Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Moties en toezeggingen

8.1 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op het verminderen van de beleefde administratieve lasten met 25% in 2011.

31 200-XVI nr. 78

Rapportage zal worden opgenomen in de monitor m.b.t. evaluatie sportbeleid die begin 2011 gereed zal zijn.

   

Motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op het behouden en versterken van de kracht van sportverenigingen.

31 200-XVI nr. 76

Rapportage zal worden opgenomen in de monitor m.b.t. evaluatie sportbeleid die begin 2011 gereed zal zijn.

   

Motie-Atsma/Jan de Vries over onderzoek naar de haalbaarheid van topsportprogramma’s voor alle ministeries.

31 700-XVI nr. 19

Resultaten worden na het aantreden van een nieuw kabinet gecommuniceerd aan de Kamer.

   

Gewijzigde motie-Wolbert c.s. over de gevolgen op de arbeidsmarkt van de wijziging van de Wmo.

31 795 nr. 28

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2010 geïnformeerd.

   

Motie-Koser Kaya c.s. over structurele versterking van de patiëntenorganisaties.

32 123-XVI nr. 66

De Tweede Kamer is geïnformeerd per brief van 15 juli 2010. Na afronding van de evaluatie zal de Kamer medio 2011 nader geïnformeerd worden.

   

Motie-Sap over zuinige en schone energie in de zorgsector.

32 123-XVI nr. 64

De motie is in behandeling. De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2010 geïnformeerd.

   

Motie-Wolbert c.s. over het inzetten van terug te ontvangen middelen in het stage- en opleidingsfonds.

32 123-XVI nr. 56

Aan het einde van het begrotingsjaar 2010 is duidelijk of er eventueel middelen, die zij op basis van de eerdere motie-van Geel hebben gekregen terugkomen van zorgaanbieders. Dan kan worden bezien of die overgebleven middelen toegevoegd worden aan het stage- en opleidingsfonds. Vervolgens zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

   

Gewijzigde motie-Atsma/Leijten over op alle kinderen in een achterstandssituatie richten van het programma Meedoen allochtone jeugd door sport.

32 123-XVI nr. 99

Aan de motie is deels gevolg gegeven door het programma te verbreden van allochtone jeugd naar alle jeugd. Na het aantreden van een nieuw kabinet zal er een besluit worden genomen over een eventueel vervolg.

   

Motie-Van Dijken/Vendrik over overleg met zorgverzekeraars over medefinanciering van PGO-organisaties uit de middelen voor de Zorgverzekeringswet.

29 214 nr. 40

Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na het aantreden van een nieuw kabinet.

   

Motie-Smilde c.s. over de kwaliteit, bereikbaarheid en continuïteit van de zorg in Zeeland.

29 247 nr. 122

Na ontvangst van het meerjarenbeleidsplan van de betrokken partijen zal de Kamer naar verwachting eind 2010 geïnformeerd worden over de uitvoering van deze motie.

   

Gewijzigde motie Sap c.s. over alternatieven voor dwangbehandeling.

25 763, nr. 17

Deze motie wordt meegenomen in het onderzoek naar «de separeerpraktijk in Nederland en de vorderingen die worden gemaakt bij het daadwerkelijk terugdringen van separaties». In augustus 2010 wordt het rapport opgeleverd. Het rapport zal in het najaar 2010 naar de Kamer worden gestuurd.

   

Motie Van Gerven over niet privatiseren van de kwaliteitsinformatie.

31 765 nr. 12

De Kamer ontvangt in november 2010 een tussenrapportage over de oprichting van het kwaliteitsinstituut.

   

Motie-Van Miltenburg over onderzoek naar de omvang van de groep licht verstandelijk gehandicapten.

32 123-XVI nr. 45

De Kamer wordt medio december 2010 in de Voortgangsrapportage Wmo hierover geïnformeerd.

   

Motie-Van der Veen c.s. over meer uniformiteit in het preferentiebeleid.

29 477 nr. 117

De Kamer is geïnformeerd per brief van 8 januari 2010 (kamerstuk 29 477 nr. 125). Er wordt gewacht op afhandeling en uitkomst van de Commissie Alders.

   

Motie-Van der Veen over voorlichting over gebruik van geneesmiddelen.

29 477 nr. 116

De Kamer is geïnformeerd per brief van 8 januari 2010 (kamerstuk 29 477 nr. 125) waarin is gemeld dat de Tweede Kamer in een brief over het vervolgbeleid chronisch zieken en integrale bekostiging verder wordt geïnformeerd.

   

Motie-Schermers/Van der Veen over de consequenties van het niet leverbaar zijn van preferente middelen.

29 477 nr. 112

De Kamer is geïnformeerd per brief van 9 november 2009 (kamerstuk 29 477 nr. 123). Er wordt gewacht op afhandeling en uitkomst van de Commissie Alders.

   

Gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over een eerste opzet voor invulling van de basiszorg.

32 123-XVI nr. 74

Na het aantreden van een nieuw kabinet zal de Kamer worden geïnformeerd via een brief over cruciale zorgfuncties.

   

Motie-Van der Vlies c.s. over onderzoek naar een palliatieve zorgindicatie bij bepaalde ziektebeelden.

32 123-XVI, nr. 73

De Kamer is geïnformeerd in de brief d.d. 29 juni 2010 (kamerstuk 25 509 nr. 29).

   

Motie-Langkamp/Arib over een EHBO-certificaat voor alle kraamverzorgenden.

29 323 nr. 79

In het najaar 2010 zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

Motie-Van Gerven over samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen en één dottercentrum in Zeeland.

32 299 nr. 6

De Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 29 juni 2010.

   

Motie-Van der Veen c.s. over afzien van invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijn ggz-zorg.

32 123-XVI nr. 151

De motie zal worden uitgevoerd. De Tweede Kamer zal hierover in het najaar 2010 worden geïnformeerd.

