Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

41.1 Algemene doelstelling

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

679 233

644 926

– 31 923

613 003

         

Uitgaven

686 827

680 162

– 39 033

641 129

         

Programma-uitgaven

677 747

671 082

– 38 975

632 107

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl.

41 786

39 786

– 782

39 004

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten.

73 521

72 903

– 2 273

70 630

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten.

343 407

343 187

– 41 120

302 067

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid.

202 353

198 337

4 916

203 253

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

16 680

16 869

284

17 153

         

Apparaatsuitgaven

9 080

9 080

– 58

9 022

         

Ontvangsten

10 837

11 110

0

11 110

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

41.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;

  • 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;

  • 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;

  • 4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;

  • 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand suppletoire begroting VJN

39 786

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties

– 782

Stand suppletoire begroting NJN

39 004

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand suppletoire begroting VJN

72 903

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Bijdrage nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). In verband met de reorganisatie van de nVWA wordt er een voorziening getroffen. Deze wordt in de komende jaren aangewend voor de kosten van herplaatsingskandidaten, het uitbetalen van WW aan tijdelijk aangestelde ambtenaren, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. VWS draagt in 2011 eenmalig € 10 miljoen bij aan de oplossing van de problematiek door middel van een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). De resterende problematiek wordt door het ministerie van EL&I gefinancierd.

10 000

2. Overboeking naar het ministerie van EL&I (zie 1.).

– 10 000

3. Overige mutaties

– 2 273

Stand suppletoire begroting NJN

70 630

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

Stand suppletoire begroting VJN

343 187

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 45 OD 1 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin.

– 3 003

2. De onderuitputting op deze doelstelling is grotendeels toe te schrijven aan vrijval van middelen op verschillende onderwerpen. Op de eerste plaats is onlangs gebleken dat het niet nodig is om nog dit jaar vaccins aan te schaffen voor de HPV-campagne (€ 6 miljoen). Er zijn nog voldoende vaccins beschikbaar. Daarnaast is gebleken dat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht en dus is vervanging niet noodzakelijk (€ 9,3 miljoen). Ook voor het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) project zijn de uitgaven lager uitgevallen (€ 2 miljoen). Het restant is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties.

– 29 279

3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Ter voorbereiding op de privatisering treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt.

– 9 300

4. Overige mutaties

462

Stand suppletoire begroting NJN

302 067

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand suppletoire begroting VJN

198 337

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De landelijke nota Gezondheidsbeleid is later gepubliceerd dan verwacht. De hiermee gepaard gaande activiteiten konden dus ook pas later van start gaan en daardoor is een deel van de middelen vrijgevallen (€ 1,1 miljoen). Voorts zijn de middelen vrijgevallen die gereserveerd waren voor het opvangen van rampen en crises (€ 1,9 miljoen).

– 3 000

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 972

3. Overboeking van 42 OD 2. Betreft uitvoering van activiteiten voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen door ZonMw in 2011 alsmede een onderzoeksproject inzake de effecten en doelmatige toepassing van TNF-alfaremmers bij reumatische artritis.

1 575

4. Overige mutaties

4 369

Stand suppletoire begroting NJN

203 253

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek

Stand suppletoire begroting VJN

16 869

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De uitgaven voor de verbetering van de abortushulpverlening zijn lager dan geraamd (€ 495 000). Voorts waren de uitgaven voor projecten op het terrein van de medische ethiek lager dan verwacht.

– 754

2. Van het CVZ is de afrekening 2010 ontvangen van de Rijksbijdrage Zwangerschapsafbreking. Hieruit volgt dat er een bedrag van € 1 396 000 moet worden nabetaald, terwijl een bedrag van € 642 000 was geraamd.

754

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

116

4. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

126

5. Overige mutaties

42

Stand suppletoire begroting NJN

17 153

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

9 080

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

– 58

Stand suppletoire begroting NJN

9 022

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

11 110

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

11 110

Licence