Base description which applies to whole site

4. Het beleid met betrekking tot de zorguitgaven

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2010 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2010, dat op de derde woensdag in mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2011 worden voorzien.

De netto BKZ uitgaven nemen ten opzichte van Startnota toe met € 1 272 miljoen. Dit is het saldo1 van de mutaties in de bruto BKZ uitgaven en in de BKZ ontvangsten. Ten opzichte van de Startnota nemen de bruto BKZ uitgaven toe met € 1 292 miljoen en de BKZ ontvangsten toe met € 20 miljoen.

Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de uitgaven en ontvangsten mutaties. Het BKZ is als gevolg van de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB) en ijklijn- en technische mutaties met € 127 miljoen verhoogd. De netto BKZ uitgaven komen volgens de huidige stand € 1 145 miljoen boven het BKZ uit. Paragraaf 4.2 geeft een nadere toelichting van de verhoging van het BKZ en de vergelijking met de netto BKZ uitgaven.

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence