Base description which applies to whole site

4.9 Beleidsartikel 13 Lesgeld

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met schooljaar 2022-2023) aangegeven.

Tabel 52 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)12
 

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Lesgeld

1.137

1.155

1.168

1.202

608

1.239

1

2

Voor het studiejaar 2021-22 geldt een 50% korting op het lesgeld, cursusgeld en collegegeld vanwege Nationaal Programma Onderwijs maatregelen in verband met corona.

Er is in 2021 een aantal maatregelen genomen in het mbo als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, om studenten financieel tegemoet te komen vanwege de coronacrisis. Voor het studiejaar 2021/2022 geldt daardoor voor alle bekostigde studenten een korting op het lesgeld of cursusgeld.

Tabel 53 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 13 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

12.158

12.831

13.664

13.900

14.806

14.249

557

        

Uitgaven

12.158

12.831

13.664

13.900

14.806

14.249

557

        

Bijdrage aan agentschappen

12.158

12.831

13.664

13.900

14.806

14.249

557

Dienst Uitvoering Onderwijs

12.158

12.831

13.664

13.900

14.806

14.249

557

        

Ontvangsten

237.165

245.727

252.994

204.890

192.809

215.480

‒ 22.671

De realisatie van de uitgaven 2022 ligt € 0,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten 2022 is € 22,7 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

De gerealiseerde uitgaven in 2022 liggen € 0,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren studenten van 18 jaar en ouder een bijdrage aan de kosten van het onderwijs.

Tabel 54 Aantal lesgeldplichtigen1
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

bol/vo

217.236

214.336

219.566

219.258

200.658

234.600

‒ 33.942

1

Realisatiegegevens DUO en Ramingsmodel SF

Toelichting

De realisatie van de ontvangsten 2022 ligt € 22,7 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat het aantal lesgeldplichtigen lager uitvalt dan geraamd.

Licence