Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Kennis en innovatie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

564.845

36.040

600.885

    

Uitgaven

564.787

36.098

600.885

    

Bijdrage aan agentschappen

   

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

284.929

8.495

293.424

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

279.858

27.603

307.461

    

Ontvangsten

14.900

1.643

16.543

    

Ontvangsten

   

Agentschappen en overig

14.900

1.643

16.543

Toelichting

Bijdrage aan agentschappen

NVWA

De bijdrage aan de NVWA wordt met € 8,5 mln. verhoogd. Voor € 6,9 mln. is deze verhoging toe te schrijven aan een tariefverhoging van de NVWA die het gevolg is van onvoorziene kostenstijgingen door inflatie en niet voorziene cao-effecten. Daarnaast wordt de NVWA-bijdrage met € 1,4 mln. verhoogd vanwege een aanvullende opdracht voor Good Distribution Practices (GDP), zodat de NVWA de uitvoering van deze EU verordening in 2023 ter hand kan nemen. Ten slotte is sprake van een verhoging met € 0,2 mln. voor de uitvoering van tweedelijnstoezicht op de uitvoering van fytosanitaire regelgeving.

RVO

Het budget voor de RVO wordt met € 27,6 mln. verhoogd. Deze samengestelde verhoging is voor een belangrijk deel nodig vanwege een tariefverhoging (€ 5,8 mln.) en tegenvallende uitvoeringskosten (€ 6,2 mln.) voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarnaast worden budgetten toegevoegd voor de uitvoering van goedgekeurde meerwerkopdrachten. De grootste toevoegingen betreffen de Uitvoering Aanpak Piekbelasters (€ 3,8 mln.), de uitvoeringskosten van de Landelijke Beëindigingssregeling Veehouderijlocaties plus (LBV+) (€ 3,1 mln.), uitvoering project Maripark (€ 1,9 mln.), de energie-efficiëntie regeling Visserij (€ 0,8 mln.) en meerwerk in het kader van in beslag en in bewaring genomen goederen (€ 0,9 mln.).

Licence