Base description which applies to whole site

10.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

Justis is opgave gerichte organisatie met de behoefde van de samenleving aan betrouwbaarheid en veiligheid als uitgangspunt. Samen met opdrachtgevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening kan bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en vermindering van risico’s in het maatschappelijk verkeer.

Tabel 98 Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2019

     

Baten

    

Omzet

50.680

42.432

‒ 8.248

43.274

- Omzet moederdepartement

3.544

‒ 1.046

‒ 4.590

‒ 1.872

- Omzet overige departementen

4.433

3.089

‒ 1.344

3.704

- Omzet derden

42.703

40.389

‒ 2.314

41.442

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

275

Totaal baten

50.680

42.432

‒ 8.248

43.549

     

Lasten

    

Apparaatkosten

43.425

45.288

1.863

41.302

-Personele kosten

26.099

26.768

669

24.339

Waarvan eigen personeel

22.223

21.998

‒ 225

19.217

Waarvan inhuur externen

3.552

4.770

1.218

5.122

Waarvan overige personele kosten

324

0

‒ 324

0

-Materiële kosten

17.326

18.520

1.194

16.963

Waarvan apparaat ICT

7.857

894

‒ 6.963

1.274

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.330

8.447

117

8.018

Waarvan overige materiële kosten

1.139

9.179

8.040

7.671

Materiële programma kosten

0

0

0

‒ 40

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

-Materieel

0

0

0

0

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

    

-Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

Waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

Waarvan Bijzondere lasten

0

0

0

89

Totaal lasten

43.426

45.288

1.862

41.351

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

7.254

‒ 2.856

‒ 10.110

2.198

Agentschapsdeel Vpb-lasten

 

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

7.254

‒ 2.856

‒ 10.110

2.198

Baten
Tabel 99 Omzet moederdepartement (bedragen x €1.000)

Omzet moederdepartement

2020

2019

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

  

- VOG NP

‒ 19.915

‒ 21.269

- VOG RP

‒ 612

‒ 428

- Gratie

823

963

- Naamswijziging

340

384

Totaal DGSenB

‒ 19.364

‒ 20.350

- BIBOB

8.080

8.312

- Risicomeldingen

5.153

5.153

- TIV

1.076

1.103

- GSR

1.068

1.034

- WPBR Ondernemingen

261

316

- WPBR leidingevenden

344

354

- WWM Ontheffingen

522

560

- WWM Administratieve Beroepen

902

793

- BOA

676

744

- BOD

135

109

- Incassobureau´s

101

0

Totaal DGRR

18.318

18.478

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

0

0

Totaal

‒ 1.046

‒ 1.872

Tabel 100 Omzet overige departementen (bedragen x €1.000)

Omzet overige departement

2020

2019

Verdeeld naar productgroep:

  

- Ministerie van I&W

216

182

- Ministerie van SZW

296

263

- Ministerie van EZ

‒ 297

‒ 298

- Ministerie van VWS

2.874

3.557

   

Totaal

3.089

3.704

Tabel 101 Omzet derden (bedragen x €1.000)

Omzet derden

2020

2019

Verdeeld naar productgroep:

  

- VOG(VOG NP, VOG RP en GVA)

38.113

39.176

- Naamswijziging

1.562

1.552

- WPBR

449

484

- BIBOB

181

188

- WWM

18

21

- Sancties

66

21

   

Totaal

40.389

41.442

Tabel 102 Vrijval voorzieningen (bedragen x €1.000)

Vrijval voorzieningen

2020

2019

Voorziening 2019

0

0

Voorziening 2020

0

0

Totaal

0

0

Tabel 103 Bijzondere baten (bedragen x €1.000)

Bijzondere baten

2020

2019

Eindafrekening VOG-vrijwilligers jaar 2018

 

275

   

Totaal baten

0

275

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit het IBOS-kader (van € 3,4 mln.), bijdrage voor het project incassobureau´s (van € 0,1 mln.) en het financieringsresultaat ( van € 4,5 mln.). Het IBOS-kader bestaat uit bijdragen vanuit opdrachtgevers binnen het Ministerie van JenV voor producten waarvoor geen (kostendekkende) tarieven worden geheven aan de eindgebruiker. Het IBOS-kader is vrijwel onveranderd ten opzichte van de begroting. Het financieringsresultaat is lager dan in 2019. Dit wordt overwegend veroorzaakt door lagere productie VOG ’s ten opzichte van 2019. Het financieringsresultaat is in mindering gebracht op de omzet moederdepartement. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de begroting.

