Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2003 is het CIBG een baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kerntaken van het CIBG ten behoeve van zorgaanbieders, burgers en bedrijven zijn:

  • Het registreren, beheren, genereren, beoordelen en verstrekken van vertrouwelijke (zorg)gegevens die leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen;

  • Hoogwaardig ondersteunen van onafhankelijke commissies en colleges;

  • Verstrekken van informatie over en begeleiden bij implementatie van CIBG producten.

De organisatie bestond uit een staf en twee ondersteunende afdelingen en acht uitvoerende units. Op basis van een in 2009 gestart reorganisatietraject is in april 2010 een nieuw besturingsmodel ingevoerd en de indeling van de organisatie gewijzigd. De organisatie bestaat uit drie productiekolommen (Zorgregisters, Identiteitsbeheer in de Zorg en Beoordelen en Verstrekken) aangevuld met een kolom Services voor ondersteunende diensten alsmede een CIBG brede Frontoffice. Tot slot is er een afzonderlijke kolom ingericht voor ontwikkeling en innovatie. De begroting 2011 en verder is gebaseerd op de nieuwe situatie.

Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG vindt men op de CIBG-website: www.cibg.nl.

2.2 Begroting van baten en lasten 2011
Begroting van baten en lasten CIBG voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baten

       

Opbrengst moederdepartement

41 775

22 478

23 984

23 984

23 984

23 984

23 984

– Eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

41 775

22 478

23 984

23 984

23 984

23 984

23 984

Opbrengst overige departementen

0

0

106

106

106

106

106

– Ministerie van LNV

0

0

106

106

106

106

106

Opbrengst derden

3 259

2 581

3 175

3 175

3 175

3 175

3 175

Rentebaten

32

10

10

10

10

10

10

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

273

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

45 339

25 069

27 275

27 275

27 275

27 275

27 275

        

Lasten

       

Apparaatskosten

43 060

23 785

26 112

26 312

26 512

26 512

26 512

– Personele kosten

23 115

15 666

16 425

16 625

16 625

16 625

16 625

– Materiële kosten

19 945

8 119

9 687

9 687

9 887

9 887

9 887

Rentelasten

102

59

70

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

1 193

1 213

1 093

861

421

301

301

– Materieel

228

221

101

101

101

101

101

– Immaterieel

965

992

992

760

320

200

200

Overige kosten

47

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

47

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

44 402

25 057

27 275

27 273

27 033

26 913

26 913

        

Saldo van baten en lasten

937

12

0

2

242

362

362

Toelichting begroting

De bedragen 2009 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2009. De bedragen 2010 betreffen de vastgestelde begroting 2010.

De realisatie in 2009 is veel hoger dan in 2010 en verder, omdat in 2009 door het CIBG extra taken zijn verricht waarvoor geen «prijs per product» afspraken zijn gemaakt. Ook zijn opdrachten uitgevoerd van het moederdepartement met betrekking tot voorbereidende activiteiten ten behoeve van het onderbrengen van nieuwe uitvoerende taken in 2009 en 2010. Deze activiteiten zijn gefinancierd op basis van werkelijke kosten door middel van een exploitatiebijdrage. De bijzondere baten en lasten in 2009 betreffen een aantal nagekomen opbrengsten respectievelijk kosten uit voorgaande jaren.

Baten

Naast de opbrengsten op basis van opdrachten van de beleidsdirecties van het Ministerie van VWS genereert het CIBG ook opbrengsten van burgers en bedrijven (opbrengsten derden) voor het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten en verleende vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede de verkoop van medicinale cannabis.

Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt een register voor paraveterinairen beheerd. Hiervoor ontvangt het CIBG een vergoeding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Opbrengst CIBG (bedragen x € 1 000)
 

Opdrachtgever VWS

Opdrachtgever LNV

Derden

BIG-register

831

 

1 030

Vakbekwaamheidsverklaring

2 336

  

Farmatec (Farmacie en medische technologie)

1 109

 

1 500

Bureau Medicinale Cannabis (BMC)

0

 

400

Donorregister

3 699

  

UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie)

4 300

  

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)

4 229

  

Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE)

1 450

  

Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

121

  

Register van donoren kunstmatige bevruchting

159

  

Databank Maatschappelijke Verantwoording

600

  

Toelating Zorginstellingen

1 918

  

Landelijke Verwijsindex Risicojongeren

700

  

Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties

1 842

  

IGZ medische hulpmiddelen

490

 

90

IGZ opiaten

200

 

120

Register paraveterinairen

 

106

 

Kwaliteitsregister paramedici

  

35

    

Totaal

23 984

106

3 175

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Rekening-courant RHB 1–1

7 611

18 793

3 182

3 298

3 759

4 550

5 341

2. Totaal operationele kasstroom

12 661

– 14 532

1 241

1 241

1 241

1 241

1 241

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 625

– 1 225

– 225

– 250

– 250

– 250

– 250

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 625

– 1 225

– 225

– 250

– 250

– 250

– 250

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

– 854

– 854

– 900

– 530

– 200

– 200

– 200

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

1 000

0

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

– 854

146

– 900

– 530

– 200

– 200

– 200

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

18 793

3 182

3 298

3 759

4 550

5 341

6 132

Toelichting kasstroomoverzicht

In 2010 wordt de vooruitontvangen bijdrage van het Ministerie van VWS ad € 10 miljoen voor de betaling het subsidies ten behoeve van de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) uitgeput. Mede daardoor daalt de operationele kasstroom in 2011.

2.4 Doelmatigheid
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen CIBG voor het jaar 2011
 

2011

2012

2013

2014

2015

Generiek

     

1. Kostprijzen per product (in €)

     

– Beschikking BIG-register

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

– Vakbekwaamheidsverklaring

3 626,00

3 626,00

3 626,00

3 626,00

3 626,00

– Oordeel RTE

546,00

546,00

546,00

546,00

546,00

– Registratie wilsbeschikking donorregister

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

– Vergunning Farmatec

1 839,00

1 839,00

1 839,00

1 839,00

1 839,00

2. Omzet per productgroep (bedragen x € 1 000)

     

– BIG-register

831

831

831

831

831

– Vakbekwaamheidsverklaring

2 336

2 336

2 336

2 336

2 336

– Oordeel RTE

1 450

1 450

1 450

1 450

1 450

– Registratie wilsbeschikking donorregister

3 699

3 699

3 699

3 699

3 699

– Vergunning Farmatec

1 109

1 109

1 109

1 109

1 109

3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

206

204

204

204

204

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

1%

1%

1%

      

Specifiek

     

1. Aantallen

     

– Aantal beschikkingen BIG register

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

– Aantal vakbekwaamheidsverklaringen

400

400

400

400

400

– Aantal oordelen RTE

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

– Aantal geregistreerde wilsbeschikkingen donorregister

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

– Aantal verleende vergunningen Farmatec

500

500

500

500

500

2. Aantal klachten/bezwaar en beroep

     

– m.b.t. vakbekwaamheidverklaringen

15

15

15

15

15

– m.b.t. wilsbeschikkingen donorregister

0

0

0

0

0

3. Doorlooptijden

     

– Doorlooptijd oordeel RTE in dagen (wettelijke norm is 42 dagen)

35

33

31

30

30

– Doorlooptijd wilsbeschikking donorregister (wettelijk norm is 42 dagen)

20

20

20

20

20

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Omzet per productgroep

De omzet per productgroep is niet gelijk aan prijs * aantal. Dit komt doordat de inkomsten van derden zijn verwerkt in de totale kostprijs, maar geen deel uitmaken van de onder 2 genoemde omzet. Daarnaast betreft de totale omzet ook andere, hier niet genoemde producten. Alleen de belangrijkste producten zijn in bovenstaand schema opgenomen.

Licence