Base description which applies to whole site
+

4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de najaarsnota 2011, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de begroting 2012. Voor de beoordeling in hoeverre bijstellingen nodig zijn ten opzichte van de begroting 2012, is voornamelijk gebruik gemaakt van de kwartaalrapportages van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze organisaties leveren vier keer per jaar (januari, maart, juni en oktober) actuele standen over de uitgavenontwikkeling in de cure en care. Met betrekking tot de CVZ-informatie over de AWBZ geldt dat deze informatie voornamelijk is gebaseerd op de tot en met juni aan zorginstellingen verstrekte voorschotten. De CVZ-informatie over de Zvw heeft betrekking op de uitgaven Zvw van de zorgverzekeraars over het eerste halfjaar van 2011 en de bijstellingen over het jaar 2010. De opgaven van de schade met betrekking tot de Zvw over het eerste half jaar bevatten nog voor een belangrijk deel schattingen van de zorgverzekeraars van de nog te ontvangen declaraties met betrekking tot het eerste half jaar. Van de NZa zijn gegevens ontvangen over de gebudgetteerde sectoren in de cure (A-segment ziekenhuizen, ambulancevervoer en de curatieve ggz). Het gaat daarbij om de bijstelling van de budgetten over 2010 en een eerste voorlopig beeld over de afspraken 2011. De cijfers uit de oktoberactualisatie zijn met zoveel onzekerheden omgeven dat bijstelling voor de meeste sectoren niet opportuun is.

Licence