Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.9 Artikel 13. Lesgelden

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling.

Tabel 64 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)
 

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

Lesgeld

1.202

1.216

1.216

1.216

1.216

1.216

1.216

Voor het collegejaar 2021/22 geldt dat het lesgeld gehalveerd wordt voor alle studenten. Hierdoor zijn de ontvangsten lager voor de jaren 2021 en 2022.

Tabel 65 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

13.664

13.932

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

Totale uitgaven

13.664

13.932

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

waarvan juridisch verplicht (%)

 

100%

     
        

Bijdrage aan agentschappen

13.664

13.932

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.664

13.932

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

Ontvangsten

252.994

188.743

215.480

291.293

286.029

282.170

281.453

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 13 is voor 2022 100 procent juridisch verplicht. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

Bijdrage aan agentschappen

DUO is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, studiefinanciering en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 66 Aantal lesgeldplichtigen 1
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

bol/vo

219.566

224.600

234.600

242.400

234.900

228.700

224.900

1

Bron 2020: realisatiegegevens DUO; Bron 2021 – 2026: ramingsmodel SF

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Licence