Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

De missie van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao is het optimaal ondersteunen van de gouverneur in de uitoefening van zijn taken in zijn beide hoedanigheden: als het hoofd van de regering van het land Curaçao en als orgaan van het Koninkrijk. De taken van het kabinet zijn afgeleid van de wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Curaçao zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling van Curaçao, verschillende (organieke) Curaçaose landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement van de Gouverneur van Curaçao.

Aan het feit dat de gouverneur het bevoegde orgaan is in de uitvoeringsregelingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur dienstverlenende, uitvoerende consulaire werkzaamheden. De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een organisatie- en formatieplan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4 lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Er zijn in 2022 geen beleidswijzigingen geweest.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

3.008

2.945

2.607

2.422

2.804

3.032

‒ 228

        

Uitgaven

3.008

2.945

2.607

2.422

2.804

3.032

‒ 228

        

Institutionele inrichting

       

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.008

2.945

2.607

2.422

2.804

3.032

‒ 228

        

Ontvangsten

186

97

121

142

147

200

‒ 53

Tabel 18 Specificatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2022

Totaal apparaat

2.7711

waarvan personeel

1.537

Eigen personeel

1.437

Externe inhuur

70

Overig personeel

30

  

waarvan materieel

1.234

1

Afwijking ten opzichte van de budgettaire tabel betreft koersverschillen.

Uitgaven

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

Begin 2022 zijn de omvangrijke schilder- en renovatie werkzaamheden aan de buitenkant van het paleis afgerond. Daarnaast stond ook het onderhoud van het kantoorgebouw van het Kabinet in de planning voor 2022. Om dit binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget te kunnen bewerkstelligen is een tijdelijke werkruimte op de zolder van het paleis voor het personeel gecreëerd. Hierdoor was het mogelijk het gebouw van het Kabinet (zo efficiënt mogelijk) volledig te renoveren terwijl alle werkzaamheden van het Kabinet doorgang konden vinden. De onderhoudswerkzaamheden van het Kabinet hielden o.a. het volgende in: schilderwerk van alle werkruimtes inclusief het plafond, de kozijnen en de herstelwerkzaamheden die daarmee gepaard gingen, het leggen van nieuwe vloerbedekking in het gehele kabinet en de aanschaf van raambekleding voor alle werkruimtes van het Kabinet. Na afronding van de onderhoud werkzaamheden kon het personeel terugverhuizen naar het gebouw van het Kabinet.

2022 was het jaar dat de reguliere ontvangsten en recepties van de Gouverneur – na twee corona-jaren- weer doorgang konden vinden. Daaronder vallen o.a. de lintjesregen en de naturalisatieceremonies.

Ontvangsten

Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao heeft behalve de ontvangsten uit consulaire producten, geen eigen inkomsten. De consulaire producten die een opbrengst (leges) genereren zijn naturalisaties en opties, nationale paspoorten, nooddocumenten en visa. Net als voorgaande jaren zijn de inkomsten lager uitgevallen dan was begroot in 2022.

Licence