Base description which applies to whole site
+

BELEIDSARTIKEL 41 VOLKSGEZONDHEID

41.1 Algemene doelstelling

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting

Verschil 2011

Verplichtingen

573 841

708 614

1 065 745

705 853

471 231

679 233

– 208 002

               

Uitgaven

557 412

604 057

802 100

800 501

633 387

686 827

– 53 440

               

Programma-uitgaven

548 613

595 366

792 968

791 204

624 501

677 747

– 53 246

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

34 893

47 645

46 188

40 722

38 724

41 786

– 3 062

waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen

6 485

10 883

16 788

16 805

17 125

17 082

43

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

125

282

4 910

3 140

0

1 553

– 1 553

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

79 312

80 324

80 341

80 418

69 969

73 521

– 3 552

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

75 288

76 597

77 346

78 089

67 674

69 570

– 1 896

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

270 944

290 412

488 648

445 668

297 013

343 407

– 46 394

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten:

237 679

258 243

438 713

393 738

254 543

307 176

– 52 633

RIVM: Opdrachtverlening centra

51 304

70 416

76 559

77 331

107 702

51 853

55 849

RIVM: Uitvoeringskosten subsidieregeling Publieke gezondheid

131 774

130 797

201 770

146 980

131 638

191 212

– 59 574

RIVM: Uitvoering subsidieregeling

VWS subsidies

9 608

10 885

8 925

9 575

9 429

9 390

39

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

44 993

46 145

151 459

159 446

5 774

54 721

– 48 947

Overige baten-lastendiensten

0

0

0

406

0

0

0

waarvan specifieke uitkeringen

21 099

17 521

20 899

21 767

26 167

17 464

8 703

waarvan bijdragen aan zbo's

0

0

0

0

0

100

– 100

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen

150 359

162 526

162 355

208 969

202 007

202 353

– 346

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

15 888

22 977

18 740

19 798

18 384

14 515

3 869

waarvan bijdragen aan zbo's

123 101

114 671

106 924

153 204

149 444

149 185

259

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het wetenschappelijk onderzoek

13 105

14 459

15 436

15 427

16 788

16 680

108

waarvan bijdragen aan baten- lastendiensten

0

0

1 758

1 951

2 266

1 950

316

waarvan bijdragen aan zbo's

11 018

11 433

12 165

12 104

13 500

12 104

1 396

               

Apparaatsuitgaven

8 799

8 691

9 132

9 297

8 886

9 080

– 194

               

Ontvangsten

9 461

14 200

12 933

17 234

10 277

10 837

– 560

De uitgaven van de jaren 2008 t/m 2010 zijn gecorrigeerd voor de budgetten die in het kader van de herverkaveling van het voormalig programmaministerie Jeugd en Gezin zijn toegevoegd aan artikel 41 Volksgezondheid.

41.3 Financiële toelichting

In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.

Programma-uitgaven

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in vijf operationele doelstellingen:

  • 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;

  • 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;

  • 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;

  • 4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;

  • 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het wetenschappelijk onderzoek.

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

41 761

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII).

Betreft het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.

25

Stand incidentele suppletoire begroting

41 786

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, bloedstatusbepaling en GHB neurotoxiciteit. Daarnaast gaat het om het campagnebudget kinderwensconsult, middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI, nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum, alsmede een aanvulling op het ZonMw-programma «Gezonde Slagkracht».

– 855

2. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Betreft Voorlichtingscampagne Zwangerschap en geboorte. In navolging van de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 6) wordt fors ingezet op de verbetering van de perinatale zorg in Nederland. Eén van de maatregelen die daartoe moeten leiden is het verbeteren van de voorlichting over gezond zwanger worden aan met name groepen in achterstandssituaties.

– 965

3. Overige mutaties.

– 180

Stand suppletoire begroting VJN

39 786

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overige mutaties.

– 782

Stand suppletoire begroting NJN

39 004

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 280

Stand realisatie 2011

38 724

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

73 521

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

73 521

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking naar artikel 41 OD 3 en 4. Betreft additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van het Nationale Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het Kennis- en informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) en onderzoek naar contaminanten en additieven.

