151.551

           

15

Vaarwegen

uitgaven

964.746

845.570

– 119.176

15.01

Verkeersmanagement

 

8.525

8.655

130

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

376.866

334.496

– 42.370

15.03

Aanleg

 

227.570

159.164

– 68.406

15.04

GIV/PPS

 

44.839

28.867

– 15.972

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

306.946

314.388

7.442

15.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

           

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

131.197

81.365

– 49.832

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

833.549

764.205

– 69.344

           

17

Megaprojecten

uitgaven

262.497

269.333

6.836

17.02

Betuweroute

 

4.942

1.599

– 3.343

17.03

HSL

 

8.894

80

– 8.814

17.06

PMR

 

34.940

20.185

– 14.755

17.07

ERTMS

 

98.823

50.733

– 48.090

17.08

Zuidasdok

 

114.898

78.938

– 35.960

17.10

Programma HFS

 

0

117.798

117.798

           

17.09

Ontvangsten

 

30.436

37.373

6.937

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

232.061

231.960

– 101

           

18

Overige uitgaven en ontvangsten

uitgaven

1.094

1.729

635

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.02

Beter benutten

 

0

0

0

18.03

Intermodaal vervoer

 

0

0

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

1.016

1.729

713

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

 

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

18.16

Reservering Omgevingswet

 

78

0

– 78

18.17

Verkenningen nieuwe stijl

 

0

0

0

           

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

0

78.728

78.728

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

12.381

12.281

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.094

– 89.380

– 90.374

           

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.675.020

5.459.756

– 215.264

           
 

Totaal uitgaven

 

6.241.305

5.809.564

– 431.741

 

Totaal ontvangsten

 

566.285

545.313

– 21.072

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

5.675.020

5.459.756

– 215.264

26.02 Bijdragen aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

uitgaven

526.713

515.558

– 11.155

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

352.422

308.998

– 43.424

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

169.799

199.682

29.883

1.03

Studiekosten

 

4.492

6.878

2.386

           

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

197.844

208.552

10.708

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

328.869

307.006

– 21.863

           

2

Investeren in zoetwatervoorziening

uitgaven

21.863

11.739

– 10.124

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

18.913

9.492

– 9.421

2.03

Studiekosten

 

2.950

2.247

– 703

           

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

       
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

3.041

755

– 2.286

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

18.822

10.984

– 7.838

           

3

Beheer, onderhoud en vervanging

uitgaven

188.765

207.793

19.028

3.01

Watermanagement

 

7.111

7.294

183

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.654

200.499

18.845

           

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

188.765

207.793

19.028

           

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

uitgaven

47.730

20.974

– 26.756

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

800

800

4.02

GIV/PPS

 

47.730

20.174

– 27.556

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

800

800

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

47.730

20.174

– 27.556

           

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

276.099

307.827

31.728

5.01

Apparaat

 

230.529

239.168

8.639

5.02

Overige uitgaven

 

64.200

68.659

4.459

5.03

Investeringsruimte

 

– 18.630

0

18.630

           

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

0

28.151

28.151

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

276.099

279.676

3.577

           

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

6.09

Ten laste van begroting van IenW

Ontvangsten

889.933

875.276

– 14.657

           

7

Investeren in waterkwaliteit

uitgaven

29.648

19.795

– 9.853

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

25.676

16.161

– 9.515

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

777

1.172

395

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

3.195

2.462

– 733

           

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

0

89

89

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

29.648

19.706

– 9.942

           

Totaal uitgaven

 

1.090.818

1.083.686

– 7.132

Totaal ontvangsten

 

200.885

238.347

37.462

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

889.933

875.276

– 14.657

Licence