Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

0

0

0

0

0

2.251

‒ 2.251

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

2.251

‒ 2.251

        

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

2.251

‒ 2.251

        

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

2.251

‒ 2.251

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

2.251

‒ 2.251

Overige

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Prijsbijstelling

Op dit onderdeel worden de in het kader van de prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen. In 2021 is het restant van de in de begroting 2021 opgenomen prijsbijstelling van € 2,3 miljoen naar de verschillende onderdelen gegaan.

Licence