   

Motie-Van Miltenburg c.s. over opheffen van de aparte pgb-subsidieregeling.

32 123-XVI nr. 147

De Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 16 juli 2010. Najaar 2010 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

   

Motie-Van der Veen c.s. over een uitzondering voor cliënten die zonder een pgb-toekenning gedwongen in een duurdere zorginstelling opgenomen worden.

32 123-XVI nr. 149

De Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 16 juli 2010. Najaar 2010 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

   

Motie-Leijten/Wolbert over niet opheffen van de contracteerplicht.

32 123-XVI nr. 145

Wordt meegenomen in de wijziging van het Besluit Zorgverzekering en Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Deze wijziging ligt thans voor advies voor bij de Raad van State.

   

Motie-Schermers c.s. over de gezondheidsaspecten van vaste en vloeibare frituurvetten.

31 532 nr. 4

Deze motie komt terug in de jaarlijkse rapportage Convenant Gezond gewicht.

   

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over implementatie van de Epode-aanpak in alle Nederlandse gemeenten.

31 899 nr. 10

Deze motie komt terug in de jaarlijkse rapportage Convenant Gezond gewicht.

   

Motie-Ouwehand over de ethische afweging of gebruik wordt gemaakt van proefdieren.

32 123-XVI nr. 69

De Tweede Kamer zal geïnformeerd worden via de reactie op de trendanalyse. Deze zal na het aantreden van een nieuw kabinet naar de Kamer worden gezonden.

   

Motie-Ormel c.s. over instelling van een brede commissie dierproevenbeleid.

30 168 nr. 9

Naar verwachting zal de Commissie Ormel na de zomer 2010 worden ingesteld en zal de Kamer hierover kort daarna worden geïnformeerd.

   

Motie-Schermers c.s. over loskoppelen van de bestaande functies van de bijsluiter.

29 477 nr. 98

Eind 2010 zal een onderzoek naar de mogelijkheden worden gestart. Na uitkomst van dit onderzoek zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

Motie-Van der Veen c.s. over de samenwerking tussen zorgverzekeraars en apothekers.

29 477 nr. 115

De Kamer is geïnformeerd per brief van 8 januari 2010 (kamerstuk 29 477 nr. 125). Er wordt gewacht op afhandeling en uitkomst van de Commissie Alders.

   

Motie Arib c.s. over een register voor banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers.

22 894 nr. 243

Voor eind 2010 zal de zelfreguleringsinstantie (CGR) met een notitie komen en zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

Motie-Uitslag/Bouchibti over een plan van aanpak ter bestrijding van gehoorbeschadiging.

31 839 nr. 27

Najaar 2010 wordt er een overleg gepland met de verschillende partijen. Hierna zal de Kamer z.s.m. worden geïnformeerd.

   

Motie-Voordewind over omgevingsaanpassingen ter voorkoming van gehoorschade.

31 839, nr. 31

Najaar 2010 wordt er een overleg gepland met de verschillende partijen. Hierna zal de Kamer z.s.m. worden geïnformeerd.

   

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over experimenteren met het classificatiesysteem ICF.

32 123-XVI nr. 60

De eerste experimenten met het classificatiesysteem ICF zullen plaatsvinden voor eind 2010.

   

Motie-Arib c.s. over een overzicht van de concrete doelstellingen voor het terugdringen van overgewicht.

31 899 nr. 11

De doelstellingen worden nader uitgewerkt in de preventienota 2011–2014. Deze verschijnt in het najaar 2010.

   

Motie-Jan de Vries over nader invullen van artikel 2.6.9 van de Regeling persoonsgebonden budget AWBZ.

30 596 nr. 142

Deze motie zal worden meegenomen bij de aanpassing van de pgb-regeling in oktober 2010. De definitieve wijziging zal in de Staatscourant worden geplaatst eind 2010.

   

Motie-Sap c.s. over afronding van het RIVM-onderzoek binnen twee maanden.

27 295 nr. 139

Na ontvangst van het meerjarenbeleidsplan van de betrokken partijen zal de Kamer naar verwachting eind 2010 geïnformeerd worden over de uitvoering van deze motie.

   

Motie-Van der Vlies c.s. over een klein volwaardig ziekenhuis op Walcheren.

27 295 nr. 140

Na ontvangst van het meerjarenbeleidsplan van de betrokken partijen zal de Kamer naar verwachting eind 2010 geïnformeerd worden over de uitvoering van deze motie.

   

Motie-Zijlstra c.s. over het eventueel instellen van extern en onafhankelijk vervolgonderzoek.

32 123-XVI nr. 24

Controversieel verklaard. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na aantreden van een nieuw kabinet.

   

Motie-Zijlstra c.s. over de bevoegdheden van de NMa, de NZa en het Ministerie van VWS.

32 123-XVI nr. 47

Controversieel verklaard. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na aantreden van een nieuw kabinet.

   

Motie-Jan de Vries c.s. over een stappenplan om te komen tot een glasheldere AWBZ-polis (kamerstuk 30 597 nr. 82).

30 597 nr. 82

Via de pakketmaatregelen is de afgelopen periode uitvoering aan de motie gegeven. Verdere invulling zal plaatsvinden in het licht van de toekomstige ontwikkelingen in de AWBZ.

   

Motie-Van Miltenburg over de waarborg van de kwaliteit van zorg.

30 597 nr. 123

Controversieel verklaard. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na aantreden van een nieuw kabinet.

   

Motie Smilde over waarborgen van de solidariteit van de Zorgverzekeringswet.

32 150 nr. 9

Dit zal worden geregeld via het Koninklijk Besluit inwerkingtreding na instemming door de Eerste Kamer.

   

Motie-Leijten over het effect van een eigen bijdrage op de functie Begeleiding.

32 123-XVI nr. 42

De NPCF is gevraagd om het effect van de eigen bijdrage op de functie Begeleiding te monitoren. Eind 2010 of begin 2011 zal hierover meer informatie bekend zijn.

