Base description which applies to whole site

3. Toelichting van de begrotingsmutaties

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

41.1 Algemene doelstelling

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

679 207

26

– 34 307

644 926

– 40 893

– 33 573

– 38 075

– 36 569

                 

Uitgaven

686 802

25

– 6 665

680 162

– 23 635

– 29 685

– 34 728

– 34 982

                 

Programma-uitgaven

677 722

25

– 6 665

671 082

– 23 635

– 29 685

– 34 728

– 34 982

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

41 761

25

– 2 000

39 786

– 2 126

– 3 669

– 4 311

– 4 373

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

73 521

0

– 618

72 903

– 598

– 918

– 918

– 918

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

343 407

0

– 220

343 187

– 641

– 901

– 851

– 701

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg-voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

202 353

0

– 4 016

198 337

– 19 913

– 23 840

– 28 291

– 28 633

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek

16 680

0

189

16 869

– 357

– 357

– 357

– 357

                 

Apparaatsuitgaven

9 080

0

0

9 080

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

10 837

0

273

11 110

0

0

0

0

41.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;

 • 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;

 • 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;

 • 4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;

 • 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

41 786

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, bloedstatusbepaling en GHB neurotoxiciteit. Daarnaast gaat het om het campagnebudget kinderwensconsult, middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum, alsmede een aanvulling op het ZonMw-programma «Gezonde Slagkracht» .

– 855

2. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Betreft Voorlichtingscampagne Zwangerschap en geboorte. In navolging van de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (TK 32 279 nr. 6) wordt fors ingezet op de verbetering van de perinatale zorg in Nederland. Eén van de maatregelen die daartoe moeten leiden is het verbeteren van de voorlichting over gezond zwanger worden aan met name groepen in achterstandssituaties.

– 965

3. Overige mutaties

– 180

Stand suppletoire begroting VJN

39 786

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

73 521

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van het Nationale Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het Kennis- en informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano), en onderzoek naar contaminanten en additieven.

– 725

2. Overige mutaties

107

Stand suppletoire begroting VJN

72 903

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

343 407

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Het gaat hier om overheveling van middelen uit het BKZ voor enerzijds de reguliere HPV-campagne en anderzijds de bekostiging van onderzoek door het RIVM voor Hepatitis B. De HPV-campagne wordt via de begroting gefinancierd terwijl de middelen gereserveerd zijn op het BKZ. Om die reden is het noodzakelijk om een ijklijnmutatie in werking te stellen. Uiterlijk per 1-1-2012 wordt het vaccin tegen Hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

7 000

2. Als gevolg van een vertraging in het project Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)-vaccin zijn de verrichte uitgaven over 2010 lager uitgevallen. De middelen zijn doorgeschoven naar 2011.

1 344

3. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere het campagnebudget kinderwensconsult en middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum.

236

4. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere vanwege de transitie bij beide agentschappen treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt.

– 8 250

5. Overige mutaties

– 550

Stand suppletoire begroting VJN

343 187

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

202 353

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het kennis- en informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano), bloedstatusbepaling, GHB neurotoxiciteit, en contaminanten en additieven.

1 344

2. Overboeking van artikel 42 OD 2. Het betreft de opdrachtverlening aan ZonMw voor de uitvoering van het programma Zwangerschap en geboorte. Dit programma loopt van 2011 tot en met 2015. Binnen het programma zal aandacht worden besteed aan de doelmatigheid en effectiviteit van het kinderwensconsult en van een extra echo in het laatste trimester van de zwangerschap.

1 000

3. Ter invulling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte/Verhagen wordt onder andere de bevoorschotting ZonMw aangepast.

– 7 000

4. Overige mutaties

640

Stand suppletoire begroting VJN

198 337

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

16 680

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties

189

Stand suppletoire begroting VJN

16 869

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

9 080

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

9 080

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

10 837

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties

273

Stand suppletoire begroting VJN

11 110

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

42.1 Algemene doelstelling

Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.

