Base description which applies to whole site

3.2 Veiligheidsagenda

Tabel 1 Veiligheidsagenda
 

Norm 2020

Realisatie 2020

Verschil

Ondermijnende criminaliteit

   

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv’s)

1.370

1.529

159

Mensenhandel

   

Aantal gemelde slachtoffers bij Comensha1

 

481

 

Aantal OM-verdachten mensenhandel

190

187

‒ 3

Aantal complexe onderzoeken

 

7

7

Cybercrime

   

Aantal reguliere onderzoeken naar cybercrime

310

468

158

- Waarvan alternatieve of aanvullende interventies

77

38

‒ 39

Aantal fenomeen onderzoeken naar cybercrime

41

39

‒ 2

- Waarvan alternatieve of aanvullende interventies

20

0

‒ 20

Aantal high tech crime onderzoeken

20

12

‒ 8

Online seksueel kindermisbruik

   

Inzet gericht op misbruikers / vervaardigers (in aantal zaken)

100

113

13

Inzet gericht op keyplayers (/netwerken) (in aantal zaken)

15

14

‒ 1

Inzet gericht op bezitters / verspreiders (in aantal zaken)

400

351

‒ 49

Executie

   

Positief afgedane dossiers

40%

26%

‒ 14%

1

De door Politie gemelde slachtoffers in 2020 betreft een voorlopig aantal. De definitieve jaargegevens over 2020 worden eind april door Comensha vastgesteld

Op 29 juni heeft het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) gesproken over de herijking van de Veiligheidsagenda. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft, gehoord de gezagen, besloten om de beleidsdoelstellingen uit 2019 dit jaar te handhaven. Dit onder andere in verband met de effecten van de cononacrisis op de politiecapaciteit.

In 2020 is de doelstelling voor het aantal criminele samenwerkingsverbanden (csv)-onderzoeken in kader van de aanpak van ondermijning gerealiseerd. Door de verdere groei van het aantal aangepakte csv’s in 2019 zagen we dat met name de regionale eenheden het jaar 2020 met een groter aantal nog lopende onderzoeken zijn gestart. In 2020 stabiliseerde het aantal lopende csv-onderzoeken zich op dit niveau. De dalende tendens in het aantal OM-verdachten van mensenhandel is in 2020 omgebogen naar een voorzichtig steeds verder stijgende lijn. De doelstelling is uiteindelijk dicht genaderd. In 2020 wederom een goed resultaat voor het aantal reguliere onderzoeken cybercrime (onderzoeken op regionaal niveau). Daarnaast zijn er 36 fenomeenonderzoeken in de tactische fase afgerond, waarmee we progressie zien in de aanpak van fenomeenonderzoeken. Voor high tech crime ligt het aantal onderzoeken dat in de tactische fase is afgerond onder de norm, onder meer vanwege de toegenomen complexiteit van de onderzoeken. De resultaten voor het thema online seksueel kindermisbruik vallen in 2020 lager uit dan het voorgaande jaar. Voor een deel speelt de beperkte inzet van medewerkers als gevolg van de coronamaatregelen hierbij een rol. De doelstelling voor executie is vorig jaar behaald en daarom zijn er begin 2020 nieuwe afspraken gemaakt om invulling te geven aan dit thema van de veiligheidsagenda12. In 2020 zien we ook bij executie de gevolgen van de coronamaatregelen terug in de realisatie. Er zijn dit jaar nog veel zaken in onderzoek. Als gevolg van de coronacrisis hebben selectieve afwegingen moeten plaatsvinden bij aanhoudingen over de ernst van delicten in relatie tot het besmettingsgevaar van Covid-19. Die afweging speelde ook een rol na eventuele aanhoudingen, om de veiligheid en gezondheid binnen de penitentiair inrichtingen te waarborgen.

12

Kamerstukken II 2020/21, 29279, nr. 599

Licence