Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.8 Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Algemene doelstelling

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het DOSCO draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht. Een groot deel van de ondersteuning levert het DOSCO zelf, een deel van de ondersteuning wordt geleverd door organisaties buiten het Ministerie van Defensie. Het DOSCO is daarbij de verbindende schakel tussen vraag en aanbod.

De ondersteuning van het DOSCO is ingedeeld in drie categorieën, te weten normgestuurd (vast, zoals vastgoed, gezondheidszorg), capaciteitgestuurd (semi-flexibel, zoals opleidingen) en budgetgestuurd (flexibel, zoals transport en media). De drie categorieën zijn nader onderverdeeld in achttien dienstenclusters.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het DOSCO een bijdrage levert.

Beleidsconclusies

Het DOSCO ondersteunt altijd en overal waar de krijgsmacht wordt ingezet. In 2019 heeft het DOSCO de gevraagde ondersteuning grotendeels volgens afspraak kunnen leveren.

Met het project «Behoud & Werving» is extra budget ingezet op het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Er zijn maatregelen in gang gezet voor het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het verder ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het intensiveren van de arbeidsmarktcommunicatie, het ondersteunen van Defensity College en het verbreden van de aanstellingseisen. De maatregelen hebben effect. Zo is de realisatie van de werving en selectie van militairen uitgekomen op 3.505. Dat is weliswaar lager dan in 2018 (3.772), maar nog steeds een stijging ten opzichte van 2016 (2.908) en 2017 (3.162). Gedetailleerde informatie hierover is zichtbaar in de personeelsrapportage.

De budgettoevoeging ten behoeve van het internationaal functiebestand is ten goede gekomen aan een groei van de formatie met als doel de internationale samenwerking te bevorderen.

Voor het verminderen van het achterstallig onderhoud is in 2018, 2019 en 2020 per jaar € 25,0 miljoen toegevoegd. Hiermee is een deel van de gebreken en problemen verholpen. Er bestaat nog wel een aanzienlijke onderhoudsachterstand Verder zijn op het gebied van vastgoed, vanwege de groei van de krijgsmacht, eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid. Hierdoor is de DOSCO ondersteuning op deze locaties gecontinueerd.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

vastgestelde begroting

Verschil

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

1.078.400

886.300

1.245.160

1.296.628

1.401.191

1.279.776

121.415

               

Uitgaven

1.051.112

1.127.552

1.223.267

1.315.775

1.393.756

1.279.776

113.980

Waarvan juridisch verplicht

       

101%

50%

 

Programmauitgaven

204

188

190

166

133

 

133

Opdracht Dienstverlenende eenheden

204

188

190

166

133

 

133

– waarvan gereedstelling

198

187

190

166

133

 

133

– waarvan instandhouding

6

1

         
               

Apparaatsuitgaven

1.050.908

1.127.364

1.223.077

1.315.609

1.393.623

1.279.776

113.847

personele uitgaven

465.998

512.085

543.248

579.465

771.503

705.328

66.175

– waarvan eigen personeel

436.045

475.462

510.000

540.789

581.098

564.034

17.064

– waarvan externe inhuur

18.157

24.559

21.158

26.107

26.031

2.678

23.353

– waarvan overige personele exploitatie1

       

150.599

127.578

23.021

– waarvan overig, attachés

11.796

12.064

12.090

12.569

13.774

11.0382

2.736

materiële uitgaven

584.910

615.279

679.829

692.752

587.676

537.942

49.734

– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

220.607

228.185

256.916

263.593

     

– waarvan huisvesting en infrastructuur

134.615

115.191

109.976

103.321

413.376

336.671

76.705

– waarvan overige materiële exploitatie1

189.880

236.126

278.343

286.337

168.563

194.353

– 25.790

– waarvan SSO Paresto

31.706

29.463

29.550

33.590

     

– waarvan overig, attachés

8.102

6.314

5.044

5.911

5.737

6.918

– 1.181

Nationaal fonds ereschulden

     

43.392

34.444

36.506

– 2.062

               

Apparaatsontvangsten

56.903

63.665

85.812

89.243

89.784

80.988

8.796

1

in 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

2

Door afrondingsverschillen wijkt het HGIS jaarverslag € 2 duizend af van het Defensiejaarverslag.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht per financieel instrument.

Verplichtingen

In 2019 is voor een bedrag van € 121,4 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan dan begroot. Het betreft enerzijds een toename als gevolg van de hogere uitgaven en anderzijds betreft het verplichtingen die in 2019 zijn of worden aangegaan maar betrekking hebben op activiteiten die in 2020 en latere jaren worden uitgevoerd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het bijstellen van de verplichtingen voor huisvesting en infrastructuur en voor materiële en personele exploitatie. Het betreffen onder meer verplichtingen voor het huren van vastgoed, het uitvoeren van onderhoud aan vastgoed, opleidingen, vervoer en personeel gerelateerde diensten.

Uitgaven

Personele uitgaven

De realisatie van personele uitgaven is € 66,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door het afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord op 30 juli 2019. Met dit akkoord heeft Defensie een flinke stap gezet in het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Hierdoor heeft er een herschikking van budget heeft plaatsgevonden, omdat de personeelskosten hoger zijn dan de ontwerpbegroting (€ 28,9 miljoen), € 9,2 miljoen meeruitgaven voor de Defensiebrede VUT/WUL-compensatie en € 5,9 miljoen meeruitgaven voor de overgang van ROC-instructeurs van de Koninklijke Militaire School naar DOSCO bij de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap. Voor de overgang van ROC-instructeurs is budget ontvangen van het CLAS.

Materiële uitgaven

De realisatie voor materiële uitgaven is per saldo € 13,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de realisatie voor huisvesting en infrastructuur € 76,7 miljoen hoger is dan begroot, (gefinancierd door onder meer een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen van € 20,0 miljoen en de toevoeging van € 17,0 miljoen) voor meeruitgaven ten behoeve van het verminderen van achterstallig onderhoud aan vastgoed en het verbeteren van de legering. Daarnaast is € 5,8 miljoen meer uit gegeven voor het project Behoud & Werving. De realisatie voor overige materiële exploitatie is € 25,7 miljoen lager dan begroot. Dat komt doordat dit budget voor een bedrag van € 10,2 miljoen is ingezet om de hogere prijsstijgingen in de huidige vastgoedmarkt op te vangen.

Ontvangsten

In 2019 is per saldo voor een bedrag van € 8,8 miljoen meer ontvangen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat € 7,0 miljoen meer is ontvangen voor ingebruikgevingen10 en € 2,0 miljoen aan zorgkosten die vergoed zijn door zorgverzekeraars.

10

Ingebruikgevingen van vastgoed van de rijksoverheid aan partijen buiten de rijksoverheid.

Licence