Base description which applies to whole site

Artikel 3 Versterkte Europese Samenwerking

3 Versterkte Europese samenwerking

Opbouw uitgaven (EUR 1 000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

   

7 217 284

7 212 602

7 485 766

7 586 026

7 581 067

 

mutatie Nota van Wijziging 2010

         

mutatie amendement 2010

         

mutatie 1e suppletore begroting 2010

   

– 255 770

– 160 713

10 783

9 886

– 10 076

 

nieuwe mutaties 2010

   

– 376 237

– 10 000

0

0

1 360 709

 

Stand ontwerpbegroting 2011

7 032 238

7 585 224

6 192 226

6 585 277

7 041 889

7 496 549

7 595 912

8 931 700

9 114 511

3 Versterkte Europese samenwerking

Opbouw ontvangsten (EUR 1 000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

   

599 200

609 669

620 347

631 239

631 239

 

mutatie Nota van Wijziging 2010

         

mutatie amendement 2010

         

mutatie 1e suppletore begroting 2010

         

nieuwe mutaties 2010

   

28 967

   

11 110

 

Stand ontwerpbegroting 2011

627 005

674 689

2 789 303

628 167

609 669

620 347

631 239

642 349

653 681

Toelichting artikel 3

EU afdrachten Nederland

Tabel 1 geeft de verwachte ontwikkeling weer van de Nederlandse afdrachten aan de EU tot en met 2014.

Tabel 1: Nederlandse afdrachten aan de EU in miljoen €
 

2010

2011

2012

2013

2014

(obv ACOR cijfers mei 2010, EU Amending Budget 5/2010 en inwerktreding Eigen Middelenbesluit in ’09.

BNI-afdracht

3 521

4 041

4 430

4 465

5 103

BTW-afdracht

338

351

360

377

1 055

Landbouwheffingen

303

303

303

303

303

Invoerrechten

2 210

2 136

2 178

2 222

2 266

Totaal EU-afdrachten (bruto)

6 372

6 831

7 272

7 367

8 728

Perceptiekostenvergoeding voor inning landbouwheffingen

76

76

76

76

76

Perceptiekostenvergoeding voor inning invoerrechten

552

534

545

555

567

Totaal perceptiekostenvergoedingen

628

610

620

631

642

Totaal EU-afdrachten (netto)

5 744

6 221

6 651

6 736

8 085

Meest opvallend in de meerjarige ontwikkeling van de EU-afdrachten in de komende jaren is het vervallen van de kortingen die Nederland heeft bedongen op de afdrachten aan de Europese Unie voor de periode 2007–2013. Het totale effect daarvan bedraagt ca. € 1 miljard per jaar. Bij ongewijzigd beleid zal Nederland daarom meer afdragen na 2013.

Tabel 2 geeft een toelichting op de mutatie van de Nederlandse afdrachten aan de EU ten opzichte van de Miljoenennota 2010.

Tabel 2: Mutaties t.o.v. stand MN 2010
 

2010

2011

2012

2013

2014

BNI-afdracht

– 732

– 145

0

0

638

BTW-afdracht

– 15

0

0

0

678

Landbouwheffingen

0

0

0

0

0

Invoerrechten

116

0

0

0

44

Totaal EU-afdrachten (bruto)

– 631

– 145

0

0

1 360

Perceptiekostenvergoeding voor inning landbouwheffingen

0

0

0

0

0

Perceptiekostenvergoeding voor inning invoerrechten

29

0

0

0

12

Totaal perceptiekostenvergoedingen

29

– 1

0

0

12

Totaal EU-afdrachten (netto)

– 660

– 144

0

0

1 348

Nieuwe ramingen voor de grondslagen van de eigen middelen van alle lidstaten hebben samen met realisatiegegevens geleid tot een verandering in de afdrachten voor de jaren 2010 en verder ten opzichte van de Miljoenennota 2010. Er zijn meerdere ontwikkelingen die in dit verband kunnen worden onderscheiden:

  • Eén van de redenen voor de lagere Nederlandse afdrachten in 2010 is het afgenomen Nederlandse BNI-aandeel; doordat het Nederlandse BNI relatief minder is gegroeid dan het totale BNI van alle lidstaten tezamen, zijn de Nederlandse BNI-afdrachten lager uitgevallen.

  • Ook heeft een neerwaartse aanpassing van de EU-begroting in 2010 en een teruggave van het surplus van het jaar daarvoor ertoe geleid dat de BNI-afdrachten lager zijn uitgevallen.

  • Wel zijn de verwachte invoerrechten voor zowel Nederland als voor de gehele EU hoger uitgevallen. Dit heeft overigens ook weer een verlagend effect gehad op de BNI-afdrachten in 2010, omdat door hogere invoerrechten minder BNI-financiering voor de EU-begroting nodig is.

  • Verder is opvallend dat de afdrachten in 2014 hoger uitvallen dan eerder geraamd. De reden hiervoor is dat er nu rekening wordt gehouden met een situatie bij ongewijzigd beleid waarbij de Nederlandse kortingen komen te vervallen.

  • Ten slotte vallen de BNI-afdrachten na 2010 hoger uit naar aanleiding van meer inzicht in de realisatiecijfers van de EU-begroting.

Licence