Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

In dit niet-beleidsartikel wordt ingegaan op de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tabel 17 Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

310.814

319.857

377.681

401.090

472.242

338.243

133.999

        

Uitgaven

301.662

322.291

361.603

398.874

448.761

340.989

107.772

        

Personele uitgaven

216.635

220.487

242.086

276.951

328.988

260.865

68.123

eigen personeel

197.445

199.636

219.981

246.138

272.621

247.990

24.631

inhuur externen

15.063

16.405

18.554

27.564

53.051

9.474

43.577

overige personele uitgaven

4.127

4.446

3.551

3.249

3.316

3.401

‒ 85

        

Materiële uitgaven

85.027

101.804

119.517

121.923

119.773

80.124

39.649

ICT

5.686

6.604

8.165

8.847

12.120

7.148

4.972

bijdrage aan SSO's

44.128

43.819

63.396

60.393

52.533

50.021

2.512

overige materiële uitgaven

35.213

51.381

47.956

52.683

55.120

22.955

32.165

        

Ontvangsten

28.887

32.956

30.200

17.108

16.620

8.603

8.017

Overige

28.887

32.956

30.200

17.108

16.620

8.603

8.017

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 18 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven Ministerie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

        

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

301.662

322.291

361.603

398.874

448.761

340.989

107.772

        

Personele uitgaven

139.760

140.241

155.360

180.537

227.148

160.322

66.826

eigen personeel

126.311

124.821

139.343

156.642

177.199

149.589

27.610

inhuur externen

9.822

11.400

12.847

21.002

46.945

8.121

38.824

overige personele uitgaven

3.627

4.020

3.170

2.893

3.004

2.612

392

        

Materiële uitgaven

66.380

76.699

88.749

94.526

93.847

58.163

35.684

ICT

3.226

3.884

5.717

4.611

6.102

2.524

3.578

bijdrage aan SSO's

41.691

41.109

56.638

57.806

44.948

45.701

‒ 753

overige materiële uitgaven

21.463

31.706

26.394

32.109

42.797

9.938

32.859

        

Personele uitgaven inspecties

60.904

63.143

67.069

74.750

78.929

80.479

‒ 1.550

eigen personeel

55.850

58.381

62.070

69.772

74.014

78.670

‒ 4.656

inhuur externen

4.554

4.336

4.618

4.622

4.603

1.020

3.583

overige personele uitgaven

500

426

381

356

312

789

‒ 477

        

Materiële uitgaven inspecties

11.773

18.250

24.316

19.418

18.296

16.865

1.431

ICT

611

1.207

981

2.012

2.901

3.850

‒ 949

bijdrage aan SSO's

2.437

2.710

6.752

2.557

7.507

3.950

3.557

overige materiële uitgaven

8.725

14.333

16.583

14.849

7.888

9.065

‒ 1.177

        

Personele uitgaven SCP en raden

15.971

17.103

19.657

21.664

22.911

20.064

2.847

eigen personeel

15.284

16.434

18.568

19.724

21.408

19.731

1.677

inhuur externen

687

669

1.089

1.940

1.503

333

1.170

overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

Materiële uitgaven SCP en raden

6.874

6.855

6.452

7.979

7.630

5.096

2.534

ICT

1.849

1.513

1.467

2.224

3.117

774

2.343

bijdrage aan SSO's

0

0

6

30

78

370

‒ 292

overige materiële uitgaven

5.025

5.342

4.979

5.725

4.435

3.952

483

        
1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 19 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Totaal apparaatskosten agentschappen

422.652

460.550

469.576

523.448

601.734

501.896

99.838

        

Agentschap College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen

38.250

47.405

51.835

49.641

54.439

49.966

4.473

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

43.402

58.329

70.778

82.252

93.425

80.830

12.595

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

341.000

354.816

346.963

391.555

453.870

371.100

82.770

        

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

290.935

312.808

310.631

344.723

343.768

349.9742

6.206

        

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)

5.366

6.351

4.518

6.652

6.652

6.147

‒ 505

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

67.316

58.838

67.140

84.307

84.307

86.500

2.193

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

87.442

135.381

122.445

123.079

123.079

124.075

996

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

2.761

2.700

1.928

1.570

1.570

1.604

34

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)

 

2.900

3.352

4.186

4.186

4.895

709

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

54.821

55.585

59.468

60.752

59.805

60.752

947

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

70.016

47.747

49.479

61.748

61.748

63.088

1.340

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

2.500

2.500

1.717

1.773

1.773

2.200

427

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)**3

713

806

584

656

648

713

65

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

* De cijfers hebben betrekking op het verantwoordingsjaar 2019.

3

** Cijfers CBG hebben betrekking op veranwtoordingsjaar 2020

5.2.1 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven van het kerndepartement bestaan uit alle personeelsuitgaven van het kernministerie inclusief de inhuur voor zowel primaire als ondersteunende processen. De personele uitgaven van het kerndepartement zijn € 66,9 miljoen hoger uitgevallen dan in de ontwerpbegroting 2020 was voorzien.

De toename in de eigen personeelskosten (€ 27,6 miljoen) heeft voor € 5,9 miljoen betrekking op aan de begroting toegevoegde middelen in verband met de corona-pandemie. Daarnaast heeft de toename betrekking op de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 10,8 miljoen) en middelen in het kader van de Banenafspraak (€ 5,2 miljoen). Verder is een aantal kleinere mutaties gedaan ten behoeve van noodzakelijke personele intensiveringen van het kerndepartement, ter versterking van een aantal directies.

De hogere uitgaven aan de inhuur van extern personeel (€ 38,9 miljoen) houden voor € 7,9 miljoen samen met corona-gerelateerde inhuur. Verder heeft de inhuur betrekking op de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen zowel voor de uitvoering (€ 4,6 miljoen) als voor het Subsidieplatform (€ 1,2 miljoen). Vanwege technische herschikkingen is € 8,4 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven als gevolg van versterking van juridische- en communicatie-capaciteit (€ 2,2 miljoen). Tenslotte heeft voor het Programma RDO heeft een inhuur plaatsgevonden van € 1,5 miljoen.

Loonbijstelling 2020 /CAO Rijk en IKB

Jaarlijks ontvangt VWS een algemene compensatie voor de loonbijstelling. Tevens heeft vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in 2020 een eenmalige bijstelling van het budget plaatsgevonden van de hiermee samenhangende extra uitgaven. Hierdoor zijn de personele uitgaven op dit artikel met € 16,8 miljoen gestegen.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven voor kerndirecties zijn € 35,7 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft voor € 6,4 miljoen betrekking op corona-gerelateerde maatregelen, welke aan de begroting zijn toegevoegd.

Van de hogere uitgaven wordt € 3,6 miljoen veroorzaakt door hogere ICT-uitgaven. Deze houden met name verband met de uitgaven ter vervanging van het ICT-systeem voor de Tuchtcolleges (€ 2,1 miljoen) en de budgetbijstelling in verband met de Wet open overheid (€ 0,9 miljoen).

De uitgaven aan Overige materiële uitgaven zijn € 32,9 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere uitgaven hebben voor € 20,4 miljoen betrekking op de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein, onder meer voor de Afbouw van het BSL-III lab (€ 13,3 mln.) Tegenover deze hogere uitgaven staan deels ook hogere ontvangsten. De tabaksconferentie schuift door naar 2021, dit leidt tot lagere uitgaven in 2020 (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is de directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) begin 2020 van start gegaan en zijn middelen overgeheveld uit andere artikelonderdelen. Voor 2020 bedroeg de realisatie aan overige materiële uitgaven € 1,8 miljoen.

5.2.2 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties

Personele- en materiële uitgaven inspecties

Personele uitgaven

De personele uitgaven van de inspecties vallen per saldo € 1,6 miljoen lager uit, dan geraamd in de begroting 2020. De post eigen personeel is € 4,7 miljoen lager uitgevallen en de post voor externe inhuur is € 3,6 miljoen hoger dan begroot. Dit is te verklaren door vacatureruimte veroorzaakt door uitbreiding van taken, waar vooruitlopend op definitieve vervulling, externe capaciteit ingehuurd wordt.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven bij inspecties zijn € 1,4 mln. hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de hogere bijdragen van de IGJ aan de SSO's (€ 3,6 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn in totaal € 16,6 miljoen en dit is € 8 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit hangt ook samen met diverse desalderingen. De realisatie bestaat uit de ontvangsten van projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 4,4 miljoen), doorbelaste huurkosten (€ 2,8 miljoen), de hogere ontvangsten van het SCP (€ 2,1 miljoen) en de IGJ (€ 1,4 miljoen), de ontvangen pseudo-premies voor het Eigen Risico-dragerschap (€ 1,9 miljoen). Tegenover deze hogere ontvangsten staan veelal navenant hogere uitgaven. Behalve ontvangstenmeevallers is er in een aantal gevallen ook sprake van lagere ontvangsten, o.m. m.b.t. de doorbelasting van bedrijfsvoeringstaken (€ 1,2 miljoen).

Licence