Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Overzicht gerealiseerde beleidsdoorlichtingen

Artikel

Naam artikel (onderdeel)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel (ja/nee)

31

Politie

       

N

 

Bekostiging Politie (31.2)

        
 

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT Politie (31.3)

        
 

Beheer multisystemen

      

X

 
 

Internationale samenwerkingsoperaties

      

X

 

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

       

N

 

Apparaatskosten Hoge Raad (32.1)

  

X

     
 

Adequate toegang tot het rechtsbestel(32.2)

  

X

     
 

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (32.3)

  

X

     

33

Rechtshandhaving en vervolging

       

J

 

Apparaatskosten OM (33.1)

X

       
 

Bestuur, informatie en technologie (33.2)

X

       
 

Opsporing en vervolging (33.3)

X

       

34

Straffen en beschermen

       

N

 

Raad voor de Kinderbescherming (34.1)

        
 

Preventieve maatregelen (34.2)

        
 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties (34.3)

    

X

   
 

Slachtofferzorg (34.4)

X

       
 

Uitvoering jeugdbescherming (34.5)

        
 

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd (34.5)

     

X

  

36

Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid

       

N

 

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding (36.2)

    

X

   
 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid (36.3)

        

37

Migratie

       

N

 

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (37.2)

    

X

   
 

Terugkeer (37.3)

     

X

  

Voor het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link. Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie «Bijlage 2. Afgerond evaluatie- en overig onderzoek».

Onderstaand treft u een toelichting aan van de beleidsdoorlichtingen welke in het in de meerjarenprogrammering van de begroting 2020 stonden opgenomen, maar die nog niet in 2020 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Raad voor de Kinderbescherming

In zijn brief van 12 september 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over de voor 2020 geplande beleidsdoorlichting van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze beleidsdoorlichting van artikel 34.1 zou tezamen met de beleidsdoorlichting van artikel 34.5 (Jeugdbescherming, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en de BES Voogdijraad) in het vierde kwartaal van 2020 worden aangeboden. Mede als gevolg van het Corona-virus hebben deze beleidsdoorlichtingen vertraging opgelopen. De beleidsdoorlichtingen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en zullen in het tweede kwartaal van 2021 alsnog aan de Kamer worden toegezonden.

Preventieve Maatregelen

De voor 2020 geplande beleidsdoorlichting van artikel 34.2 (Preventieve Maatregelen) heeft eveneens enige vertraging opgelopen als gevolg van het coronavirus. Deze beleidsdoorlichting is in concept afgerond en zal naar verwachting ook in het tweede kwartaal van 2021 aan de Kamer worden toegezonden.

Licence