– 725

2. Overige mutaties.

107

Stand suppletoire begroting VJN

72 903

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Bijdrage aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). In verband met de reorganisatie van de NVWA wordt er een voorziening getroffen. Deze wordt in de komende jaren aangewend voor de kosten van herplaatsingskandidaten, het uitbetalen van WW aan tijdelijk aangestelde ambtenaren, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. VWS draagt in 2011 eenmalig € 10 miljoen bij aan de oplossing van de problematiek door middel van een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). De resterende problematiek wordt door het Ministerie van EL&I gefinancierd.

10 000

2. Overboeking naar het Ministerie van EL&I (zie 1).

– 10 000

3. Overige mutaties.

– 2 273

Stand suppletoire begroting NJN

70 630

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 661

Stand realisatie 2011

69 969

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

343 407

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

343 407

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Het gaat hier om overheveling van middelen uit het BKZ voor enerzijds de reguliere HPV-campagne en anderzijds de bekostiging van onderzoek door het RIVM voor Hepatitis B. De HPV-campagne wordt via de begroting gefinancierd terwijl de middelen gereserveerd zijn op het BKZ. Om die reden is het noodzakelijk om een ijklijnmutatie in werking te stellen. Uiterlijk per 1-1-2012 wordt het vaccin tegen Hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

7 000

2. Als gevolg van een vertraging in het project Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)-vaccin zijn de verrichte uitgaven over 2010 lager uitgevallen. De middelen zijn verschoven naar 2011.

1 344

3. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere het campagnebudget kinderwensconsult en middelen voor amendement Kooiman (TK 32 500 XVI, nr. 16) over het in stand houden van het informatieaanbod en de innovatiekracht van het Erfocentrum.

236

4. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere vanwege de transitie bij beide agentschappen treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt.

– 8 250

5. Overige mutaties.

– 550

Stand suppletoire begroting VJN

343 187

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar artikel 45 OD 1 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin.

– 3 003

2. De onderuitputting op deze doelstelling is grotendeels toe te schrijven aan vrijval van middelen op verschillende onderwerpen. Op de eerste plaats is onlangs gebleken dat het niet nodig is om nog dit jaar vaccins aan te schaffen voor de HPV-campagne (€ 6 miljoen). Er zijn nog voldoende vaccins beschikbaar. Daarnaast is gebleken dat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht en dus is vervanging niet noodzakelijk (€ 9,3 miljoen). Ook voor het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) project zijn de uitgaven lager uitgevallen (€ 2 miljoen). Het restant is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties.

– 29 279

3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Ter voorbereiding op de privatisering treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt.

– 9 300

4. Overige mutaties.

462

Stand suppletoire begroting NJN

302 067

Slotwetmutaties:

 

1. De onderuitputting wordt grotendeels veroorzaakt door de onderuitputting bij budgetten voor technologische en demografische ontwikkelingen (€ 4,8 miljoen). Het restant (€ 0,2 miljoen) is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties.

– 5 054

Stand realisatie 2011

297 013

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

202 353

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

202 353

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overboeking van artikel 41 OD 1 en 2. Betreft onder andere additionele opdrachten aan het RIVM op het terrein van de Voedselconsumptiepeiling, het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven, het kennis- en informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano), bloedstatusbepaling, GHB neurotoxiciteit, en contaminanten en additieven.

1 344

2. Overboeking van artikel 42 OD 2. Het betreft de opdrachtverlening aan ZonMw voor de uitvoering van het programma Zwangerschap en geboorte. Dit programma loopt van 2011 tot en met 2015. Binnen het programma zal aandacht worden besteed aan de doelmatigheid en effectiviteit van het kinderwensconsult en van een extra echo in het laatste trimester van de zwangerschap.

1 000

3. Ter invulling van de subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord Rutte/Verhagen wordt onder andere de bevoorschotting ZonMw aangepast.

– 7 000

4. Overige mutaties.

640

Stand suppletoire begroting VJN

198 337

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De landelijke nota Gezondheidsbeleid is later gepubliceerd dan verwacht. De hiermee gepaard gaande activiteiten konden dus ook pas later van start gaan en daardoor is een deel van de middelen vrijgevallen (€ 1,1 miljoen). Voorts zijn de middelen vrijgevallen die gereserveerd waren voor het opvangen van rampen en crises (€ 1,9 miljoen).