42.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties

2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

8 347 187

4 372

244 233

8 595 792

– 119 039

– 1 122 736

– 1 528 297

– 2 296 605

                 

Uitgaven

8 402 493

4 372

253 312

8 660 177

– 109 770

– 1 120 562

– 1 528 297

– 2 296 605

                 

Programma-uitgaven

8 394 402

4 372

253 312

8 652 086

– 109 770

– 1 120 562

– 1 528 297

– 2 296 605

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

1 620

0

1 289

2 909

0

0

0

0

2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

1 351 313

0

102 808

1 454 121

92 606

75 252

70 560

69 563

3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan

7 019 369

0

128 302

7 147 671

– 214 676

– 1 208 114

– 1 610 457

– 2 377 368

4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

22 100

4 372

20 913

47 385

12 300

12 300

11 600

11 200

                 

Apparaatsuitgaven

8 091

0

0

8 091

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

73 226

0

20 159

93 385

0

0

0

0

42.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

 • 2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;

 • 3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan;

 • 4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

1 620

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 98 (apparaat IGZ). Betreft een subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.

384

2. Overboeking van artikel 98 (apparaat IGZ). Betreft Project onderhoud klantpreferenties tranche 1 t/m 3.

272

3. Overige mutaties

633

Stand suppletoire begroting VJN

2 909

2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

1 351 313

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Betreft middelen die vanuit het ziekenhuiskader worden overgeheveld naar het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO).

112 000

2. Overheveling van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie).

De maximumprijzen van een aantal geneesmiddelen zijn bij een herijking te laag vastgesteld. Op basis van een gerechtelijke uitspraak ontvangen zij compensatie voor de gederfde omzet.

6 900

3. De kapitaallasten van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) worden via een subsidie beschikbaar gesteld. Omdat de kapitaallasten van het NKI onderdeel zijn van de premiegelden dient een overheveling van het BKZ naar de VWS-begroting plaats te vinden.

4 404

4. Er heeft zich vertraging bij de uitvoering van het financieel instrumentarium voorgedaan, waardoor er minder MIA-G geld is besteed dan is ontvangen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Een aantal reeds aangegane verplichtingen in 2010 is daardoor niet tot uitbetaling gekomen. Deze zijn doorgeschoven naar 2011.

4 000

5. Voor de voortzetting van de subsidieregeling geïntegreerde eerstelijnscentra in Vinex-gebieden is € 3 miljoen per jaar nodig.

3 000

6. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Vanwege het uitstellen van de brede invoering van het kinderwensconsult worden pilots kinderwensconsult en een aantal andere maatregelen, gericht op terugdringen van babysterfte, door een schuif van premiemiddelen naar begroting gefinancierd.

2 940

7. Betreft de afhandeling van een aantal bezwaartrajecten uit 2010 over aanvragen subsidie Stagefonds uit 2009 en 2010. Een deel van de bezwaren zal gegrond worden verklaard wat betekent dat deze subsidies alsnog moeten worden uitgekeerd.

2 300

8. Ten behoeve van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg worden multidisciplinaire adviescommissies samengesteld ter versterking van de positie van ggz-cliënten, waarbij aandacht is voor alternatieven voor dwang. Voor de aanloopkosten in 2011 en 2012 wordt door VWS € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld.

1 600

9. Overboeking van artikel 98 OD 1. Het betreft uitgaven die samenhangen met de voorbereiding van het op te richten kwaliteitsinstituut.

1 500

10. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Instellingen dienen zich voor te bereiden op de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw. Het gaat onder andere om de registratie ten behoeve van dbc-ontwikkeling, ondersteuning van instellingen die meedoen met een kostprijsonderzoek, communicatie naar de sector over overheveling en de ontwikkeling kwaliteitsstandaarden.

1 400

11. Extra middelen ten behoeve van de subsidiëring van de stichting Familievertrouwenspersoon (FVP), die in 2010 is opgericht om op te komen voor de belangen van familieleden (en andere betrokkenen) van mensen met psychiatrische problemen.

1 080

12. Overboeking van artikel 41 OD 1. Betreft Voorlichtingscampagne Zwangerschap en geboorte. In navolging van de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (TK 32 279 nr. 6) wordt fors ingezet op de verbetering van de perinatale zorg in Nederland. Eén van de maatregelen die daartoe moeten leiden is het verbeteren van de voorlichting over gezond zwanger worden aan met name groepen in achterstandssituaties.

965

13. Extra middelen ten behoeve van de voortzetting van de subsidiëring van de Stichting 113Online, een stichting die hulp verleent aan mensen in nood met suïcidegedachten.