Moederdepartement heeft geen overige bijdrage aan het agentschap Justis verstrekt.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen is in 2020 lager dan de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2020 was rekening gehouden met de productie van VOG-vrijwilligers van 300.000 stuks. De gerealiseerde productie komt lager uit op 134.146 stuk. Daarnaast is het uitgangspunt voor het afrekenen met het Ministerie van VWS veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken (afrekening op basis van 200.000 stuk in plaats van 300.000). Dit verklaart ook het verschil ten opzichte van het jaar 2019.

Omzet derden

De realisatie van omzet derden is in de lijn met de begroting en de realisatie 2019.

Bijzondere baten

In 2020 zijn er geen bijzondere baten. In 2019 betroffen deze de eindafrekening VOG-vrijwilligers van het jaar 2018 met het Ministerie van VWS.

Lasten
Tabel 104 Personele kosten (bedragen x €1000)

Personele kosten

2020

2019

Waarvan eigen personeel

21.998

19.217

Waarvan externe inhuur

4.770

5.122

Waarvan overige personele kosten

  

Totaal

26.768

24.339

Tabel 105 Materiële kosten (bedragen x €1000)

Materiële kosten

2020

2019

Waarvan apparaat ICT

894

1.274

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.447

8.018

Waarvan overige materiele kosten

9.179

7.671

Totaal

18.520

16.963

Tabel 106 Materiële programma kosten (bedragen x €1000)

Materiële programma kosten

2020

2019

Subsidies tbv toelating VOG vrijwilligers

 

‒ 40

Totaal

0

‒ 40

Tabel 107 Bijzondere lasten (bedragen x €1000)

Bijzondere lasten

2020

2019

Financieringsresultaat 2018 EZ i.v.m. eindafrekening

0

89

Totaal

0

89

Personele kosten

De realisatie van de eigen personeelskosten is in lijn met de begroting. De hogere realisatie van eigen personeel ten opzichte van het jaar 2019 heeft te maken met de invulling van het Organisatie en Formatie rapport. Inhuur externen is hoger dan begroot door enezijds lastig invullen van vacatures voor diverse specialismen en anderzijds behoefde aan tijdelijke ondersteuning bij projecten.

Materiële kosten

De hoger dan begrote realisatie op ‘apparaat ICT’ en ‘overige materiële kosten’ wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de A&P-transitie, die niet waren voorzien in de begroting. Overigens is sprake van een (administratief-technische) verschuiving tussen ICT-kosten en overige kosten, veroorzaakt door wijziging in de verplichte codering. De kosten van de A&P-transitie zijn ook de verklaring voor het verschil tussen 2019 en 2020.

Saldo van baten en lasten

Het exploitatieresultaat ad € 2,8 mln. negatief wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere omzet overige departement in verband met lagere aantallen gratis VOG als uitgangspunt bij afrekeningen en hogere materiële kosten door kosten van de A&P transitie. Het verlies wordt gedekt uit de exploitatiereserve. De exploitatiereserve wordt vanuit centraal aangevuld op basis van de voorschriften van de Agentschapsregeling. De Justis-begroting voor de jaren na 2021 en verder is kwantitatief aangepast, zodat dergelijke tekorten ceteris paribus niet meer zullen voorkomen

Justis is niet VPB-plichtig, derhalve is er geen VPB opgenomen.

