Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

De missie van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is het ondersteunen van de gouverneur in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van het land Sint Maarten en als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk.

De taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Sint Maarten zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Sint Maarten, verschillende (organieke) Sint Maartense landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.

Aan het feit dat de gouverneur bevoegd orgaan is tot uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur veel dienstverlenende, uitvoerende werkzaamheden. De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een organisatie- en formatieplan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

De bestuurlijke rol van de gouverneur zowel binnen Sint Maarten als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat door het kabinet ten behoeve van de Gouverneur op het gehele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden met de Staten van Sint Maarten, met ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Sint Maarten en Nederland. De relaties met de Gouverneurs van Aruba en van Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Met name bij de uitvoering van (rijks-)wetgeving werkt het kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Sint Maarten heeft het kabinet intensief contact met de Staten, de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Sint Maarten heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten deels gemandateerd aan de landsdienst voor Burgerzaken (Census Office).

In 2022 zijn er geen wijzigingen in beleid geweest.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

2.472

2.400

2.133

2.195

10.423

2.204

8.219

        

Uitgaven

2.472

2.400

2.133

2.195

10.423

2.204

8.219

        

Institutionele inrichting

       

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.472

2.400

2.133

2.195

10.423

2.204

8.219

        

Ontvangsten

135

81

92

114

86

75

11

Tabel 20 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2022

Totaal apparaat

9.1861

waarvan personeel

1.384

Eigen personeel

1.375

Externe inhuur

9

Overig personeel

0

  

waarvan materieel

7.802

ICT

271

Bijdrage aan SSO's

0

Overig

7.531

1

Afwijking ten opzichte van de budgettaire tabel betreft koersverschillen.

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur van Sint Maarten

Er is € 7 mln. meer uitgegeven dan voor 2022 was begroot. Het Kabinet van de Gouverneur heeft toestemming gekregen om zowel een ambtswoning (ca. € 1 mln.) als een kantoor (ca. € 6 mln.) aan te schaffen. Met betrekking tot de aanschaf van het kantoor wordt een einde gemaakt aan een onwenselijke huursituatie en met betrekking tot de aanschaf van de ambtswoning kan het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten uitvoering geven aan artikel 4 van het Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs.

Ontvangsten

Tabel 21 Specificatie ontvangsten

Opbrengsten

2022

Opties en Naturalisaties

20

Paspoortgelden

38

VISA

7

Overige ontvangsten consulair

21

Totaal

861

1

afwijking ten opzichte van de budgettaire tabel betreft koersverschillen

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten heeft behalve de ontvangsten uit consulaire producten, geen eigen inkomsten. De consulaire producten die een opbrengst (leges) genereren zijn naturalisaties en opties, nationale paspoorten en nooddocumenten en visa. Deze opbrengsten zijn iets meer dan initieel begroot. Er was sprake van een lichte inhaalslag.

Licence