630

14. Overboeking naar artikel 41 OD 4. Het betreft de opdrachtverlening aan ZonMw voor de uitvoering van het programma «Zwangerschap en geboorte». Dit programma loopt van 2011 tot en met 2015. Binnen het programma zal aandacht worden besteed aan de doelmatigheid en effectiviteit van het kinderwensconsult en van een extra echo in het laatste trimester van de zwangerschap.

– 1 000

15. Ruimte prijsbijstelling opleidingsfonds.

– 8 000

16. Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren kan de raming van de uitgaven voor de zorgkosten van illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen neerwaarts worden bijgesteld.

– 15 000

17. De eerder geraamde uitgaven voor een stelselwijziging op het gebied van orgaandonatie worden niet gerealiseerd. De middelen blijven beschikbaar voor de uitvoering van een plan van aanpak om de beschikbaarheid van donororganen te vergroten.

– 21 500

18. Overige mutaties

5 507

Stand suppletoire begroting VJN

1 454 121

3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

7 019 369

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau.

105 430

2. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). De afgelopen jaren werden de ouderenregelingen voor de publieke, semipublieke (B3) en private ambulancediensten op verschillende manieren via het BKZ en begroting bekostigd. De bekostigingswijze wordt nu geüniformeerd welke uitgaat van bekostiging via de begroting. Hiervoor dienen premiemiddelen te worden overgeheveld naar de begroting van VWS.

32 000

3. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie). Het Centraal Administratie Kantoor wordt omgevormd tot publiekrechtelijk zelfstandig Bestuursorgaan (publiek ZBO). Ter voorbereiding van deze transitie zijn diverse activiteiten noodzakelijk, zoals de voorbereiding van de overgang arbeidsvoorwaarden personeel en pensioenen en de overgang van taken en bijbehorende boedel (juridisch, financieel, fiscaal). Dekking voor de hiermee gemoeide uitgaven is gevonden in vrijval van premiegefinancierde uitgaven van het College Sanering Zorginstellingen.

950

4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie in verband met de jaarlijkse bijdrage vanuit VWS aan het digitale communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten (C2000).

– 4 090

5. Overboeking naar artikel 98 OD 1 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het CVZ met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden.

– 5 954

6. Overige mutaties

– 34

Stand suppletoire begroting VJN

7 147 671

4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

26 472

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Door toename in zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot.

22 500

2. Overige mutaties

– 1 587

Stand suppletoire begroting VJN

47 385

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

8 091

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

8 091

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

73 226

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. In 2011 worden hogere terugontvangsten bij het opleidingsfonds. verwacht als gevolg van de vaststelling van de subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

20 000

2. Overige mutaties

159

Stand suppletoire begroting VJN

93 385

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

43.1 Algemene doelstelling

Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

6 124 234

0

170 023

6 294 257

64 869

25 972

17 227

22 487

                 

Uitgaven

6 156 922

0

146 644

6 303 566

82 832

33 572

19 612

24 212

                 

Programma-uitgaven

6 153 477

0

145 668

6 299 145

82 832

33 572

19 612

24 212

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

65 168

0

– 7 770

57 398

– 4 100

– 9 500

– 16 800

– 18 000

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

130 249

0

20 354

150 603

468

329

329

329

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

126 708

0

7 333

134 041

11 253

5 733

1 683

1 483

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

5 831 352

0

125 751

5 957 103

75 211

37 010

34 400

40 400

                 

Apparaatsuitgaven

3 445

0

976

4 421

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

43.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

 • 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;

 • 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);

 • 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

65 168

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betalingen Zichtbare Zorg die niet meer in 2010 konden worden gerealiseerd.

1 185

2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2011 voor het project Zichtbare Zorg.

– 9 200

3. Overige mutaties

245

Stand suppletoire begroting VJN

57 398

2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

130 249

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. De rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij de indicatiestelling in de AWBZ is aan het veranderen. Om deze omslag te faciliteren zijn investeringen nodig. Deze investeringen leiden uiteindelijk tot een kleiner en doelmatiger CIZ.

11 200

2. Door vereenvoudiging en stroomlijnen van de indicatiestelling daalde de begroting van het CIZ de afgelopen jaren. Voor 2011 is echter nog een aanvulling op de instellingssubsidie noodzakelijk.

5 885

3. Het betreft een overboeking van middelen die door vertraging niet meer besteed konden worden in 2010. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de financiële afwikkeling van de (afgeronde) werkzaamheden van het CIZ voor de pakketmaatregel begeleiding en middelen in het kader van de stimuleringsregeling kleinschalig wonen.

3 652

4. Overboeking naar artikel 43 (apparaat). Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

– 976

5. In het kader van de Wtcg kunnen mensen op basis van hun zorggebruik een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap / chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtcg zijn extra uitvoeringskosten bij het CIZ gemaakt.

593

Stand suppletoire begroting VJN

150 603

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg)

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

126 708

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. In het regeerakkoord zijn vele maatregelen op het terrein van de AWBZ opgenomen (scheiden wonen/zorg, IQ-criterium, uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ), jeugd). De voorbereiding en de uitvoering hiervan leiden tot extra kosten waarin nog niet is voorzien. Die kosten hebben betrekking op onderzoek, stroomlijning/verbetering van de gegevensstromen in de AWBZ en kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de maatregelen. Tegenover deze kosten staan de (al ingeboekte) besparingen in de AWBZ.

6 101

2. Overige mutaties

1 232

Stand suppletoire begroting VJN

134 041

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

5 831 352

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Een deel van de Wtcg-tegemoetkomingen over 2009 is niet in 2010 tot betaling gekomen. Deze tegemoetkomingen worden in 2011 betaald. Daarnaast wordt een structurele tegenvaller van € 50 miljoen verwacht.

75 724

2. Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 van het Centraal Planbureau.

47 900

3. In het kader van de Wtcg kunnen mensen – op basis van hun zorggebruik – een tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die zij hebben als gevolg van hun handicap/chronische ziekte. Voor een goede uitvoering van dit onderdeel van de Wtcg zijn verschillende extra uitgaven noodzakelijk. Het gaat daarbij onder andere om de volgende activiteiten: Adequate voorlichting aan burgers, zorgverzekeraars, zorgkantoren, (fiscale) intermediairs, patiëntenverenigingen en cliëntenorganisaties; Systeemtechnische aanpassingen als gevolg van de voorstellen van de Taskforce Linschoten en noodzakelijk onderzoek ter verbetering van de afbakening van de doelgroepen; Uitvoeringskosten die gemaakt worden door de Bureaus Jeugdzorg.

1 557

4. Overige mutaties

570

Stand suppletoire begroting VJN

5 957 103

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

3 445

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 2. Betreft uitvoeringskosten van het project Regelhulp.

976

Stand suppletoire begroting VJN

4 421

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

106 018

0

8 145

114 163

– 15 278

– 24 346

– 24 346

– 24 346

                 

Uitgaven

186 061

0

8 145

194 206

– 15 278

– 24 346

– 24 346

– 24 346

                 

Programma-uitgaven

182 540

0

8 145

190 685

– 15 278

– 24 346

– 24 346

– 24 346

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

19 230

0

10 336

29 566

0

– 7 000

– 7 000

– 7 000

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

78 336

0

0

78 336

– 20 000

– 23 000

– 23 000

– 23 000

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

65 965

0

– 3 656

62 309

– 3 100

– 3 100

– 3 100

– 3 100

4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

19 009

0

1 465

20 474

7 822

8 754

8 754

8 754

                 

Apparaatsuitgaven

3 521

0

0

3 521

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

44.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;

 • 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;

 • 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;

 • 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

19 230

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Bij regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo. De gereserveerde middelen voor 2011 worden nu overgeboekt naar de begroting van VWS. Over de inzet en verdeling van de middelen voor latere jaren vindt overleg met externen plaats en wordt later dit jaar besloten. Een nader te bepalen deel van de middelen zal aan gemeenten beschikbaar gesteld worden.

10 000

2. Overige mutaties

336

Stand suppletoire begroting VJN

29 566

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

78 336

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

78 336

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

65 965

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van middelen voor dure woningaanpassingen. Dure woningaanpassingen vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor deze aanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd.

– 3 000

2. Overige mutaties

– 656

Stand suppletoire begroting VJN

62 309

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

19 009

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Vanuit het Regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld ter voorkoming van ouderenmishandeling. De middelen worden onder meer gebruikt voor meer hulptrajecten, een meldcode en professionalisering van de hulpverlening.

6 000

2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met pilot «Mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties».