   

Motie-Vendrik over 100% gezonde schoolkantines in 2015.

31 899 nr. 8

Deze motie wordt meegenomen in het jaarlijkse Convenant Gezond Gewicht.

   

Motie-Schermers over eisen aan een rechtsgeldige niet-reanimeerpenning.

29 835 nr. 57

Naar verwachting wordt de Kamer najaar 2010 geïnformeerd.

   

Motie-Leijten over duidelijkheid over de naamdrager van de eventuele Spelen in 2028.

32 123-XVI nr. 90

Medio 2011 wordt een besluit genomen over de keuze van de naamdragende stad. Input voor dit besluit vormen het ontwerp van de Olympische hoofdstructuur, het ontwerp van de Sportlandkaart en de verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten van de Olympische Spelen in 2028.

8.2 Door bewindslieden gedane toezeggingen
Toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Er komt een onderzoek wat precies moet worden verstaan onder cruciale zorg.

AO Governance zorgsector d.d. 10 september 2009

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zal door het volgende kabinet een brief over cruciale zorgfuncties aan de Kamer worden gestuurd.

   

Zo mogelijk in de loop van 2010 zal de Kamer, in het kader van de bekostiging van de eerstelijnszorg, worden bericht over de invoering van ketenzorg bij depressie.

AO Overheveling ggz/dbc’s ggz d.d. 21 januari 2010

Een besluit over het integraal bekostigen van depressie ketenzorg is aan een volgend kabinet.

   

Nagaan of regelgeving in de weg staat om huisartsen en GGD’en aandacht te laten besteden aan voeding. Ook rol van de Wet publieke gezondheid hierbij betrekken.

Notaoverleg over de Voedingsnota d.d. 23 maart 2009

Momenteel wordt er een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de barrières in preventie. Op basis hiervan volgt een plan van aanpak. De Kamer wordt naar verwachting eind 2010 hierover geïnformeerd.

   

De minister van VWS zal onderzoeken hoe anonieme internethulp kan worden ondergebracht in de Zvw.

AO Verslavingszorg d.d. 12 december 2007

De Kamer zal rond eind 2010 hierover worden geïnformeerd.

   

De minister van VWS komt met de resultaten van het onderzoek naar de omstandigheden dwang en drang in de ggz in het voorjaar 2010.

Brief 10 maart 2010

In augustus 2010 verschijnt het rapport. Deze zal in het najaar van 2010 naar de Kamer worden gestuurd. De Kamer is geïnformeerd in de brief d.d. 1 juli 2010 (kamerstuk 30 492 nr. 41).

   

Een brief over welke gegevens, mate van betrouwbaarheid, certificering en de eventuele rol van Algemene Rekenkamer betreffende veranderde financieringssystematiek (dbc’s), van ziekenhuizen.

Wetgevingsoverleg VWS 2008 d.d. 11 juni 2009

De Kamer zal naar verwachting eind 2010 worden geïnformeerd.

   

De minister van VWS zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten van het veldonderzoek naar zorgcoördinatie dat eind 2010 is afgerond.

Brief 9 juli 2010 (kamerstuk 25 424 nr. 102)

De Kamer zal rond eind 2010 worden geïnformeerd.

   

Het kabinet is bezig met de uitvoering van het Deltaplan Dementie en de financiële afstemming tussen de verschillende domeinen en het programma Ketenzorg Dementie dat in een ontwikkeling is. Daarover wordt de Kamer volgend jaar nader geïnformeerd.

Begrotingsbehandeling VWS d.d. 10 november 2009

De Kamer zal eind 2010 worden geïnformeerd.

   

De Kamer wordt in de tweede helft van 2010 uitgebreid gerapporteerd inzake de bouwimpuls.

AO scheiden wonen zorg d.d. 4 februari 2010

De Kamer zal eind 2010 worden geïnformeerd.

   

De Kamer ontvangt eind 2010 een evaluatie inzake palliatieve zorg.

AO Palliatieve zorg d.d. 3 februari 2010

De evaluatie zal eind 2010 naar de Kamer worden gestuurd.

   

De Kamer wordt bericht over mogelijke belemmeringen door bouwvoorschriften.

AO Ouderenbeleid d.d. 21 januari 2010

Dit wordt meegenomen in de tussenrapportage ouderenbeleid. Deze tussenrapportage zal in het najaar 2010 naar de Kamer worden gezonden.

   

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de rapportage van de Stuurgroep Verantwoorde Zorg Gehandicapten en over het metingsinstrument.

AO Gehandicaptenzorg d.d. 12 december 2007

Dit is meegenomen in de begroting 2011.

   

Na overleg met de IGZ zal de Kamer worden bericht in hoeverre de afbouw van zespersoonskamers dwingend kan worden gerealiseerd.

AO Tussenstand kapitaallasten care en de gehele ggz d.d. 18 mei 2010

De verwachting is de Kamer in oktober 2010 te kunnen informeren.

   

De Kamer wordt nader bericht over de vraag inzake de WTZi-toelating en de financiering.

AO Palliatieve zorg d.d. 3 februari 2010

Dit wordt betrokken bij de eindevaluatie die in december 2010 aan de Kamer zal worden gestuurd.

   

De Kamer ontvangt nadere informatie over het ggz-project ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en ggz-patiënten.

AO Palliatieve zorg d.d. 3 februari 2010

Dit wordt betrokken bij de evaluatie palliatieve zorg die in december 2010 naar de Kamer zal worden gestuurd.

   

De versnelling scheiden wonen en zorg bespreken met het veld. Tevens meenemen bij heroverwegingen.

Begroting dupliek d.d. 17 november 2009

Er is een begin gemaakt met de start van een Stuurgroep scheiden wonen en zorg. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na het aantreden van een nieuw kabinet.

   

De Kamer wordt geïnformeerd inzake de stuurgroep die een versnelling beoogd.

