Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016 *

2017 *

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

  

126.989

138.841

149.717

126.761

22.956

        

Uitgaven

  

126.989

138.841

149.717

126.761

22.956

Personele uitgaven

  

69.108

92.212

105.700

90.907

14.793

waarvan eigen personeel

  

60.152

71.823

93.442

82.785

10.657

waarvan inhuur externen

  

2.426

10.103

9.133

2.881

6.252

waarvan overige personele uitgaven

  

6.530

10.286

3.125

5.241

‒ 2.116

Materiele uitgaven

  

57.881

46.629

44.017

35.854

8.163

waarvan ICT

  

4.444

470

648

3.126

‒ 2.478

waarvan bijdrage aan SSO's

  

14.825

8.458

18.043

10.418

7.625

waarvan SSO DICTU

  

24.856

22.149

22.065

12.168

9.897

waarvan overige materiele uitgaven

  

13.756

15.552

3.261

10.142

‒ 6.881

Ontvangsten

  

5.550

1.703

2.577

2.786

‒ 209

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2020 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.

Personele uitgaven

De hogere personele uitgaven op artikel 50 worden deels verklaard doordat er in 2020 middelen aan het apparaatsartikel zijn toegevoegd vanuit Regeerakkoord en Klimaatakkoord enveloppes en voor het nieuw opgerichte programma van het DG Stikstof. Daarnaast zijn er middelen toegevoegd als compensatie voor de invoering van IKB. Ook heeft er gedurende het jaar een overheveling plaatsgevonden van artikel 11 voor de salarissen van Landbouwraden en zijn de uitgaven voor inhuur gestegen in verband met inhuur voor ICT die samenhangt met de herinrichting van LNV.

Materiële uitgaven

De hogere materiële uitgaven op artikel 50 worden voornamelijk verklaard door de hogere uitgaven veroorzaakt door de bijdrage aan SSO DICTU. Het betreffen voornamelijk uitgaven voor ICT voortkomende uit de herinrichting van LNV (afsplitsing van EZK) en voor opdrachten voor Informatie Beveiliging.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven inclusief agentschappen en ZBO's

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid Grondkamers, Centrale Commissie Dierproeven, Kamer voor de Binnenvisserij en Raad voor Plantenrassen zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Met uitzondering van de Raad voor Plantenrassen is aan deze zelfstandige bestuursorganen personeel afkomstig van RVO.nl, ter beschikking gesteld door de minister. In het geval van de Raad voor Plantenrassen is het ondersteunend personeel afkomstig van Naktuinbouw.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

*1

*1

126.989

138.841

149.717

126.761

22.956

Kerndepartement

*1

*1

126.989

138.841

149.717

126.761

22.956

Totaal apparaatskosten agentschappen

313.182

312.680

326.721

345.312

377.218

345.581

31.637

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

312.680

326.721

345.312

377.218

394.803

371.963

22.840

Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt's

300.476

323.937

403.417

494.227

194.867

159.808

35.059

Staatsbosbeheer

67.227

88.865

81.053

87.864

86.226

88.300

‒ 2.074

Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

14.120

15.094

15.816

16.365

17.154

18.038

‒ 884

Wageningen Research

218.448

219.200

305.814

302.092

*2

*2

*2

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

8.778

8.844

8.689

9.176

8.844

0

8844

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

17583

18238

18748

19204

19695

0

19.695

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

5.752

5.732

6.267

6.509

6.832

6.259

573

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

14.796

16.008

16.673

17.680

18.786

16.200

2.586

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

24.116

26.013

28.072

30.008

30.659

31.011

‒ 352

Stichting Skal Biocontrole

3.203

3.734

4.808

5.329

6671

0

6671

  • 1. Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarom worden er geen realisatiecijfers getoond uit de jaren 2016 ‒ 2017.

  • 2. De realisatiecijfers 2020 zijn nog niet bekend. Deze volgen in het jaarverslag 2021.

Licence