Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. Verdiepingsbijlage

De verdiepingsbijlage bestaat uit een cijfermatig overzicht (begroting en/of premie) per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2010 tot aan de stand ontwerpbegroting 2011 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

Begrotingsuitgaven

De mutaties van de begrotingsuitgaven zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2011 beleidsmatig relevant zijn.

Premie-uitgaven

De mutaties in de premie-uitgaven sinds het jaarverslag 2009 en de 1e suppletore wet 2010 zijn toegelicht. Zonodig worden ook één of meer belangrijke mutaties uit het jaarverslag 2009 en de 1e suppletore wet 2010 genoemd en inhoudelijk toegelicht. Voor een beknopt premiebeeld wordt u verwezen naar de bijlage Financieel beeld zorg.

Bij de premie-uitgaven geven de premietabellen voor de betreffende artikelen een overzicht van de premie-uitgaven en de financiering van die uitgaven.

Deze tabellen zijn verdeeld in twee blokken:

  • De opbouw van de uitgaven-/ontvangstenstand sinds de VWS-begroting 2010 (A);

  • Het financieringsblok (B);

  • A. De uitgaven in dit blok omvatten niet alleen mutaties die het resultaat zijn van politieke prioriteitenstelling (zowel intensiveringen als maatregelen) of autonome ramingsbijstellingen (bijvoorbeeld loon- en prijsbijstellingen), herschikkingen en technische mutaties, maar ook mutaties die voortkomen uit de actualisering van de zorguitgaven tot en met het jaar 2010.

  • B. Het financieringsblok geeft aan op welke wijze de uitgaven gefinancierd worden in het desbetreffende jaar. De financiering kan op diverse manieren plaatsvinden, namelijk via de AWBZ, de Zvw, de eigen betalingen AWBZ en de eigen betalingen Zvw.

    In verschillende tabellen is sprake van een «mutatie financieringsachterstand». De mutaties in de financieringsachterstanden of -voorsprongen worden ook wel een financieringsschuif genoemd, in de bijlage Financieel beeld zorg (paragraaf 4.1) wordt hier nader op ingegaan.

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

679 697

668 059

640 961

625 732

623 474

623 474

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

180 946

33 211

24 070

22 445

10 935

3 091

Nieuwe mutaties

– 19 261

– 14 918

– 10 500

– 7 742

– 7 676

– 6 362

Stand ontwerpbegroting 2011

841 382

686 352

654 531

640 435

626 733

620 203

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

21 653

15 623

15 623

15 623

15 623

15 623

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

– 7 963

4 109

9 315

6 995

7 174

1 100

Nieuwe mutaties

4 142

– 5 886

– 7 000

– 7 000

– 6 900

– 6 900

Stand ontwerpbegroting 2011

17 832

13 846

17 938

15 618

15 897

9 823

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 192

7 062

6 780

6 582

6 548

6 548

       

Loonbijstelling tranche 2010, kader Niet tot een ijklijn behorend (Abortusklinieken).

146

146

146

146

146

146

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft onder andere de actualisatie van beleidsvoornemens, beëindiging van de griepverzekering en latere betaling van voorschot bijdrage VWA.

– 5 356

– 8 356

– 2 956

0

0

0

       

Lagere uitgaven Griepvaccins.

– 21 000

0

0

0

0

0

       

Er worden minder subsidies aan ZonMw verstrekt voor het doen van onderzoeken naar de zorgsector.

0

– 10 000

– 10 000

– 10 000

– 10 000

– 10 000

 

      

BTW-compensatie opdrachtgevers RIVM. Als gevolg van de uitplaatsingstrajecten bij het RIVM zullen opdrachtgevers voortaan BTW over de opdrachten moeten betalen. In de oorspronkelijke opdrachtgeversbudgetten is hier geen rekening mee gehouden.

0

4 635

4 635

4 635

4 635

4 635

       

FES: terugbetalingsregeling RSV-vaccin. De terugbetalingsregeling voor het RSV-vaccin is aangepast als gevolg van gewijzigde omstandigheden (waaronder vertraging van het project).

0

– 7 000

– 7 000

– 7 000

– 6 900

– 3 500

       

Overboeking vanuit de premie voor nadere maatregelen stuurgroep Zwangerschap en geboorte.

