Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

0

0

0

0

0

7.869

‒ 7.869

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

7.869

‒ 7.869

        

Personele uitgaven

0

0

0

0

0

6.111

‒ 6.111

Loonbijstelling

0

0

0

0

 

6.111

‒ 6.111

        

Materiële uitgaven

0

0

0

0

0

1.708

‒ 1.708

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

1.708

‒ 1.708

        

Overige

0

0

0

0

0

50

‒ 50

Overige

0

0

0

0

0

50

‒ 50

        

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Loonbijstelling

Op dit onderdeel worden de in het kader van de loonbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen. In 2020 is het restant van de in de begroting 2020 opgenomen loonbijstelling van € 6,1 miljoen naar de verschillende onderdelen gegaan.

Licence