– 1 200

3. Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft loonbijstelling decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

– 1 246

4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft een bijdrage voor de opvang van minderjarige meisjes door de instellingen Fier Fryslân en De Bocht.

– 1 339

5. Overige mutaties

– 750

Stand suppletoire begroting VJN

20 474

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

3 521

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

3 521

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

1 486 589

2 524

1 489 113

– 653

– 495

0

0

                 

Uitgaven

0

1 847 281

– 1 096

1 846 185

– 653

– 495

0

0

                 

Programma-uitgaven

0

1 841 978

– 1 171

1 840 807

– 728

– 1 065

0

0

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

0

391 813

572

392 385

0

0

0

0

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

0

13 131

– 952

12 179

0

0

0

0

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

0

1 437 034

– 791

1 436 243

– 728

– 1 065

0

0

                 

Apparaatsuitgaven

0

5 303

75

5 378

75

570

0

0

                 

Ontvangsten

0

4 580

0

4 580

0

0

0

0

45.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

 • 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

 • 3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

391 813

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties

572

Stand suppletoire begroting VJN

392 385

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

13 131

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de verlenging van het project «de wijkschool».

– 952

Stand suppletoire begroting VJN

12 179

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

1 437 034

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Doorschuif budget jeugdzorg dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

1 200

2. Overige mutaties

– 1 991

Stand suppletoire begroting VJN

1 436 243

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

5 303

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

75

Stand suppletoire begroting VJN

5 378

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

4 580

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

4 580

Beleidsartikel 46 Sport

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

110 594

0

– 25 386

85 208

– 13 378

– 370

– 1 109

– 1 110

                 

Uitgaven

138 545

0

– 21 494

117 051

– 4 985

– 200

– 1 109

– 1 110

                 

Programma-uitgaven

136 385

0

– 21 494

114 891

– 4 985

– 200

– 1 109

– 1 110

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

30 230

0

– 9 935

20 295

– 4 985

– 200

– 1 109

– 1 110

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

71 229

0

– 11 499

59 730

0

0

0

0

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

34 926

0

– 60

34 866

0

0

0

0

                 

Apparaatsuitgaven

2 160

0

0

2 160

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

870

0

0

870

0

0

0

0

46.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;

 • 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;

 • 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

30 230

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het gaat om de financiering van beweeginterventies met als doel het terugdringen van beweegarmoede bij weinig actieve burgers. Deze mutatie heeft betrekking op de tweede tranche van de Impuls NASB.

– 9 570

2. Overige mutaties

– 365

Stand suppletoire begroting VJN

20 295

3. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1 000)

71 229

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. In het kader van de breedtesportimpuls konden gemeenten een bijdrage krijgen voor sportstimuleringsprojecten. Bij de vaststelling van deze bijdragen is in een beperkt aantal gevallen in 2010 de bijdrage onterecht naar beneden bijgesteld. Dit wordt dit jaar hersteld.

990

2. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Het gaat om de financiering van de aanstelling van combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn op verschillende terreinen. Hierdoor worden sportverenigingen versterkt met het oog op hun maatschappelijke functie. Deze mutatie heeft betrekking op de eerste, tweede en derde tranche van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

– 12 489

Stand suppletoire begroting VJN

59 730

4. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen– en buitenland

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

34 926

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties

– 60

Stand suppletoire begroting VJN

34 866

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

2 160

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

2 160

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

870

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

870

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

47.1 Algemene doelstelling

De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

357 712

0

11 169

368 881

2 136

2 006

2 090

1 963

                 

Uitgaven

358 141

0

4 724

362 865

2 362

2 226

2 090

1 963

                 

Programma-uitgaven

357 388

0

4 724

362 112

2 362

2 226

2 090

1 963

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

348 466

0

4 500

352 966

2 362

2 226

2 090

1 963

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WO II

8 922

0

224

9 146

0

0

0

0

                 

Apparaatsuitgaven

753

0

0

753

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

47.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

 • 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;

 • 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

348 466

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Betreft de indexatie van de uitkeringen voor de oorlogsgetroffenen.

2 500

2. Doorschuif budget uitvoeringskosten Pensioen- en Uitkeringsraad, dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

2 000

Stand suppletoire begroting VJN

352 966

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

8 922

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Doorschuif van het budget voor het programma «Erfgoed van de oorlog» dat niet in 2010 tot besteding is gekomen.

