Base description which applies to whole site

4.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2011

Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar paragraaf 4.3.

Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

2011

Bruto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

62 850,2

Actualisering zorguitgaven

665,9

Korting ziekenhuizen

235,2

Tariefskorting medisch specialisten

42,4

Geneesmiddelen

– 42,0

Hulpmiddelen

20,0

Zorguitgaven BES-eilanden

22,5

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)

116,8

IJklijn- en technische mutaties

163,1

Overige mutaties

68,4

Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011

64 142,5

BKZ-ontvangsten stand Startnota 2010

3 183,8

Terugontvangsten opleidingsfonds

20,0

BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2011

3 203,8

Netto BKZ-uitgaven stand Startnota 2010

59 666,4

Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011

60 938,7

Mutatie netto BKZ-uitgaven t.o.v. stand Startnota 2010

1 272,3

Bruto-BKZ-uitgaven

Actualisering zorguitgaven 2011

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een tegenvaller van € 666 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de geneeskundige ggz (€ 255 miljoen), multidisciplinaire zorgverlening (€ 70 miljoen), grensoverschrijdende zorg (€ 59 miljoen), paramedische zorg (€ 49 miljoen), huisartsenzorg (€ 45 miljoen), ziekenvervoer (€ 26 miljoen), overige curatieve zorg (€ 21 miljoen) en de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 352 miljoen). Naast deze hogere uitgaven zijn de uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 212 miljoen) en de tandheelkundige zorg (€ 36 miljoen) gedaald.

Korting ziekenhuizen

In de begroting 2011 was een overschrijding bij de ziekenhuizen opgenomen van € 549 miljoen. Tegenover deze overschrijding stond een voorgenomen korting van gelijke omvang. Zowel de overschrijding als de maatregel zijn op basis van de oktoberactualisering neerwaarts bijgesteld naar € 314 miljoen in 2011. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

Tariefskorting medisch specialisten

Het betreft de verlaging van de tariefskorting medisch specialisten die opgenomen was in de begroting 2011 ten gevolge van de neerwaartse bijstelling van de overschrijding bij medisch specialisten zoals gemeld in de 2e suppletoire wet 2010. Met deze mutatie wordt de kortingsmaatregel 2011 (welke als negatief bedrag is opgenomen in de begroting 2011) verlaagd.

Geneesmiddelen

De NZa heeft besloten de apothekerstarieven per 1 januari 2011 te verlagen (€ 42 miljoen).

Hulpmiddelen

Terugdraaien pakketmaatregel mobiliteitshulpmiddelen (2011) als gevolg van motie Agema (32 500 XVI nr. 53). Het terugdraaien wordt in 2011 gedekt door verwachte meerontvangsten bij het opleidingsfonds.

Zorguitgaven BES-eilnden

Door de toename in het zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.

Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2011)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2011 van het Centraal Planbureau (CPB).

IJklijnmutaties

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng). De meest omvangrijke mutaties betreft de overheveling van de huisartsenopleiding van de VWS-begroting naar het BKZ (€ 134 miljoen).

Overige mutaties

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

BKZ-ontvangsten

Terugontvangsten opleidingsfonds

In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

Licence