Base description which applies to whole site

Artikel 51 Nog onverdeeld

Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting 2020, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

0

0

0

0

0

209.052

‒ 209.052

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

209.052

‒ 209.052

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

2.500

‒ 2.500

waarvan programma

0

0

0

0

0

 

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

 

0

        

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

0

0

 

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

 

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

206.552

‒ 206.552

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel van waaruit overheveling naar andere onderdelen heeft plaatsgevonden. Zo is bij de 1e suppletoire begroting 2020 de loon- en prijsbijstellingstranche 2020 uitgekeerd. Deze is bij Miljoenennota toebedeeld aan de relevante onderdelen op de LNV-begroting. Daarnaast hebben bij de 1e en 2e suppletoire begroting overhevelingen plaatsgevonden naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van diverse tranches van de Regio Deals. Voor een specifieke uitkering voor de regiodeal Rotterdam Zuid  zijn daarnaast middelen naar een ander begrotingsartikel op de LNV-begroting overgeheveld. Voor een deel van de middelen voor de Regio Deal Noordelijk Flevoland heeft daarnaast bij de 2e suppletoire begroting een kasschuif plaatsgevonden naar 2022. Met betrekking tot middelen voor de implementatie voor het nieuwe GLB zijn er middelen overgeheveld naar een ander begrotingsartikel op de LNV begroting en heeft er daarnaast een kasschuif plaatsgevonden. Ook is er een deel van de niet benodigde middelen in 2020 voor de voorbereiding van het GLB vrijgevallen samen met een deel van de middelen voor de implementatie van het EMVAF. Tot slot zijn er vanaf dit artikel middelen overgeheveld naar een ander begrotingsartikel op de LNV begroting voor de herinrichting ICT EZK/LNV.

Licence