Base description which applies to whole site

4.7 Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en persoonlijke uitrusting aan de defensieonderdelen.

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de personele exploitatie van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het budget voor brandstoffen.

In 2022 heeft DMO de krijgsmacht ondersteund door het leveren van brand- en bedrijfsstoffen. De leverbetrouwbaarheid van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB) is stabiel en op norm. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie.

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

1.170.733

1.156.092

985.425

538.835

696.020

607.093

88.927

        

Uitgaven

919.071

1.071.290

1.120.073

558.831

651.097

607.093

44.004

       

0

Opdrachten

334.300

368.569

389.265

103.947

156.264

148.666

7.598

- gereedstelling

221.543

269.291

93.939

103.947

156.264

148.666

7.598

- instandhouding materieel

112.757

99.278

295.326

    

(Schade)vergoeding

    

58

0

58

- Schadevergoeding overig

    

58

0

58

Personele uitgaven

213.900

408.366

431.648

443.263

482.602

446.025

36.577

- Eigen personeel

192.812

332.005

369.436

391.361

431.076

397.561

33.515

- Externe inhuur

21.088

56.717

49.220

36.662

29.618

29.648

‒ 30

- Overige personele exploitatie1

 

19.644

12.992

15.240

21.907

18.816

3.091

Materiële uitgaven

370.871

294.355

299.160

11.620

12.174

12.402

‒ 228

- Instandhouding infrastructuur

  

385

    

- Instandhouding IT

107.198

220.525

287.796

    

- IT door SSO DMO OPS

205.645

      

- Exploitatie door SSO Paresto

268

      

-Overige materiële exploitatie1

57.760

73.830

10.979

11.620

12.174

12.402

‒ 228

        

Apparaatsontvangsten

46.359

80.177

45.419

18.829

26.340

26.245

95

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 88,9 miljoen hoger dan ten tijde van het vaststellen van de begroting werd verwacht. Deze hogere verplichingstand heeft drie hoofdredenen. Allereerst het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 dat in 2022 is overeengekomen tussen Defensie en de bonden en betreft € 30,5 miljoen.

Ten tweede betreft het de krappe arbeidsmarkt voor ICT-personeel die ertoe heeft geleid dat € 35,2 miljoen hogere meerjarige overeenkomsten zijn gesloten voor tijdelijke inhuur van ICT-personeel. Ook bestaande inhuurcontracten zijn in dit kader verlengd.

Ten derde betreft het een overrealisatie € 23,2 miljoen bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB). Het budget voor gereedstelling steeg met € 9,2 miljoen in de 2e suppletoire begroting van 2022 omdat de huidige macro-economische factoren (waaronder de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie) nog niet waren verwerkt in het budget. Daarnaast is het budget met € 7,5 miljoen verhoogd door de onvoorziene uitgave ten behoeve van een voorschot aan de NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze uitgave vast te leggen in het artikel 4 Koninklijke Luchtmacht. Laat in het jaar is gekozen voor een vastlegging bij de defensie Materieel Organisatie. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse verplichtingen.

Uitgaven

Opdrachten

De realisatie van de gereedstelling is € 7,6 miljoen hoger dan begroot. De realisatie van het DBBB is hoger uitgevallen dan begroot door een niet voorziene uitgave van € 7,5 miljoen ten behoeve van een voorschot aan het NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze uitgave vast te leggen in het artikel 4 Koninklijke Luchtmacht. Laat in het jaar is voor de vastlegging gekozen voor een vastlegging bij de defensie Materieel Organisatie. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse uitgaven.

Personele uitgaven

De overrealisatie op salarisuitgaven eigen personeel van € 35,5 miljoen wordt veroorzaakt door het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 dat in 2022 is overeengekomen tussen Defensie en de bonden.

Licence