Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

10. Afkortingen

AAL

Ambiant Assisted Living

aCBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

AD

Algemene doelstelling

Aids

Acquired Immuno-Deficiency Syndrome

AMC

Academisch Medisch Centrum

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOR

Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

AOW

Algemene ouderdomswet

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZR

AWBZ-brede zorgregistratie

BAZ

Besluit afbreking zwangerschap

BCG

Bacillus Calmette-Guérin

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BMC

Bureau Medicinale Cannabis

BMR

Bof, mazelen, rode hond

BOS

Regeling buurt, onderwijs en sport

BRG

Besluit registratie geneesmiddelen

BSIK

Besluit subsidies investering kennisinfrastructuur

BSN

Burgerservicenummer

BTN

Branchebelang Thuiszorg Nederland

BZ

Buitenlandse Zaken, Ministerie van -

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van-

C2000

Communicatie 2000

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAOR

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië

CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBO

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

CBOG

College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg

CBRN

Chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBZ

College bouw zorginstellingen

CCE

Centra voor Consultatie en Expertise

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEG

Centrum voor ethiek en gezondheid

CE-index

CliëntErvarings-index

CenV

Stichting Consument en Veiligheid

CEP

Centraal Economisch Plan

CF

Cystic Fibrosis

CG-raad

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CGG

Convenant Gezond Gewicht

CGL

Centrum voor Gezond Leven

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap

CIO

Chief Information Officer

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

CPB

Centraal Planbureau

CQ

Consumer Quality Index

CRD

Commissie Registratie Diergeneesmiddelen

CSO

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties

CSZ

Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CVB

Centrum Bevolkingsonderzoek

CVZ

College voor zorgverzekeringen

dbc

diagnose- behandelcombinatie

DCP

Decentrale Procedures

DHW

Drank- en Horecawet

DIS

Dbc informatiesysteem

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DKTP

Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

DOT

Dbc’s op weg naar transparantie

EFSA

European Food Safety Autority

EMEA

European Medicines Agency

EMGO

Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

EMU

Economische en Monetaire Unie

epd

Elektronisch patiëntendossier

ESF

Europees sociaal fonds

EU

Europese Unie

EU-GHS

European Global Harmonized System Verordening

EuSANH

European Science Advisory Network for Health

EZP

Extramurale zorgzwaartepakket

FES

Fonds Economische Structuurversterking

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FSAN

Federatie Somalische Associaties Nederland

fte

fulltime equivalent

G31

De 31 grootste gemeenten van Nederland

G4

Vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGD-NL

Gemeentelijke Gezondheidsdienst- Nederland

ggz

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GR

Gezondheidsraad

GT

Gefaseerde toezicht

gvs

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

GZ

Gezondheidszorg

H1N1

Hemagglutinine1 neuraminidase1

HAP

Huisartsenpost

HARM

Hospital Admissions Related to Medication

Hib

Haemophilus influenza type b

Hiv

Human immunodeficiency virus

HPV

Humaan Papillomavirus

HSMR

Hospital Standardised Mortality Rate

IARC

International Agency for Research on Cancer

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

informatie- en communicatietechnologie

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IJZ

Inspectie jeugdzorg

INK

Instituut Nederlandse Kwaliteit

IPCI

Integrated Primary Care Information

IT

Incidententoezicht

ITF

International Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

IVZ

Informatievoorziening Zorg, stichting -

JMW

Joods Maatschappelijk Werk

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KEMA

Keuring Elektrotechnische Materialen Arnhem

k.i.d.