Tabel 108 Balans per 31 december 2019 (bedragen x €1000)
 

31-12-2020

31-12-2019

Activa

  

Vaste Activa

0

0

Immateriële activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

- Grond en gebouwen

0

0

- Installaties en inventarissen

0

0

- Projecten in uitvoering

0

0

- Overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende Activa

28.479

18.914

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

982

880

- Overige vorderingen en overlopende activa

15.554

1.030

- Liquide middelen

11.943

17.004

Totaal Activa

28.479

18.914

   

Passiva

  

Eigen vermogen

‒ 427

3.992

- Exploitatiereserve

2.429

1.794

- Onverdeeld resultaat

‒ 2.856

2.198

Voorzieningen

0

75

Langlopende schulden

0

0

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

28.906

14.847

- Crediteuren

2.793

709

- Belastingen en premies sociale lasten

0

0

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

- Overige schulden en overlopende passiva

26.113

14.138

Totaal Passiva

28.479

18.914

Toelichting op de debetzijde van de balans

Activa

Van de post ‘Debiteuren‘ heeft € 117.000 betrekking op het moederdepartement, € 244.000 betrekking op andere ministeries en € 0,62 mln. op derden. Van de post ‘Overige vorderingen en overlopende activa‘ heeft € 15,3 mln. betrekking op het moederdepartement, € 68.000 betrekking op overige departementen en € 235.000 op derden.

Toelichting op de creditzijde van de balans

Passiva

Tabel 109 Voorziening (bedragen x €1000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2020

in 2020

in 2020

in 2020

31-12-2020

Voorziening outplacement

75

0

0

‒ 75

0

      

Totaal

75

0

0

‒ 75

0

In verband met een van outplacementregeling is op 31-12-2018 een voorziening gevormd. Onttrekking in 2020 bedraagt € 75.000.

De niet opgenomen verlofdagen van € 1,4 mln. zijn onderdeel van de post ‘Overige schulden en overlopende passiva’ op de balans.

Van de post ‘Overige schulden en overlopende passiva‘ heeft € 19,9 mln. betrekking op het moederdepartement, € 3,7 mln. betrekking op overige departementen en € 2,4 mln. betrekking op derden.

Eigen vermogen

Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2018, 2019 en 2020 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 2,1 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen).

Het onverdeelde resultaat 2020 bedraagt € 2,8 mln. negatief. De stand van het eigen vermogen ultimo 2020 komt daarmee op een bedrag van € 427.000 negatief. Op grond van de regeling Agentschappen zal de eigenaar het eigen vermogen in 2021 aanvullen.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar opgenomen.

Tabel 110 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x €1000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2020

42.431

‒ 427

‒ 1%

2019

43.274

3.992

9%

2018

37.808

3.802

10%

Tabel 111 eigen vermogen (bedragen x €1000)
 

Exploitatie-reserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2020

1.794

2.198

3.992

Onverdeeld resultaat 2019 (+/-)

 

‒ 140

‒ 140

Toevoeging door moederdepartement (+)

635

0

635

Storting aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 2.058

‒ 2.058

Onverdeeld resultaat 2020 (+/-)

0

‒ 2.856

‒ 2.856

Stand 31-12-2020

2.429

‒ 2.856

‒ 427

Tabel 112 Kasstroom overzicht per 31 december 2020
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

1.Rekening Courant RHB 1 januari 2020 +/+ stand depositorekeningen

8.271

17.003

8.732

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

50.680

47.481

‒ 3.199

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 43.426

‒ 50.978

‒ 7.552

2.Totaal operationele kasstroom

7.254

‒ 3.497

‒ 10.751

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

0

0

3.Totaal investeringskasstroom

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 7.254

‒ 2.058

5.196

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

495

495

Aflossing op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

0

4.Totaal financieringskasstroom

‒ 7.254

‒ 1.563

5.691

5.Rekening-courant RHB 31 december 2020 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

8.271

11.943

3.672

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de terugstorting van het deel van het exploitatieresultaat 2019 dat boven de maximum-omvang van het eigen vermogen uitkwam. Eenmalige storting door het moederdepartement betreft corona bijdrage.

