Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

9. ZBO’s en RWT’s

In onderstaand overzicht worden de per ZBO/RWT aan de exploitatie gerelateerde uitvoeringskosten vermeld.

ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

ZBO

RWT

Artikel

Geraamd 2011

Verwijzing

Financiering uit begrotingsmiddelen

     

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMW)

x

x

41

1,7

www.zonmw.nl

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

x

 

41

Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT

x

 

42

0,7

www.knmg.artsennet.nl

www.knmp.nl

www.tandartsennet.nl

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (KEMA)

x

 

42

www.kema.com

Sociale Verzekeringsbank (onverzekerden Zorgverzekeringswet)

x

x

42

2,7

www.svb.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

x

x

43

114,1

www.ciz.nl

Centraal Administratie Kantoor (uitvoering Wtcg)

x

 

43

16,2

www.hetcak.nl

Sociale Verzekeringsbank (mantelzorgcompliment)

x

x

44

3,0

www.svb.nl

Argonaut

x

 

44

0,8

www.argonaut.nl

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

x

x

47

8,7

www.pur.nl

Sociale Verzekeringsbank (wetten en regelingen oorlogsgetroffenen)

X

x

47

13,4

www.svb.nl

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië/SAIP

x

 

47

2,5

www.saip.nl

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

x

 

47

0,1

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)

x

 

98

1,4

www.ccmo.nl

Zorg ZBO’s (NZa, CVZ, CBZ, CSZ)

x

x

98

86,2

www.nza.nl

www.cvz.nl

www.cbz.nl

www.collegesanering.nl

College ter beoordeling van Geneesmiddelen

x

 

Zie BLD aCBG

 

www.cbg-meb.nl

      

Financiering uit premiemiddelen

     

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

x

x

42

5,1

www.transplantatiestichting.nl

Zorgverzekeraars Zvw (x € 1 miljard)

 

x

42

18,5

Zie Financieel Beeld Zorg

Centraal Administratiekantoor (uitvoering compensatieregeling eigen risico Zvw)

x

x

42

5,6

www.hetcak.nl

Uitvoeringsorganen AWBZ inclusief CAK

x

x

43

206,6

Bovenstaande informatie is bedoeld voor de Staten-Generaal. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichting tabel

Keuringsinstanties op grond van de Warenwet

Het betreft 25 private organisaties die voor wat betreft de kwaliteit van werkzaamheden onder toezicht staan van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (KEMA)

Deze instanties ontvangen geen bijdrage uit de begroting van het Ministerie van VWS, maar worden volledig gefinancierd door de industrie.

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Het betreft het functioneren van de Nederlandse Transplantatie Stichting als orgaancentrum, zoals vermeld in artikel 24 van de Wet op de Orgaandonatie. Totaal geraamde uitgaven € 18,3 miljoen. Hiervan is € 5,1 miljoen geraamd voor bureaukosten en € 13,2 miljoen voor de materiele kosten zoals transport, typering en uitnamekosten van organen en weefsels.

Licence