Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

34.771

0

34.771

2.090

36.861

2.426

2.530

2.463

2.431

          

Uitgaven

34.771

0

34.771

2.090

36.861

2.426

2.530

2.463

2.431

          

Institutionele inrichting

         

Schadeloosstelling

23.553

0

23.553

1.444

24.997

1.692

1.693

1.693

1.693

Personele uitgaven

         

Pensioenen en wachtgelden

11.218

0

11.218

646

11.864

734

837

770

738

          

Ontvangsten

86

0

86

0

86

0

0

0

0

Toelichting

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling tranche 2022.

Licence