AO scheiden wonen zorg d.d. 4 februari 2010

Er is een begin gemaakt met de start van een Stuurgroep scheiden wonen en zorg. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden na het aantreden van een nieuw kabinet.

   

Medio het voorjaar wordt de Kamer bericht inzake afstemming van care en cure.

AO Ouderenbeleid d.d. 21 januari 2010

Na het aantreden van een nieuw kabinet zal worden bezien of en hoe aan deze toezegging gestalte moet worden gegeven.

   

Naar verwachting kan de Kamer begin 2010 voortellen voor een Goedkeuringswet en Invoeringswet m.b.t. de consequenties van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap tegemoet zien.

Brief 24 oktober 2008

Het wetsvoorstel zal eind december 2010 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

   

De Tweede Kamer krijgt het IGZ-rapport met resultaten van de quick scan, die IGZ in het najaar laat uitvoeren.

AO Wmo kwaliteitskader huishoudelijke hulp d.d. 14 april 2009

Het rapport wordt eind september 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd.

   

In 2010 zal de Kamer een standpunt ontvangen over de bundeling van doelgroepenvervoer en de mogelijkheden van integrale indicatiestelling daarbij.

AO Valys d.d. 26 november 2009

De Tweede Kamer ontvangt eind oktober 2010 een standpunt over de bundeling doelgroepenvervoer en de mogelijkheden van integrale indicatiestellig.

   

De Kamer ontvangt in 2010 een tussenstand met betrekking tot de uitvoering van de regeling.

Vervolg Plenaire behandeling Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning, verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers d.d. 4 september 2009

De Tweede Kamer wordt begin november 2010 geïnformeerd over een tussenstand met betrekking tot de uitvoering van de regeling.

   

De eigen bijdrage regeling Wmo meenemen «rond» de evaluatie van de Wmo.

AO Wmo d.d. 14 oktober 2009

De Tweede Kamer wordt in november 2010 hierover geïnformeerd.

   

Mogelijkheden bekijken voor nadere oplossing van problemen bij het bruto/netto ontvangsten van het pgb in de Wmo.

AO Wmo d.d. 14 oktober 2009

De Tweede Kamer wordt medio december 2010 in de Voortgangsrapportage Wmo hierover geïnformeerd.

   

De informatie over de hoogte van de welzijnsuitgaven zal worden aangevuld met de door het SCP te verzamelen gegevens over de ontwikkeling van gemeentelijke welzijnuitgaven vanaf 2007 tot heden.

AO Wmo d.d. 14 oktober 2009

In het voorlopig advies van 1 april 2010 heeft het SCP gerapporteerd over de welzijnsuitgaven 2005 t/m 2008. De resultaten gaan mee in de voortgangsrapportage Wmo die medio december 2010 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

   

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van het overleg met betrokken partijen over hulpverlening dat zal plaatsvinden nadat de resultaten van de evaluatie van de pilots huisverbod bekend zijn.

Onbekend

De Tweede Kamer wordt medio december 2010 hierover geïnformeerd.

   

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het advies en besprekingen rond het voorstel informatievoorziening van de Commissie, waaraan o.a. de Federatie Opvang, de Blijf Groep Noord-Holland en Flevoland, de VNG en de gemeenten Dordrecht en Gouda deelnemen (Begroting VWS 2010, 32 123 XVI).

Begrotingsbehandeling VWS d.d. 10 november 2009

De Tweede Kamer ontvangt medio december 2010 een reactie op het advies.

   

Het stelselonderzoeksrapport naar de knelpunten in de vrouwenopvang (i.c. tienermoeders en andere groepen), dat in maart 2010 verschijnt, zal aan de Kamer worden gezonden.

Begroting dupliek d.d. 17 november 2009

De Tweede Kamer ontvangt medio december 2010 een reactie op het advies.

   

In de evaluatie over het Valysvervoer door Connexxion zal de Kamer worden bericht of er aanleiding is voor het eventueel meenemen van meer dan twee hulpmiddelen (AO Valys 26 november 2009, 25 847, nr. 86, blz. 13).

AO Valys d.d. 26 november 2009

De Tweede Kamer wordt eind 2010 of begin 2011 in een volgende brief over de stand van zaken Valys geïnformeerd.

   

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken/uitkomsten project homo-ouderen (Handelingen II, 2007–2008, nr. 45, blz.3418–3419).

Vervolg debat Ouderenbeleid 6 februari 2008

De Tweede Kamer wordt begin 2011 geïnformeerd over de resultaten.

   

De minister zal de Tweede Kamer voor het eind 2009 informeren over de uitkomsten van de gesprekken met Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de toename van symptoomreclame.

Brief 1 oktober 2009 (kamerstuk 29 477 nr. 105)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

   

Tijdens het AO van 25 juni 2009 heeft de minister toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het omzetten van normen van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame in beleidsregels en wat de planning is.

AO Geneesmiddelenbeleid 25 juni 2009

De Kamer wordt eind 2010 geïnformeerd.

   

De minister zal de Eerste Kamer een overzicht sturen van regelgevende activiteiten en andere initiatieven in Brussel, wat het standpunt is dat de ambtenaren daarbij namens Nederland innemen, in welke richting zij de voorstellen eventueel proberen om te buigen en hoe hierbij onnodige bureaucratie en administratieve lastendruk wordt voorkomen.

Aanpassing Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (kamerstuk 30338) d.d.19 december 2006 (Handelingen 2006–2007, nr. 14)

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2010 geïnformeerd.

   

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de analyse van het ZIP met betrekking tot de mammaprint.

AO Geneesmiddelenbeleid 8 oktober 2009

Na het aantreden van een nieuw kabinet zal worden bezien of en hoe aan deze toezegging gestalte moet worden gegeven.

   

De Kamer ontvangt de resultaten van het onderzoek dat de IGZ in februari 2008 intern afrondt naar de marketing van nieuwe cholesterolverlagers.