– 3 000

2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 972

3. Overboeking van 42 OD 2. Betreft uitvoering van activiteiten voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen door ZonMw in 2011 alsmede een onderzoeksproject inzake de effecten en doelmatige toepassing van TNF-alfaremmers bij reumatische artritis.

1 575

4. Overige mutaties.

4 369

Stand suppletoire begroting NJN

203 253

Slotwetmutaties:

 

1. De onderuitputting wordt veroorzaakt, doordat een instelling heeft aangegeven af te zien van deelname aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen. Verder is vertraging in de uitvoering van andere projecten op dit terrein opgetreden. Hierdoor is de betaling van voorschotten verschoven naar 2012.

– 1 296

2. Overige mutaties.

50

Stand realisatie 2011

202 007

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het wetenschappelijk onderzoek

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

16 680

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

16 680

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties.

189

Stand suppletoire begroting VJN

16 869

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. De uitgaven voor de verbetering van de abortushulpverlening zijn lager dan geraamd (€ 495 000). Voorts waren de uitgaven voor projecten op het terrein van de medische ethiek lager dan verwacht.

– 754

2. Van het CVZ is de afrekening 2010 ontvangen van de Rijksbijdrage Zwangerschapsafbreking. Hieruit volgt dat er een bedrag van € 1 396 000 moet worden nabetaald, terwijl een bedrag van € 642 000 was geraamd.

754

3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

116

4. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken).

126

5. Overige mutaties.

42

Stand suppletoire begroting NJN

17 153

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties.

– 365

Stand realisatie 2011

16 788

Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

9 080

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

9 080

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting VJN

9 080

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

– 58

Stand suppletoire begroting NJN

9 022

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

– 136

Stand realisatie 2011

8 886

Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

10 837

Mutaties incidentele suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand incidentele suppletoire begroting

10 837

Mutaties suppletoire begroting VJN:

 

1. Overige mutaties.

273

Stand suppletoire begroting VJN

11 110

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand suppletoire begroting NJN

11 110

Slotwetmutaties:

 

1. Door onder andere de vaststelling van de invoering van de subsidie voor HPV-vaccinatie 2009/2010 (€ 1,0 miljoen) en de pandemische griepvaccinatie (nieuwe Influenza A H1N1) (€ 3,9 miljoen) is meer ontvangen dan geraamd.

5 070

2. Lagere ontvangsten bestuurlijke boetes wegens een te hoge raming en wijzigingen in de uitoefening van het toezicht. Het interventiebeleid van de NVWA is tegenwoordig gebaseerd op een risicogerichte aanpak en op de nalevingshulp voor ondernemers.

– 4 309

3. Lagere ontvangsten op het terrein van gezonde leefstijl, vooral als gevolg van het niet vaststellen van specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van de regeling heroïnebehandeling (€ 0,75 miljoen) vanwege heraanlevering van de SiSa- verantwoording 2010.

– 1 274

4. Door vertraging in de vaststelling van de definitieve bijdragen oude jaren van het NVI zijn de gerealiseerde ontvangsten lager dan geraamd.

– 1 114

5. Overige mutaties.

794

Stand realisatie 2011

10 277

41.4 Slotwetmutaties

De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 41.3 Financiële toelichting.

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

641 129

Slotwetmutaties

– 7 742

Stand realisatie 2011

633 387

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

11 110

Slotwetmutaties

– 833

Stand realisatie 2011

10 277

41.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken

Onderzoek

Onderwerp

AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

       
           

Effectenonderzoek ex post

       
           

Overig evaluatieonderzoek

Evaluatie aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1)

41.3

2010

2011

TK 22 894, nr. 297

 

Evaluatie aanpak en bestrijding Q-koorts (Commissie van Dijk)

41.3

2010

2010

www.qkoortsinnederland.nl

 

Evaluatie ZonMw

41.4

2010

2011

TK 30 850, nr. 39

Licence