Tabel 113 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2020

 

Risicomeldingen

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

Volume

1.241

1.888

1.100

1.100

1.100

0

Omzet (x €1.000)1

 

Doorlooptijd

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

 
       

TIV

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

 

Volume

886

947

939

869

800

69

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

48%

89%

86%

77%

75%

 

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

71%

99%

97%

91%

75%

 

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 4 maanden

100%

100%

100%

99%

95%

 
       

GSR

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

 

Volume

731

543

654

713

700

13

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 weken

99%

96%

89%

93%

95%

 

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 weken

83%

100%

100%

96%

95%

 
       

BIBOB

      

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

 

Volume

247

352

343

324

305

19

Omzet* (x €1.000)

€ 130

€ 189

€ 188

€ 181

€ 193

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

31%

24%

55%

61%

60%

 

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

74%

53%

85%

90%

90%

 
       

Gratie

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

 

Volume

1.264

1.120

1.154

678

1.200

‒ 522

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

87%

84%

85%

90%

90%

 
       

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

      

Tarief (via gemeenten)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

 

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

 

Volume

1.055.184

1.205.026

1.100.0342

1.059.7332

1.150.000

‒ 90.267

Omzet* (x €1.000)

€ 32.838

€ 38.070

€ 37.236

€ 35.872

€ 38.928

 

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

99%

99%

100%

90%

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

44%

16%

35%

85%

90%

 

Gegrond verklaarde klachten(%)

      
       

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

      

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

 

Volume

6.022

5.013

5.536

6.520

5.100

1.420

Omzet* (x €1.000)

€ 1.247

€ 1.018

€ 1.146

€ 1.350

€ 1.056

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

100%

99%

100%

98%

 

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

95%

 
       

Gratis VOG

      

Volume

n.v.t.

17.284

143.189

134.146

300.000

 

Omzet overige departementen (x €1.000)

n.v.t.

€ 263

€ 3.557

€ 2.164

€ 4.240

 
       

GVA

      

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

 

Volume

9.489

8.904

10.028

11.204

8.000

3.204

Omzet* (x €1.000)

€ 773

€ 668

€ 494

€ 890

€ 640

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

100%

100%

100%

95%

 

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

95%

 
       

Naamswijziging

      

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

 

Volume

2.180

2.519

2.635

2.514

2.400

114

Omzet* (x €1.000)

€ 1.341

€ 1.522

€ 1.552

€ 1.562

€ 1.403

 

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

99%

99%

99%

99%

95%

 
       

WWM beroepen

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

Volume

127

89

158

139

120

19

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

96%

99%

86%

94%

95%

 
       

WWM ontheffingen

      

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

 

Volume

323

366

289

232

360

‒ 128

Omzet* (x €1.000)

€ 22

€ 28

€ 21

€ 18

€ 25

 

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

96%

93%

97%

98%

95%

 
       

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

Volume

7.931

7.849

9.110

6.797

8.070

‒ 1.273

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w.

100%

100%

99%

100%

95%

 
       

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

      

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

Volume

304

343

422

661

350

311

Omzet* (x €1.000)

 

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

100%

100%

99%

100%

95%

 
       

WPBR ondernemingen

      

Tarief

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

 

Volume

767

859

1.027

915

850

65

Omzet* (x €1.000)

€ 355

€ 436

€ 389

€ 431

€ 354

 

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

98%

98%

86%

91%

95%

 
       

WPBR leidinggevenden

      

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

 

Volume

964

1.101

1.180

1.052

1.025

27

Omzet* (x €1.000)

€ 70

€ 95

€ 95

€ 84

€ 75

 

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

96%

94%

78%

89%

95%

 
       

Continue screening

      

Volume3

195.316

225.659

256.816

281.233

235.000

46.233

Omzet overige departementen (x €1.000)

€ 321

€ 391

€ 445

€ 512

€ 328

 
       

Dienst Justis - totaal

      

FTE- totaal (intern personeel)

242

252

284

299

309

 

Saldo baten en lasten in % van totale baten

20%

8%

5%

‒ 7%

0%

 
1

omzet is tariefinkomsten van het aantaal betaalde producten

2

aantal betaalde aanvragen

3

betreft het aantal deelnemers gemeenten

Licence