AO Stand van zaken IGZ 13 februari 2008

Na uitkomst van de juridische procedures die momenteel lopen bij de IGZ zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister zal de Tweede Kamer op de hoogte brengen van de uitkomsten van het overleg tussen de IGZ en de NZa in het kader van de Centrale Apotheek.

Brief 2 juni 2008 (Kamervragen 2007–2008, nr. 2615 Tweede Kamer)

De Kamer wordt na uitspraak in het beroep van de KNMP geïnformeerd.

   

De minister heeft toegezegd met betrekking tot seeding trials na te gaan wat er – vooruitlopend op Europese regelgeving – mogelijk is in het kader van het preventief toetsen, bijv. via METC’s.

AO Geneesmiddelenbeleid 25 juni 2009

De Kamer zal hierover een brief ontvangen in het voorjaar 2011.

   

De minister van VWS zal de Kamer op de hoogte houden van het beleid inzake het bestrijden van vervalste geneesmiddelen.

AO Geneesmiddelenbeleid 8 oktober 2009

De Kamer wordt eind 2010 geïnformeerd.

   

De IGZ voert onderzoek uit op het gebied van medische stralingstoepassingen (met name radiologie, SGZ, HTA). Als de rapporten over deze onderwerpen klaar zijn, zal de minister van VWS de Tweede Kamer een integrale reactie geven op deze inspectierapporten.

Brief 2 juni 2008 (kamerstuk 31 200 XVI nr. 149)

Het rapport van de IGZ wordt eind 2010 verwacht. Hierna zal de Kamer hierover z.s.m. worden geïnformeerd.

   

De eindversie van een concepttekst van de richtlijn patiëntenmobiliteit zal, zodra beschikbaar, ter bespreking aan de Kamer worden voorgelegd.

AO EU-Gezondheidsraad 3 juni 2009

In de Raad van 7 en 8 juni is dit besproken. Nadat de concepttekst is vastgesteld, wordt deze aan de Kamer voorgelegd.

   

Transport medicijnen naar ontwikkelingslanden. De minister van VWS komt hierop terug bij de voorbereiding van de Europese Raad van Volksgezondheidsministers. De minister zal bij de collega’s naar gaan waar precies het probleem zit en in hoeverre de ministers van Volksgezondheid behulpzaam kunnen zijn. Ook zal de minister van VWS dit bij de Commissie aankaarten.

Verslag plenaire vergadering begrotingsbehandeling VWS 17 november 2009

De Raad van 7-8 juni 2010 heeft op basis van een compromisvoorstel van het Spaanse voorzitterschap overeenstemming bereikt over de ontwerprichtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Nadat de richtlijn door de juristen en vertalers is bijgewerkt, zal de Raad zijn standpunt in eerste lezing bepalen en de tekst met het oog op een tweede lezing toezenden aan het Europees Parlement. Op dat moment zal de tekst ook aan de Kamer worden toegestuurd.

   

Onderzoek naar hoever de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering reikt (hoe vertaalt deze verzekering zich in de premie van de cliënt.

AO Governance zorgsector 10 september 2009

Behandeling Wet cliëntenrechten zorg wordt opgeschort tot het aantreden van het nieuwe kabinet.

   

De Tweede Kamer krijgt een brief over basisnormen voor cruciale zorg in cure en care (eerste stap). Hierbij zal ook iets over de eerste lijn gezondheidszorg opgenomen worden.

AO Governance (2e termijn) 29 oktober 2009

Na het aantreden van een nieuw kabinet zal worden bezien of en hoe aan deze toezegging gestalte moet worden gegeven.

   

De manier waarop een klokkenluidersregeling in het leven geroepen kan worden.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2010

Na het aantreden van een nieuw kabinet zal worden bezien of en hoe aan deze toezegging gestalte moet worden gegeven.

   

Early warning systeem: van de uitvoeringstoets stand juni 2009 zal de minister van VWS de Tweede Kamer op de hoogte stellen.

AO Governance (2e termijn) 29 oktober 2009

De minister van VWS heeft aan de NZa een brief gestuurd waarin wordt aangegeven dat het, gezien de demissionaire status van het kabinet, begrijpelijk is dat de uitvoeringstoets niet kan worden afgerond. De minister verzoekt in die brief de NZa wel een aantal werkzaamheden voort te zetten.

   

De minister van VWS stuurt handhavingskader beroepsbeperkende maatregelen aan Tweede Kamer.

AO IGZ en Toezicht 24 september 2009

De Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 31 maart 2010 (kamerstuk 32 123 XVI nr. 129). In september 2010 zal er nadere informatie worden verzonden.

   

In hoeverre zijn resultaatsafhankelijke vergoedingen voldoende aantrekkelijk voor private kapitaalverschaffers. De minister van VWS komt binnenkort met een brief waarin het advies van de NZa is verwerkt.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

Voorbereiding van het Wetsvoorstel Resultaatsafhankelijke vergoedingen wordt opgeschort tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

   

De minister van VWS zal samen met de minister van Justitie de coöperatie verkennen in het kader van de maatschappelijke onderneming. Dit zal gebeuren in het kader van het wetsvoorstel winst in de zorg en het wetsvoorstel maatschappelijke onderneming.

AO Governance (2e termijn) 29 oktober 2009

Voorbereiding wetsvoorstel winstuitkering wordt opgeschort tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

   

Onderzoek naar de voorwaarden waaronder investeerders willen investeren in de zorg.

AO Governance zorgsector 10 september 2009

Het rapport is in januari 2010 opgeleverd. De resultaten komen terug bij het wetsvoorstel winstuitkering. Voorbereiding van dit wetsvoorstel wordt opgeschort tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over welke onderzoeken thans (onder andere rondom het HRM-beleid inzake verpleegkundigen en verzorgenden) en wanneer de uitkomsten daarvan beschikbaar zullen zijn.

