Base description which applies to whole site

2. EXTERNE INHUUR

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verslagjaar 2019 (bedragen x EUR 1.000)

   

Programma- en apparaatskosten

 
   

1. Interim-management

74

2. Organisatie- en Formatieadvies

0

3. Beleidsadvies

757

4. Communicatieadvisering

281

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.112

   

5. Juridisch Advies

187

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

0

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

17

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

204

   

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

31.787

Ondersteuning bedrijfsvoering

31.787

   

Totaal uitgaven inhuur externen

33.103

   

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2019

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

n.v.t.

   
   

Toelichting

 

Uitgaven ambtelijk personeel

423.981

Uitgaven externe inhuur1

33.103

Totaal van de personele uitgaven

457.084

   

percentage inhuur

7,24%

1

Niet alle externe inhuur is opgenomen als onderdeel van de apparaatsuitgaven. Deze kunnen ook als programmauitgaven zijn verricht.

Licence