224

Stand suppletoire begroting VJN

9 146

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

753

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

753

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

0

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

0

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

301 660

– 4 995

48 954

345 619

12 495

11 290

10 402

9 843

                 

Uitgaven

307 757

– 4 995

49 502

352 264

13 075

11 363

10 455

9 843

                 

Programma-uitgaven

93 213

308

11 821

105 342

119

– 734

– 1 160

– 1 587

1. Beheer en toezicht stelsel

86 182

0

11 921

98 103

545

545

545

545

2. Internationale samenwerking

7 031

0

– 426

6 605

– 426

– 1 279

– 1 705

– 2 132

3. Verzameluitkering VWS

0

308

326

634

0

0

0

0

                 

Apparaatsuitgaven

214 544

– 5 303

37 681

246 922

12 956

12 097

11 615

11 430

– Inspectie Gezondheidszorg

47 391

0

14 782

62 173

2 662

2 155

2 147

2 013

– Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

5 779

0

866

6 645

0

0

0

0

– Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

2 858

0

– 44

2 814

0

0

0

0

– Gezondheidsraad

3 397

0

– 91

3 306

– 91

– 91

– 91

– 91

– Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1 377

0

171

1 548

317

317

317

317

– Strategisch onderzoek RIVM

18 050

0

16 459

34 509

4 709

4 709

4 709

4 709

– Strategisch onderzoek NVI

7 709

0

– 4 709

3 000

– 4 709

– 4 709

– 4 709

– 4 709

– Inspectie Jeugdzorg

5 932

0

– 16

5 916

0

0

0

0

– Personeel en materieel kernministerie

122 051

– 5 303

10 263

127 011

10 068

9 716

9 242

9 191

                 

Ontvangsten

8 980

0

1 795

10 775

895

895

895

895

98.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

 • 1. Beheer en toezicht stelsel;

 • 2. Internationale samenwerking bevorderen;

 • 3. Verzameluitkering VWS.

1. Beheer en toezicht stelsel

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

86 182

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overheveling van middelen van het BKZ naar de VWS-begroting (ijklijnmutatie) vanwege extra middelen voor uitvoering van het werkplan van de NZa.

7 051

2. Overboeking van artikel 42 OD 3 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het CVZ met betrekking tot wanbetalers en onverzekerden.

5 954

3. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Het betreft uitgaven die samenhangen met de voorbereiding van het op te richten kwaliteitsinstituut.

– 1 500

4. Overige mutaties

416

Stand suppletoire begroting VJN

98 103

2. Internationale samenwerking bevorderen

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

7 031

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties

– 426

Stand suppletoire begroting VJN

6 605

3. Verzameluitkering VWS

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

308

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Toevoeging aan de verzameluitkering. Betreft subsidies aan Frieslab (gemeente Leeuwarden) en Centrum voor Topsport en Onderwijs (gemeente Eindhoven).

326

Stand suppletoire begroting VJN

634

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

209 241

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 1van artikel 98 (apparaat IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van een deel van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2011 voor het project Zichtbare Zorg.

9 200

2. Overboeking van artikel 41 OD 3 in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere vanwege de transitie bij beide agentschappen treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan.

8 250

3. Betreft reparatie van historisch gegroeide scheefgroei tussen normkosten per formatieplaats en de kosten die uit de daadwerkelijke toegestane bezetting volgen.

8 000

4. IGZ. Vanuit het regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van het toezicht, zoals meer inspecties. De ouderenzorg staat hierbij centraal.

4 000

5. Het betreft hier compensatie aan het RIVM voor in 2010 opgetreden huisvestingslasten. Het RIVM is niet in staat om deze lasten volledig te dragen.

3 500

6. Hogere uitgaven bij inbesteding van een aantal uitvoerende taken (personeelsregistratie, salarisadministratie, archivering, mobiliteits- en loopbaanadvies, kantoorautomatisering, facilitaire dienstverlening) en hogere uitgaven bij inbesteding van ICT-dienstverlening.

2 452

7. De IGZ heeft op het gebied van ICT een inhaalslag te maken. Voor de meeste toezichtactiviteiten van de IGZ bestaat nog geen geschikte ICT-ondersteuning. Het gaat om digitalisering van werkprocessen en verbeteren data infrastructuur.