AO Arbeidsmarktbeleid 15 april 2010

De Kamer ontvangt hierover eind september 2010 een brief.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over wanneer zelfstandigen contractering op zijn vroegst mogelijk is.

AO Arbeidsmarktbeleid 15 april 2010

De Kamer ontvangt hierover in het najaar 2010 een brief.

   

De Kamer ontvangt een differentiëring van de cijfers in de Arbeidsmarktbrief 2009.

AO Arbeidsmarktbeleid 15 april 2010

De Kamer ontvangt hierover eind september 2010 een brief.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over verbetering van de relaties tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorginstellingen.

AO Arbeidsmarktbeleid 15 april 2010

De Kamer ontvangt hierover eind september 2010 een brief.

   

De juridische en inhoudelijke mogelijkheden van de afspraken uit het Coalitieakkoord over de Wet afbreking zwangerschap worden momenteel uitgewerkt.

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) 17 september 2008

Controversieel verklaard. Besluitvorming hierover vindt plaats na het aantreden van een nieuw kabinet.

   

De Kamer zal worden bericht over de eerste uitkomsten van de richtlijn abortushulpverlening.

Afbreking zwangerschap/levensbeëindiging bij pasgeborenen 19 maart 2008

De Kamer zal worden bericht over de eerste resultaten. De richtlijn wordt 2012 verwacht.

   

Bevindingen van het rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) meenemen in de acties richting kwaliteitsindicatoren.

Wetsvoorstel Wet marktordening gezondheidszorg (kamerstuk 30186) d.d. 3 juli 2006

Na een besluit van het volgend kabinet zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

Reactie op brief inzake CEG-rapport «Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen».

Brief 21 augustus 2007 (kamerstuk VWS-07–813)

Na een besluit van het volgend kabinet zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

Voorbereidingen treffen om bij positief advies Gezondheidsraad (GR) en standpunt over darmkanker de minister van VWS ook daadwerkelijk over te kunnen laten gaan tot mogelijke invoering darmkankerscreening.

AO Kaderbrief 2007/2011 over preventiebeleid 5 december 2007

Op 16 februari 2010 is het standpunt van de minister van VWS op het GR-advies van 17 november 2009 over een bevolkingsonderzoek naar darmkanker naar de Kamer gezonden (kamerstuk 22 894 nr. 261). In 2010 voert het RIVM een uitvoeringstoets uit naar de randvoorwaarden en knelpunten. Op basis hiervan kan in het voorjaar 2011 een definitief besluit over de invoering worden genomen.

   

Medio 2009 zal de Commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen advies uitbrengen, waarna de Staatssecretaris van VWS haar standpunt zal bepalen.

Brief 3 november 2008

De Commissie Doek heeft op 26 november 2009 het advies uitgebracht. Het standpunt op dit advies zal in 2010 aan de Kamer worden aangeboden.

   

Wijziging Embryowet in navolging van Standpunt op de evaluatie Embryowet en brief aan Tweede Kamer over jaarverslag CCMO (in verband met onderzoek met foetus).

Gesprek met Commissie VWS/Jeugd en Gezin in Eerste Kamer over de Embryowet 3 februari 2009

Het advies van de Raad van State is ontvangen. Het voorstel is aangehouden tot na het aantreden nieuw kabinet.

   

De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over het gebruik van lichaamsmateriaal voor commerciële doeleinden (gerelateerd aan toezegging ID.216).

Vervolg AO Ethiek 11 maart 2008

Deze toezegging wordt meegenomen in de toelichting van het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal.

   

Stappen zetten in de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (goedkeuringswet).

Brief 7 september 2007 (kamerstuk 30 800 XVI nr. 183)

Controversieel verklaard. Na het aantreden van nieuw kabinet wordt de Kamer geïnformeerd.

   

De Kamer ontvangt naar verwachting binnen 6 maanden/medio voorjaar 2010 een richtlijn inzake het invriezen van eicellen voorzien van een kabinetsstandpunt.

AO Invriezen eicellen 27 oktober 2009

De verwachting is dat de Kamer eind 2010 wordt geïnformeerd.

   

Te zijner tijd zal de Kamer op de hoogte worden gesteld van de follow-up van de notitie van ZonMw over de toegankelijkheid van zorg voor allochtonen.

AO Sociaal Economische Gezondheidsverschillen 19 november 2009

Voor het eind van 2010 zal er meer duidelijkheid zijn over hoe ZonMw dit oppakt. Hierna zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister van VWS zal de Kamer naar verwachting na de zomer van 2010 informeren over de uitkosten van de evaluatie organisatie ZonMw.

Brief 15 oktober 2009 (kamerstuk 30 850 nr. 30)

De planning is dat de Kamer na de zomer wordt geïnformeerd.

   

Eind 2010 zal de Kamer de Preventienota ontvangen, waarin een hoofdstuk over ouderen is opgenomen.

AO Sociaal Economische Gezondheidsverschillen d.d. 19 november 2009

De Kamer wordt hierover z.s.m. geïnformeerd na het uitbrengen van de Preventienota eind 2010.

   

In 2010 zullen er voorbereidingen worden getroffen voor de volgende evaluatie van de euthanasiepraktijken en euthanasiewetgeving. Daarbij zal ook meer de rol van verpleegkundige en verzorgende worden betrokken.

Begrotingsbehandeling VWS d.d. 10 november 2009

Het onderzoek van ZonMw zal eind 2010 worden gestart. Het resultaat wordt in 2012 verwacht. Hierna zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal te zijner tijd, indien daartoe aanleiding bestaat, worden geïnformeerd over een eventuele nieuwe subsidieregeling abortusklinieken.

Tweede Termijn Melding publicatie besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap 10 februari 2010

CVZ, IGZ, VWS en NZa zijn in overleg. Naar verwachting zal de Kamer voor maart 2011 worden geïnformeerd.