Kunstmatige inseminatie met donorzaad

KLPD

Korps Landelijke politiediensten

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KWmD

Kleinschalig wonen met Domotica

LASA

Longitudinal Aging Study Amsterdam

LEBA

Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker

LEVV/V&VN

Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging/ Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

LHV

Landelijke Huisartsen Vereniging

LINH

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

LMAZ

Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg

LNV

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Ministerie van -

LOVE

Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnszorg

LSP

Landelijk Schakelpunt

LVG

Licht Verstandelijke Gehandicapten

MC

Medisch Centrum

MEE

Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking

MenC

Meningokokken type C

METC

Medisch Ethische Commissie

MEV

Macro Economische Verkenning

MIA-G

Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid

MJB

Meerjarenbeleidsplan

MO

Maatschappelijke opvang

MOgroep

Maatschappelijk Ondernemers groep

Movisie

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAD

Nationaal Actieprogramma Diabetes

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NDiV

Nederland Digitaal in Verbinding

NICTIZ

Nationaal ICT Instituut in de Zorg

NIOD

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

NISR

Nederlands Instituut Sinti en Roma

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NLF

New Legislative Framework

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NMT

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NVI

Nederlands Vaccin Instituut

n.v.t.

Niet van toepassing

NVV

Nationale Vaccin Voorziening

NvW

Nota van Wijziging

(n)VWA

(nieuwe) Voedsel en Waren Autoriteit

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OBiN

Ongevallen en Bewegen in Nederland

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van -

OD

Operationele doelstelling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGZ

Openbare gezondheidszorg

OMS

Orde van Medisch Specialisten

OVA

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

PAN

Stichting Perinatale Audit Nederland – stichting

pgb

Persoonsgebonden budget

PGO

Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden

Pkb

Persoonlijk kilometer budget

POH

Praktijkondersteuning Huisartsenzorg

POLS

Permanent Onderzoek Leefsituatie

POWI

Postoperatieve wondinfecties

PSIE

Prenatale screening van infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

PUR

Pensioen- en Uitkeringsraad

Q-koorts

Query

RBVZ

Referentiebestand verzekerden Zorgverzekeringswet

R&D

Research and Development

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RGO

Raad voor Gezondheidsonderzoek

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

RMS

Reference Member State

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RSV

Respiratoir syncytieel virus

RTE

Regionale Toetsingcommissies Euthanasie

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RVZ

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SAIP

Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen

SARSR

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti en Roma

SBF

Substantieel Bezwarende Functies

SBOH

Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts

SBVz

Sectorale Berichten Voorziening in de zorg

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SCR

Sociaal en Cultureel Rapport

seh

Spoedeisende hulp

SER

Sociaal-Economische Raad

SGBO

Sociaalgeografisch en Bestuurskundig Onderzoek

SGZ

Staat van de Gezondheidszorg

soa

Seksueel overdraagbare aandoening

SPV

Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Stb

Staatsblad

STAP

Stichting Alcoholpreventie

Stivoro

Stichting Volksgezondheid en Roken (voor een rookvrije toekomst)

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVOP

Strategisch Vaccin Onderzoek Programma

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van -

TBC

Tuberculose

TBo

Tijdsbestedingsonderzoek

TBU

Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven

TI Pharma

Top Instituut Pharma

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNS NIPO

Taylor Nelson Sofres Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

TOG-regeling

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen, regeling -

TT

Thematisch Toezicht

UMC

Universitair Medisch Centrum

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

VCP

Programma Versterking CliëntenPositie

VG

Verstandelijk gehandicapten

VGV

Vrouwelijke genitale verminking

VHN

Vereniging Huisartsenposten Nederland

VIM

Veilig Incident Melden

vms

Veiligheidmanagementsysteem

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Vrouwenopvang

VON

Vluchtelingen Organisaties Nederland

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van -

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VU

Vrije Universiteit

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VVT

verpleging, verzorging en thuiszorg

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van -

WBP

Wet bescherming persoonsgegevens

WCZ

Wet cliëntenrechten zorg

Wgbh/cz

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

WGP

Wet Geneesmiddelenprijzen

WHO

World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie

WMG

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WO

Wereldoorlog

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Wpg

Wet publieke gezondheid

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZi

Wet toelating zorginstellingen

WUBO

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

WUV

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

WWI

Wonen, Wijken en Integratie, programmaministerie voor -

ZBC

Zelfstandige behandelcentra

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZIP

Zorg Innovatie Platform

ZiZo

Zichtbare Zorg

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

Licence