Base description which applies to whole site

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgeld

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

14.249

0

14.249

467

14.716

469

479

479

512

          

Totale uitgaven

14.249

0

14.249

467

14.716

469

479

479

512

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Bijdrage aan agentschappen

14.249

0

14.249

467

14.716

469

479

479

512

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.249

 

14.249

467

14.716

469

479

479

512

          

Ontvangsten

215.480

 

215.480

‒ 19.134

196.346

‒ 29.169

‒ 19.355

‒ 7.457

2.639

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 19,1 miljoen verlaagd op basis van de lagere gerealiseerde lesgeldontvangsten in 2021 en een verwachte daling van het aantal mbo-studenten.

Licence