Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 11 Nog onverdeeld

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

Tabel 26 Budgettaire gevolgen artikel ... Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

11.169

7.576

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

11.169

7.576

0

0

0

0

        

Personele uitgaven

0

8.386

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

8.386

0

0

0

0

0

        

Materiële uitgaven

0

0

7.576

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

7.576

0

0

0

0

        

Overige

0

2.783

0

0

0

0

0

Overige

0

2.783

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Personeel en Materieel

Op dit onderdeel worden de in het kader van de loon/prijsbijstelling ontvangen bedragen geboekt totdat toerekening plaatsvindt aan begrotingsartikelen.

Licence