Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 97 Algemeen departement (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

47.952

149.238

54.487

54.880

55.884

56.595

56.847

Uitgaven:

59.524

150.931

57.813

57.187

56.883

56.845

56.846

97.01

IenM-brede programmamiddelen

59.524

150.931

57.813

57.187

56.883

56.845

56.846

97.01.01

Opdrachten

28.770

119.293

29.429

28.992

28.588

29.157

29.409

 

– Onderzoeken ANVS

3.164

3.689

3.749

3.872

3.872

3.929

3.929

 

– Overige opdrachten

25.606

115.604

25.680

25.120

24.716

25.228

25.480

97.01.02

Subsidies

1.790

2.370

1.450

1.255

1.356

752

502

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

23.837

24.041

21.707

21.713

21.712

21.709

21.708

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

2.672

2.583

213

213

213

213

213

 

– waarvan bijdrage aan ILT

12.209

12.412

12.471

12.476

12.476

12.473

12.472

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.574

2.618

2.579

2.580

2.579

2.579

2.579

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

6.382

6.428

6.444

6.444

6.444

6.444

6.444

97.01.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

5.127

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

 

– StAB

5.127

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

Ontvangsten

1.259

1.296

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

97.01 IenM-brede programmamiddelen

Toelichting op de financiële instrumenten

97.01.01 Opdrachten

Onderzoeken ANVS

Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)nationale technische support organisaties (waaronder de dienstverlening door agentschappen) inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op dit artikel verantwoord.

Overige opdrachten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenM voor het onderhoud, exploitatie en aanschaf van het (vervangend) regeringsvliegtuig.

Onderzoeken PBL

Dit betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals de aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL, zie de website van het PBL19.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. Tijdens een (dreigende) crisis coördineert het DCC-IenM de informatievoorziening binnen het ministerie op het gebied van Infrastructuur en Milieu en is het DCC verantwoordelijk voor het crisisbeheersingsproces. Het beleid op het gebied van crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door de opkomst van andere crisisvormen (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten), door de internationale dimensies van crises en de verantwoordelijkheid voor nucleaire crisisbeheersing.

Bij deze begroting zijn er incidentele bijdragen toegekend in 2017 voor de Nationale Nucleaire Oefening, de evaluatie van de crisisevaluatie Pyrazool in de Maas en een bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het LLN-ta. Bij ontwerpbegroting 2019 volgt een besluit over de toekenning van middelen voor de uitgaven die in 2018 zijn voorzien voor de Nationale Nucleaire Oefening.

Overig

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake corporate- en beleidscommunicatie, grote publiekscampagnes als van A naar Beter, alsmede artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie alsmede Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.02 Subsidies

Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenM verstrekt, met name aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het programma SURF (Smart Urban Regions in the Future) en het programma Duurzame Logistiek.

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

KNMI

Dit betreft de bijdrage aan het KNMI voor afname van meteorologische producten en diensten voor uitvoering diverse taken door RWS waaronder gladheidbestrijding en afname van maatwerk dienstverlening door ANVS.

ILT

De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Dit wordt veroorzaakt door tarieven, waarvan het bij ministeriële regeling vastgestelde bedrag lager is dan de werkelijke kosten van de vergunningverlening en door vergunningverlenende activiteiten van ILT waarvoor geen tarief is vastgesteld, waardoor de betreffende aanvragers van vergunningen de kosten van de aanvraag niet aan ILT hoeven te vergoeden. De vastgestelde tarieven worden in de Staatscourant gepubliceerd.

RWS

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies en de capaciteitsinzet van het DCC. Door de beleidsDG’s is, ten opzichte van vorig jaar, minder BOA-capaciteit gevraagd aan RWS.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als beleidsondersteuning bij stralingsbescherming, ondersteuning bij stralingsinspecties, het beheer van de ongevalorganisatie, het in stand houden van het Radionucliden laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens. De bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

97.01.06 Bijdrage aan ZBO en RWT’s

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Ontvangsten

Hierop worden de ontvangsten geraamd die IenM ontvangt voor het gebruik van het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

Licence