Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Om de ambities op het terrein van de bedrijfsvoering ook op rijksniveau te kunnen realiseren en dit tegelijkertijd met minder mensen te kunnen doen, zullen de komende jaren veel bedrijfsvoeringstaken gecentraliseerd/geconcentreerd worden. Hierdoor zullen deze taken niet meer, of slechts deels, binnen VWS worden uitgevoerd. VWS participeert reeds in een groot aantal samenwerkingsverbanden en interdepartementale initiatieven.

Nog sterker dan voorheen zal het principe gehanteerd worden dat alle onderdelen van het Ministerie van VWS in principe de (inter-)departementale samenwerkingsafspraken volgen tenzij dit in een specifiek geval niet in het belang van de goede bedrijfsvoering is («concern tenzij»).

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verder ingegaan op de onderwerpen in de bedrijfsvoering die specifiek in 2011 aan de orde zullen zijn. Deze paragraaf heeft het karakter van een uitzonderingsrapportage.

Financieel en materieel beheer

Subsidiebeheer

In 2011 zal de nieuwe Kaderregeling VWS Subsidies in werking treden. Deze regeling is aangepast aan de «Aanwijzingen voor Subsidieverstrekking». Daarnaast zullen ook de overige specifieke regelingen worden aangepast aan deze aanwijzingen voor subsidieverstrekking.

Ook de processen en het workflowsysteem Subsidieplein worden aangepast. Naast aanpassingen aan wet- en regelgeving, zullen ook verbetermaatregelen ten aanzien van interne controle in het workflowsysteem worden doorgevoerd. Het systeem zal in 2011 in werking treden.

In 2010 wordt een plan voor de interne controle opgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Met dit plan, dat vanaf 2010 wordt uitgevoerd, wordt beoogd het aantal onvolkomenheden in het subsidiebeheer verder terug te dringen.

Digitalisering van de werkprocessen

In 2010 is de Chief Information Officer (CIO)-rol ingevuld bij het Ministerie van VWS. Naast informatiemanagement in het primaire proces en in het beleidsveld van VWS, richt de CIO zich ook op informatisering in de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om een omvangrijk programma van zowel rijksbreed afgesproken veranderingen als interne veranderingen. In 2011 zal voor de beheersing hiervan portfoliomanagement op basis van een meerjarig programma worden ingevoerd.

Vervanging financiële systeem

In 2011 zullen verdere stappen worden genomen om het financiële systeem van VWS te vervangen. Naar verwachting zal het nieuwe systeem in 2011 in werking treden. Dit project wordt samen met de ministeries van Financiën en SZW uitgevoerd.

Inhuur externen

Over de uitvoering van de motie Roemer (norm voor bestedingen aan inhuur externen; kamerstuk 32 360 nr. 5) en de motie de Pater (maximumtarief externen; kamerstuk 32 123 VII nr. 49) zullen de departementen met ingang van de verantwoording 2011 rapporteren in de bijlage «Overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel».

Inkoop

In 2011 zullen de actuele milieucriteria worden toegepast bij alle aanbestedingen waarvoor milieucriteria zijn vastgesteld. Naast vastgestelde criteria die als eisen zijn geformuleerd, kunnen ook aanvullende wensen worden meegenomen bij de aanbestedingen. Zowel voor de eigen aanbestedingen als voor de interdepartementale aanbestedingen wordt op deze manier uitvoering gegeven aan de doelstelling van de Rijksoverheid om 100% duurzaam in te kopen. Wanneer dit bij een specifieke aanbesteding niet mogelijk is, zal dat worden toegelicht.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Personele ontwikkeling

VWS ligt op koers voor het realiseren van de personele taakstelling. Het zwaartepunt voor de taakstelling ligt in 2010 en 2011 (respectievelijk 1/4 en 1/2 van de taakstelling moet in deze jaren nog worden ingevuld). Alhoewel de meeste onderdelen op schema liggen, blijft waakzaamheid bij enkele geboden.

Een van de maatregelen die in het kader van «goed werkgeverschap» is genomen, is de inrichting van speciale taskforces die mobiliteit moeten bevorderen. Deze taskforces hebben betrekking op de implementatie van het Rijksfunctiehuis en het doorontwikkelen van de jaarlijkse vlootschouw. VWS sluit daarbij aan op de interdepartementale ontwikkelingen.

Overgang naar P-Direkt

Op 1 januari 2011 sluit het Ministerie van VWS aan bij P-Direkt. De administratieve personele processen, inclusief de salarisadministratie, zullen dan vrijwel allemaal door P-Direkt verzorgd worden. Deze overgang betekent een verandering voor VWS-medewerkers en managers. Via gerichte trainingen en opleidingen wordt de organisatie klaargestoomd voor P-Direkt.

Huisvesting

Zoals bekend heeft het kabinet besloten dat de ministeries van VWS en SZW samen worden gehuisvest in het huidige VWS-gebouw. Waarschijnlijk gebeurt dat in 2013/2014. De voorbereidingen op de gezamenlijke huisvesting zijn reeds in gang gezet. In de loop van 2010 worden besluiten over nieuwe werkplekconcepten, planning en begroting die met de gezamenlijke huisvesting samenhangen genomen.

In het najaar van 2010 zal tevens een besluit worden genomen over het concernbrede huisvestingsplan. Dit plan moet VWS in staat stellen om de efficiëncytaakstelling op de huisvesting richting 2020 te kunnen realiseren, onder meer door herhuisvesting van verschillende VWS-onderdelen.

Licence