Base description which applies to whole site
+

3.2.2 Beleidsartikel 12 Waterkwaliteit

In het verlengde van de overheveling van KRW-middelen van artikel 12 Waterkwaliteit naar artikel 7 van het Deltafonds, heeft IenW bij Begroting 2015 aangekondigd om bij Begroting 2016 de artikelen 11 Waterkwantiteit en 12 Waterkwaliteit samen te voegen tot één integraal waterartikel, met behoud van het onderscheid tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit. Hiertoe zijn de naam en algemene doelstelling van artikel 11 aangepast van «Waterkwantiteit» naar «Integraal waterbeleid». Artikel 12 Waterkwaliteit is geschrapt en maakt deel uit van het nieuwe artikel 11 Integraal waterbeleid als artikelonderdeel 11.04 Waterkwaliteit. Met dit integrale waterartikel wordt beoogd de samenhang tussen de artikelen te benadrukken, zonder af te doen aan de transparantie van de begroting.

Hieronder is de budgettaire tabel van artikel 12 Waterkwaliteit opgenomen. Door de samenvoeging van de beleidsartikelen 11 en 12 heeft deze alleen nog betrekking op de jaren 2015 en daarvoor. Voor de jaren 2016 en verder wordt verwezen naar artikel 11 Integraal waterbeleid.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

4.193

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

5.915

0

0

0

0

0

0

12.01 Waterkwaliteit

5.915

0

0

0

0

0

0

12.01.01 Opdrachten

4.076

0

0

0

0

0

0

12.01.02 Subsidies

261

0

0

0

0

0

0

12.01.03 Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

12.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

460

0

0

0

0

0

0

12.01.05 Bijdrage aan internationale organisaties

1.118

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence