Base description which applies to whole site

5 5.2 Artikel 98 Algemeen

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Tabel 98 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

35.474

28.335

33.528

16.578

18.403

25.997

‒ 7.594

        

Uitgaven

32.974

22.559

25.081

20.195

20.633

27.851

‒ 7.218

        

Subsidies

       

Artikel 98

2.367

2.582

3.626

2.542

2.764

2.000

764

Opdrachten

       

Handhaving

641

478

369

229

922

3.178

‒ 2.256

Opdrachten overig

8.399

13.952

14.924

9.681

9.199

13.202

‒ 4.003

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

4.010

4.158

4.851

7.234

7.056

7.442

‒ 386

Bijdrage aan agentschappen

       

Agentschap SZW

16.234

47

0

0

0

0

0

Rijksdienst Ondernemend Nederland

286

144

171

120

0

329

‒ 329

Agentschap CJIB

111

96

65

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Ministerie van Financiën

926

1.102

1.075

389

692

1.700

‒ 1.008

        

Ontvangsten

1.460

745

1.632

171

305

0

305

        

Ontvangsten

       

Algemeen

1.460

745

1.632

171

305

0

305

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW. De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de incidentele suppletoire begrotingen die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij de realisatie.

Subsidies

De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor ondersteuning LSI-structuur, gegevensuitwisseling W&I en handreiking taakdelegatie. Ook zijn er subsidies verstrekt aan Stichting Projecten MKB-Nederland voor Beter geregeld en aan Stichting VUmc voor Leidraad st VU MC. Voor de laatste twee subsidies is na de vastgestelde begroting budget toegevoegd.

Opdrachten

Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering per saldo € 0,9 miljoen naar andere budgetten overgeboekt. De grootste overboeking is naar artikel 2 voor de incidentele SPUK preventie ondermijning (- € 1,1 miljoen). Bij slotwet wordt er € 1,3 miljoen ingeleverd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die lager uit zijn gevallen en activiteiten die vertraagd zijn of niet door zijn gegaan.

Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 4,0 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door minder uitgaven dan van te voren geraamd, door vertraging of het niet doorgaan van de uitvoering en door betalingen die pas in 2022 plaatsvinden omdat de facturen te laat zijn ontvangen. De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten overig bestaan uit onderzoek (€ 3,3 miljoen), kosten primair proces (€ 0,1 miljoen), voorlichting (€ 0,6 miljoen), beleidsinformatie aangeleverd door het CBS en Panteia (€ 4,1 miljoen) en overige opdrachten (€ 1,1 miljoen).

Bekostiging

De gerealiseerde uitgaven van € 7,1 miljoen hebben hoofdzakelijk betrekking op uitvoeringskosten van de RCN-unit van SZW. Deze gerealiseerde uitgaven zijn € 0,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst Ondernemend Nederland

In 2021 zijn er geen gerealiseerde uitgaven aan de Rijksdienst Ondernemend Nederland. Dit komt omdat in 2021 de manier van factureren is aangepast. Er worden geen voorschotten meer in rekening gebracht maar werkelijke kosten. De afrekening 2021 vindt plaats in 2022.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controle werkzaamheden ESF is € 1,0 miljoen lager dan begroot. Bij Najaarsnota is € 0,4 miljoen ingeleverd. Verder heeft de betaling van 2021 van € 0,6 miljoen niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2022.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten (€ 0,3 miljoen) hebben betrekking op ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren.

Licence