   

Er komt medio 2011 een evaluatie van praktijk en melding van levensbeëindiging bij pasgeborenen (commissie Hubben). De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd over de uitkomsten.

Tweede Termijn Melding publicatie besluit houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap 10 februari 2010

Na ontvangst van de evaluatie zal de Tweede Kamer z.s.m. worden geïnformeerd.

   

In de binnenkort bij de Kamer in te dienen Aanpassingswet veiligheidsregio’s (BZK) wordt voorzien dat de bevoegdheden van de burgemeesters bij de bestrijding van infectieziekten uit groep A komen te berusten bij de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Behandeling Wetsvoorstel Publieke Gezondheid (31 316) (Tweede Kamer) 15 mei 2008

Wet veiligheidsrisico’s ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Aanpassingswet ligt ter behandeling in de Tweede Kamer.

   

De Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd inzake het onderzoek van ZonMw naar het kennis/informatieniveau van diverse betrokkenen inzake onder meer palliatieve sedatie en euthanasie.

Onbekend

Het resultaat wordt voorjaar 2011 verwacht. Hierna zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over het eventueel opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet publieke gezondheid.

Behandeling Wetsvoorstel Publieke Gezondheid (31 316) 15 mei 2008

Eind 2010, begin 2011, zal de Kamer per brief geïnformeerd worden.

   

Bij ZonMw wordt het programma «Ethiek en gezondheid» uitgevoerd. Doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over ethische dilemma’s op het terrein van de gezondheidszorg. De minister van VWS is dus niet direct geneigd er een nieuw ZonMw programma aan toe te voegen, maar misschien is het wel een goed idee om de Kamer te zijner tijd wat uitgebreider en integraal te informeren over alles wat er op dat terrein (ethiek) speelt.

PA Begrotingsbehandeling VWS 4 november 2009

Na een besluit van het volgend kabinet zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

Naast het in het regeerakkoord toegezegde onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus, vindt er ook onderzoek plaats naar de psychosociale gevolgen van adoptie.

Regeringsverklaring 1 maart 2007

ZonMw voert de onderzoeken uit. Uitkomst van deze onderzoeken is te verwachten tussen 2010 en 2015. Hierna zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

   

In 2008 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar de actuele en potentiële sportdeelname van mensen met een handicap en het op basis daarvan op te stellen actieplan, waarbij ook NOC*NSF en NebasNsg worden ingeschakeld.

Wetgevingsoverleg inzake Sport begroting 2008 19 november 2007

De uitkomsten van het participatieonderzoek worden reeds enige tijd gebruikt en geven richting aan de verdere uitvoering en uitwerking van het programma gehandicaptensport door NOC*NSF in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland.

   

Medio 2010 zal de Kamer worden bericht over de tussenresultaten van het Platform sport, bewegen en onderwijs.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Naar verwachting zal de voortgangsrapportage na het zomerreces 2010 naar de Kamer worden gezonden.

   

In het najaar 2010 wordt de nieuwe Preventienota uitgebracht (blz. 22).

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

De Kamer wordt hierover z.s.m. geïnformeerd na uitkomst van de Preventienota eind 2010.

   

De Kamer zal een onderbouwing ontvangen van de cijfers over de gehandicaptensportontwikkeling in zorginstellingen voor mensen met een (verstandelijke)handicap.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Zodra een nieuw kabinet is gevormd, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken.

   

In 2010 zal de Kamer worden bericht over het vervolg op het programma ««Meedoen alle jeugd door sport»» na 2010.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

De Kamer zal worden geïnformeerd na besluitvorming door het nieuwe kabinet.

   

De maatschappelijke kosten en baten analyse wordt eind 2010 afgerond en zal daarna na de Tweede Kamer gestuurd worden.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Er zal een verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten van het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 worden uitgevoerd. Deze verkenning bestaat uit een inventarisatie van te verwachten maatschappelijke kosten en baten (fase 1) en een vertaalslag van deze kosten en baten naar de Nederlandse situatie (fase 2). De verkenning zal begin 2011 zijn voltooid.

   

De onderzoeken over het draagvlak onder de bevolking voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028 zullen de Kamer worden toegezonden.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

De Kamer wordt binnenkort schriftelijk geïnformeerd.

   

Met MBO-loot wordt een pilot uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt samen met het ministerie van OC&W en NOC*NSF verkend hoe het lootconcept verder in het MBO kan worden ingevoerd. De resultaten van deze verkenning worden voor het nieuwe schooljaar (september 2010) verwacht.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Met de betrokken partijen is besloten om geen aparte beleidsregel LOOT in het MBO in te voeren. Wel is besloten om speciale faciliteiten voor topsporters binnen het MBO te realiseren. De MBO-Raad is in overleg met betrokken partijen om dit te realiseren.

   

De Staatssecretaris zal met de VNG en de VSG in overleg treden over hoe een nulmeting omtrent de staat van de sportinfrastructuur sportfaciliteiten/accommodaties in de gemeente/wijken in 2010 uitgevoerd kan worden.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Momenteel wordt bezien of een dergelijke verkenning kan worden uitgevoerd. De Kamer wordt hierover z.s.m. geïnformeerd.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over de voortgang van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

Momenteel wordt een outputmonitor uitgevoerd. De definitieve rapportage is bijna afgerond. De outcome-monitor met verdiepend kwaliteitsonderzoek volgt in het najaar 2010. Resultaten daarvan worden verwacht begin 2011.

   

Op het moment dat er volgende stappen kunnen worden gezet met betrekking tot het WK voetbal 2018/2022 en er nieuwe gegevens beschikbaar komen zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

Spoed AO bidbook WK voetbal 2018 – 2022 22 april 2010

Begin december 2010 geeft de FIFA uitsluitsel over de kandidatuur.