1 145

8. Desaldering huisvestingskosten ACBG 2011: door vertraging bij de verhuizing naar Utrecht zijn het resultaat en eigen vermogen in 2010 hoger uitgevallen, maar voorziet het ACBG voor 2011 juist een tekort door dubbele huisvestingslasten. Eigen vermogen per ultimo 2010 wordt afgeroomd en ingezet voor dekking van dat tekort.

900

9. Dit betreft een budgetneutrale verhoging van de uitgavenraming IGZ. Hier tegenover staan structurele ontvangsten IGZ.

895

10. Overboeking naar artikel 42 OD 1van artikel 98 (apparaat, IGZ). Betreft een subsidiebijdrage aan het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.

– 384

11. Overboeking naar artikel 42 OD 1. Betreft Project onderhoud klantpreferenties tranche 1 t/m 3.

– 272

12. Overboeking naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het ICT-beheer van VWS is sinds 2008 ondergebracht bij een Shared Service Organisatie (SSO) bij het ministerie van IenM. Betreft ICT-kosten eerste kwartaal 2011 dienstverlening SSO.

– 2 468

13. Overige mutaties

2 463

Stand suppletoire begroting VJN

246 922

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

8 980

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Desaldering huisvestingskosten ACBG 2011: door vertraging bij de verhuizing naar Utrecht zijn het resultaat en eigen vermogen in 2010 hoger uitgevallen, maar voorziet het ACBG voor 2011 juist een tekort door dubbele huisvestingslasten. Eigen vermogen per ultimo 2010 wordt afgeroomd en ingezet voor dekking van dat tekort.

900

2. Structurele ontvangsten IGZ. Hier tegenover staat een budgetneutrale verhoging van de uitgavenraming IGZ.

895

Stand suppletoire begroting VJN

10 775

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1+2+3)

       

Verplichtingen

– 53 902

2 790

72 923

21 811

127 834

162 948

167 986

161 915

                 

Uitgaven

– 58 358

2 790

74 023

18 455

127 859

162 989

167 986

161 915

                 

Programma-uitgaven

– 58 358

2 790

74 023

18 455

127 859

162 989

167 986

161 915

1. Loonbijstelling

1 023

0

44 082

45 105

40 843

34 739

34 071

33 256

2. Prijsbijstelling

27 257

2 790

15 912

45 959

24 659

24 215

24 184

23 976

3. Onvoorzien

149

0

– 149

0

– 1 125

– 1 081

– 1 081

– 1 081

4. Taakstelling

– 86 787

0

14 178

– 72 609

63 482

105 116

110 812

105 764

                 

Ontvangsten

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

99.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

 • 1. Loonbijstelling;

 • 2. Prijsbijstelling;

 • 3. Onvoorzien;

 • 4. Taakstelling.

1. Loonbijstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

1 023

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting

36 807

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Zorg

8 182

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting)

116

4. Inzet van resterende middelen uit loonbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 152

5. Ruimte uit hoofde van niet-gebruikte reservering voor tegenvallers omdat de loonbijstelling 2010 rijksbreed niet is uitgekeerd.

– 871

Stand suppletoire begroting VJN

45 105

2. Prijsbijstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

30 047

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting

19 055

2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Zorg

16 414

3. Prijsbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting)

93

4. Ruimte uit hoofde van binnen VWS niet-uitgekeerde prijsbijstelling 2010.

– 7 231

5. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 12 419

Stand suppletoire begroting VJN

45 959

3. Onvoorzien

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

149

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Inzet van resterende middelen uit onvoorzien tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

– 149

Stand suppletoire begroting VJN

0

4. Taakstelling

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

-86 787

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Reductie taakstellende onderuitputting.

13 500

2. Inzet van resterende middelen loon- en prijsbijstelling tranche 2010 en onvoorzien voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4).

12 720

3. Subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord.

10 000

4. Gedeeltelijke dekking vanuit de VWS-begroting ten behoeve van reservering voor het BKZ-kader. Betreft een verhoging van de taakstellende onderuitputting op artikel 99.

– 22 000

5. Overige mutaties

– 42

Stand suppletoire begroting VJN

– 72 609

Ontvangsten

Stand vastgestelde incidentele suppletoire begroting

(bedragen x € 1 000)

5 000

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties

0

Stand suppletoire begroting VJN

5 000

Licence