Base description which applies to whole site

4.6 Beleidsartikel 6 Investeringen

Defensie voorziet in nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen en zij verkoopt, indien aan de orde, groot materieel en infrastructuur.

De Minister is verantwoordelijk voor het tijdig voorzien in nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen alsmede de afstoting van overtollig groot materieel en infrastructuur. Tot de investeringen worden gerekend alle planbehoeften met een meerjarig karakter. Dit omvat ook de bijdragen aan de NAVO voor het doen van investeringen en wetenschappelijk onderzoek. Tot de investeringen worden ook bijdragen gerekend aan de instandhouding, die direct samenhangen met de betreffende investering.

In het jaarverslag 2022 van het DMF wordt verantwoording afgelegd over de investeringen.

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

3.799.130

4.266.773

2.755.819

   

0

Opdrachten

3.693.634

4.161.635

2.662.718

   

0

Investeringen materieel

3.186.241

3.695.843

2.102.408

   

0

Investeringen infrastructuur

197.911

242.801

252.066

   

0

Investeringen IT

309.482

222.991

308.244

   

0

Begrotingsreserve

  

0

   

0

Bekostiging

81.971

80.774

66.001

   

0

Bijdrage aan internationale organisaties

23.525

24.364

27.100

   

0

        

Uitgaven

1.736.955

2.523.053

2.716.440

   

0

        

Opdrachten

1.643.037

2.426.235

2.641.111

   

0

Investeringen materieel

1.112.677

1.920.516

2.128.195

   

0

Investeringen infrastructuur

258.273

283.898

275.764

   

0

Investeringen IT

272.087

221.821

237.152

   

0

Begrotingsreserve

  

0

   

0

Reserve valutaschommelingen

  

0

   

0

Bekostiging

67.133

72.534

46.876

   

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

  

3.737

   

0

Technologieontwikkeling

  

35.599

   

0

Kennisgebruik

  

3.459

   

0

Kort-cyclische innovatie

  

4.081

   

0

Bijdrage aan internationale organisaties

26.785

24.284

28.453

   

0

Investeringen infrastructuur NAVO

26.785

24.284

28.453

   

0

        

Programma ontvangsten

234.122

110.797

66.513

   

0

- Verkoopopbrengsten strategisch materieel

126.714

72.691

36.602

   

0

- Overige ontvangsten materieel

51.671

26.140

22.054

   

0

- Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur

39.371

4.291

3.901

   

0

- Overige ontvangsten infrastructuur

10.785

4.578

1.458

   

0

- Ontvangsten internationale organisaties

5.581

3.097

2.498

   

0

De middelen uit beleidsartikel 6 investeringen zijn per 2021 overgeheveld naar het DMF en worden verantwoord in een apart jaarverslag.

Licence