   

In de komende vijf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de nieuwe vervoersregeling gehandicapten teamsporters. Mochten er redenen zijn om aan te nemen dat deze nieuwe vervoersregeling niet goed werkt, wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de Tweede Kamer.

Wetgevingsoverleg Sport 7 december 2009

De vervoersregeling voor teamsporters met een beperking wordt vanaf 1 januari 2010 beheerd en uitgevoerd door het Fonds Gehandicaptensport. De vervoersregeling zal hierbij onveranderd worden voortgezet. In 2012 zal de vervoersregeling zorgvuldig geëvalueerd worden. Hierbij wordt met betrokken partijen gekeken of het vervoer onder dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over wanneer de programmeringsstudies naar de Kamer worden verzonden.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

Het rapport is in de afrondende fase. Na afronding zal de Kamer z.s.m. worden geïnformeerd.

   

De Kamer zal worden geïnformeerd over het achterhalen in hoeverre de veronderstellingen over de stijging van het aantal fokdieren ten aanzien van de oorzaak van de groei juist zijn dan wel of er andere verklaringen zijn Kamer.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

Advies is ingewonnen. Na ontvangst van dit advies wordt de Kamer z.s.m. geïnformeerd.

   

De minister van VWS zal kijken naar verschil accijns sigaretten en shag; dit mogelijk aanpakken als er gedragseffechten zijn.

AO tabak 3 juli 2007

Na het zomerreces zal de Kamer hierover door de minister van Financiën worden geïnformeerd.

   

Verkenning maximering transvetzuren. Rekening houdend met EU-verband alternatieven (gloeilamp), zelfregulering en dat je bij voeding geen schade aan derden berokkent.

Notaoverleg over de Voedingsnota 23 maart 2009

Dit wordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage Convenant Gezond gewicht.

   

Overzicht «surplus»-regelgeving: waarin gaan Nederlandse eisen ten aanzien van proefdierenonderzoek verder dan de voorliggende EU-richtlijn, in hoeverre gaat het om symboolwetgeving en/of heeft dit gevolgen voor de administratieve lasten.

AO Dierproeven 24 september 2008

In juli 2010 wordt het advies van de Centrale Commissie Dierproeven verwacht. De Tweede Kamer zal z.s.m. hierna worden geïnformeerd.

   

De Kamer wordt toegezegd jaarlijks bij het uitbrengen van het jaarverslag «Zodoende» van de VWA een stand van zaken te sturen naar aanleiding van de cijfers in het rapport.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

Uitkomst van het rapport wordt in augustus 2010 verwacht. De Kamer zal hierna z.s.m. worden geïnformeerd.

   

Om op basis van de uitkomsten van de trendanalyse de fundamentele discussie te organiseren over de maatschappelijke doelen waarvoor het verantwoord is om dierproeven in te zetten, zal de Kamer inzicht worden verschaft over het gebruik van voedingsadditieven bij dierproeven.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

Het Rathenau instituut zal in het najaar 2010 een bijeenkomst te organiseren. Na het aantreden van een nieuw kabinet zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

In de loop van 2010 zal de Preventienota een verplichting voor gemeenten worden opgenomen om alcoholbeleid te maken.

AO Drankbeleid Keten en Hokken 16 april 2009

Dit wordt meegenomen in de Preventienota.

   

Toezegging naar aanleiding van aangehouden motie-Koser Kaya (kamerstuk 32 123 XVI nr. 68) over integrale visie op de zorg: De Kamer is een brief toegezegd over de grenzen tussen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Begrotingsbehandeling VWS 10 november 2009

In de brief d.d. 31-3-2010 is aan de Kamer gemeld dat op deze toezegging wordt ingegaan, nadat een nieuw kabinet is aangetreden (kamerstuk 32 123 XVI nr. 127).

   

De minister van VWS heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ontwikkelingen ter zake van de ratificatie door Turkije van het met Nederland gesloten sociale zekerheidsverdrag.

AO Masterplan buitenland 29 mei 2008

Op 26-5-2010 is de nota naar aanleiding van het verslag door beide Kamers ontvangen.

   

NZa controleert of verzekeraars voldoende incassoactiviteiten plegen. De minister van VWS zal erop toezien dat dit ook in voldoende mate gebeurt en Kamer hierover informeren.

Plenaire benadeling wetsvoorstel structurele wanbetalers 23 juni 2009

Dit is een regulier onderdeel van de jaarlijkse werkzaamheden van de NZa. De NZa rapporteert in november 2010.

   

De minister van VWS zal de Kamer informeren over of maatregelen leiden tot afname aantal wanbetalers, voor het eerst in 2010.

Plenaire benadeling wetsvoorstel structurele wanbetalers 23 juni 2009

In de brief aan de Eerste en Tweede Kamer over wetgeving wanbetalers is ingegaan op deze toezegging. Eind 2010 zal de Kamer worden geïnformeerd.

   

De minister van VWS komt schriftelijk terug op situaties waarin sprake is van een conflict tussen apothekers en zorgverzekeraars en de vergoeding van medicijnen voor patiënten.

AO Zorgverzekeringswet 28 januari 2010

De Kamer zal na het zomerreces 2010 hierover worden geïnformeerd via de aanbiedingsbrief Markscan Zorgverzekeringsmarkt 2010.

   

De minister van VWS heeft toegezegd de Tweede Kamer van de bezwaar- en beroepprocedures op de hoogte te houden bij de evaluatie van de wet.

Wijziging AWBZ en Zorgverzekeringswet; opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering 12 mei 2010

De minister zal voldoen aan de toezegging bij de evaluatie van de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding.

   

De minister van VWS heeft toegezegd recidive van onverzekerd zijn bij de evaluatie van de wet te betrekken. De minister zal bezien of gegevens daarover aanleiding geven de boete voor recidivisten te verhogen.

Wijziging AWBZ en Zorgverzekeringswet; opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering 12 mei 2010

De minister zal voldoen aan de toezegging bij de evaluatie van de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding.

Licence