Base description which applies to whole site

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

De Minister van LNV streeft naar een doeltreffende uitvoering van het agro-, visserij- en natuurbeleid en een effectief en efficiënt stelsel voor handhaving en toezicht op deze beleidsterreinen.

De Minister van LNV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agro-, visserij- en natuurbeleid (onder meer de uitvoering van het GLB) en belegt deze uitvoering jaarlijks bij RVO.nl. De uitvoering van de handhaving en het toezicht binnen deze domeinen is ondergebracht bij de NVWA, waarvoor de Minister niet alleen opdrachtgever is, maar ook de eigenaarsrol vervult.

De Minister van LNV is (mede)verantwoordelijk voor:

Stimuleren

  • Het versterken van de internationale positie van het Nederlandse agro-, visserij en natuurdomein via het Landbouwradennetwerk.

Uitvoeren

  • Het doen uitvoeren van een effectief beleid ter realisatie van de doelstellingen uit de Europese regelgeving.

  • Het uitvoeren van adequaat veterinair en fytosanitair beleid.

  • Het uitoefenen van toezicht en het handhaven van de regelgeving op het gebied van dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn, mest, natuur en voedselveiligheid (primaire productie en slachterijfase).

  • Het uitvoeren van het Gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en het zorgdragen voor een rechtmatige financiering aan agrarische ondernemers.

  • Het uitvoeren van het klimaat en stikstof beleid op het terrein van landbouw, visserij en natuur.

  • Het doen uitvoeren van de in de Wet natuurbescherming vastgelegde rijkstaken.

Kengetal NVWA

De onderstaande urenverdeling NVWA per publiek belang en procentuele verdeling van de financiering is afkomstig uit de NVWA jaarverantwoording 2022. De realisatie 2023 zal terug te vinden zijn in de NVWA jaarverantwoording 2023. In de agentschapsbegroting van de NVWA zijn nadere doelmatigheidsindicatoren over de NVWA opgenomen.

Figuur 1 Besteding uren NVWA

Figuur 2 Hoe wordt de NVWA gefinancierd

Kengetal RVO

Kengetal RVO

Begrotingsindicatoren art. 24 – RVO

      

Indicator

Toelichting

2019

2020

2021

2022

2023

% lumpsum = 80%

Indicator zegt iets over de doeltreffendheid van het opdrachtenpakket LNV. Totaal lumpsumbedrag in de opdracht lopend jaar is 80% van de totale opdracht voor het lopend jaar.

0,789

0,71

0,735

60,90%

46,00%

% meerwerk = <12%

Indicator zegt iets over de effectiviteit van het opdrachtenpakket. Hoe meer meerwerk, hoe minder planbaar het opdrachtenpakket, dus minder doeltreffend kan uitvoeren.

0,113

0,093

15,6%*

6,10%

12,40%

KTO LNV cijfer

Klantevredenheid over de uitvoering van LNV opdrachten door RVO

7,2

7,1

6,8

7

7

OTO LNV

2-jaarlijks Opdrachttevredenheidsonderzoek (OTO) van RVO die peilt in hoeverre de verschillende opdrachtgevers van RVO tevreden zijn met de samenwerking die zij met RVO hebben. Vanuit LNV is deze indicator een waardevol peilmoment om te bezien in hoeverre LNV als opdrachtgever tevreden is over de samenwerking die zij hebben met RVO om de uitvoering van beleid van voldoende kwaliteit te laten zijn.

 

Uitgesteld vanwege Corona

7,6

Hiervan zijn de gegevens nog niet bekend

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 24 (bedragen x €1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

0

0

482.027

517.794

604.994

489.218

115.776

        

Uitgaven

0

0

482.027

517.794

604.994

489.218

115.776

        

Bijdrage aan agentschappen

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

0

0

248.287

262.110

293.421

277.608

15.813

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

0

0

233.740

255.684

311.573

211.610

99.963

        

Ontvangsten

0

0

7.055

12.348

14.758

0

14.758

        

Ontvangsten

       

Agentschappen en overig

0

0

7.055

12.348

14.758

0

14.758

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2023 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn in 2023 € 115,8 mln hoger uitgevallen door wijzigingen in de opdrachten aan de NVWA en de RVO. Deze wijzigingen leiden tot hogere uitgaven en worden onder de volgende kop nader toegelicht.

Uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De bijdrage aan de NVWA is in 2023 met € 15,8 mln hoger uitgevallen dan begroot. De hogere uitgaven laten zich verklaren door aanvullingen op de werkzaamheden in het jaarplan 2023 van de NVWA en het effect van een tussentijdse tariefwijziging voor alle werkzaamheden in 2023. Het effect van de tariefwijziging bedraagt in totaal € 10,3 mln. De aanvullende werkzaamheden bovenop de opdrachten in het jaarplan zijn toezicht op Good Distribution Practices van diergeneesmiddelen (€ 1,4 mln), Ecoregelingen GLB (€ 1,7 mln), uitvoering programma Werk aan Uitvoering (€ 0,8 mln) en uitvoering Rijksprogramma Transparantie in Informatie (€ 1,6 mln).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De uitgaven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in 2023 met € 100,0 mln hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door een aanzienlijk aantal meerwerkopdrachten dat aan RVO is verstrekt bovenop het reguliere opdrachtenpakket RVO. Dit betreft voor een belangrijk deel de implementatie en de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2023. Van de € 100 mln is € 33,9 bestemd geweest voor dekking van implementatie- en uitvoeringskosten bij de RVO voor het GLB.

Verder hebben er meerwerkopdrachten en overboekingen ter dekking van het reguliere opdrachtenpakket plaatsgevonden op de verschillende LNV-beleidsterreinen. Als grotere onderdelen binnen het totaal aan meerwerk zijn te noemen de aanpak Piekbelasting (€ 6,9 mln), Mestprogramma's (€ 9,2 mln), de IenR van dieren (€ 3,1 mln), de afbouw van derogatie en behoud van grasland (€ 2,0 mln). Op het terrein van Natuur en Visserij zijn € 16,1 mln extra uitvoerings- en implementatiekosten van de RVO te noemen zoals voor het EMFAF (€ 3,1 mln), de Programmatische Aanpak Grote Wateren (€ 2, 1 mln), het project Maripark (€ 1,9 mln) en de Brexit Adjustment Reserve (€ 1,5 mln). Daarnaast is uit het Transitiefonds € 11,9 mln ter beschikking gesteld aan de RVO voor uitvoering en implementatie van onder andere de LBV-plus en de UAPB (uitvoering aanpak piekbelasters). Ten slotte hebben met de RVO afrekeningen plaatsgevonden voor kosten 2022 (€ 1,6 nln) en een tussentijdse tariefverhoging in 2023 (€ 5,5 mln).

Ontvangsten

Agentschappen en overig

De ontvangst van € 14,8 mln in 2023 wordt verklaard door verrekening van de realisatie met de uitgekeerde voorschotten op de agentschapsbijdrage in 2022 van de NVWA opdracht 2022 (€12,8 mln.) en RVO opdracht 2022 (€1,9 mln.).

Licence