0

700

0

0

0

0

Premie

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw uitgaven vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

108,5

107,8

107,4

107,4

107,4

107,4

107,4

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 5,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

Stand ontwerpbegroting 2011

108,5

102,6

107,2

107,2

107,2

107,2

107,2

        

B. Financiering

       

AWBZ

99,8

86,9

107,2

107,2

107,2

107,2

107,2

Mutatie financieringsachterstand

8,7

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn na het verschijnen van de 1e suppletore begroting 2010 de zorguitgaven geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt voor 2010 een meevaller van € 5 miljoen.

 

– 5,0

     
        

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor 2010–2015. De tranche 2010 wordt nu toebedeeld aan de sectoren.

 

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

7 472 005

7 916 237

8 285 505

8 748 339

9 128 876

9 128 876

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

239 277

336 912

389 652

406 209

431 713

869 660

Nieuwe mutaties

– 198 942

218 503

107 628

– 295 783

12 601

418 275

Stand ontwerpbegroting 2011

7 512 340

8 471 652

8 782 785

8 858 765

9 573 190

10 416 811

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

77 162

66 638

21 066

23 201

16 026

16 026

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

21 759

– 9 661

16 546

4 628

0

0

Nieuwe mutaties

39 086

65 395

33 483

30 137

22 600

4 500

Stand ontwerpbegroting 2011

138 007

122 372

71 095

57 966

38 626

20 526

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

3 599

4 759

4 540

4 378

4 379

4 379

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft onder andere de actualisatie van beleidsvoornemens op het gebied van beroepen en opleidingen, curatieve zorg, geneesmiddelen en orgaandonatie.

-5 510

-3 699

-2 681

0

0

0

       

Opleidingsfonds: een deel van de beschikbare opleidingsplaatsen is in 2009 onder andere door late instroom niet volledig ingevuld. De periode om de beschikbare capaciteit volledig op te leiden wordt daardoor langer, waardoor de benodigde middelen ook naar achteren verschuiven.

0

0

0

0

19 450

19 450

       

FES: aanpassen raming TI Pharma.

-207

135

35

37

0

0

       

FES: aanpassen raming BSIK.

1 392

160

-1 552

0

0

0

       

FES: toekennen raming nieuw project «Gezond ouder worden».

500

3 000

4 000

2 500

0

0

       

FES: toekennen raming nieuw project Lifelines en Health.

5 000

15 000

21 500

21 500

18 000

0

       

Enveloppe-middelen: overboeking van artikel 42 (42.3.2) naar artikel 43 (43.3.3). Betreft technische herschikking binnen het budget voor het stagefonds.

0

-2 284

0

0

0

0

       

Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag n.a.v. actuele ramingen van het CPB (de MEV).

– 214 399

118 687

56 331

– 267 073

– 119 203

129 784

       

Bijstelling van de Rijksbijdrage Zvw (ten behoeve van kinderen tot 18 jaar) n.a.v. actuele ramingen van het CPB (de MEV).

0

43 000

– 22 200

– 88 500

57 800

223 900

       

Overboeking vanuit de premie voor nadere maatregelen stuurgroep Zwangerschap en geboorte.

0

2 000

3 100

3 500

2 100

1 900

Premie

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw uitgaven vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

32 567,8

33 346,8

34 421,6

34 432,5

34 472,8

34 480,5

34 480,5

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

1 011,0

744,7

797,7

797,7

797,7

797,7

797,7

Nieuwe mutaties

275,7

594,0

– 613,1

– 758,0

– 770,2

– 768,4

– 767,5

Stand ontwerpbegroting 2011

33 854,5

34 685,5

34 606,2

34 472,2

34 500,3

34 509,8

34 510,7

        

B. Financiering

       

AWBZ

186,1

192,4

196,9

197,2

197,2

197,2

197,2

Zvw

33 719,1

34 417,9

34 409,3

34 275,0

34 303,1

34 312,6

34 313,5

Mutatie financieringsachterstand

– 50,7

75,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn na het verschijnen van de 1e suppletore begroting 2010 de zorguitgaven geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo voor 2011 een tegenvaller van € 297 miljoen. Deze tegenvaller bestaat voornamelijk uit hogere uitgaven bij de ziekenhuizen (€ 308 miljoen) en ZBC’s (€ 66 miljoen) en minder uitgaven bij de medisch specialisten (€ 75 miljoen) dan gemeld in de 1e suppletore begroting.

275,7

296,6

296,6

296,6

296,6

296,6

296,6

        

Omdat het instrumentarium op basis van de aangepaste Wmg nog niet ingezet kan worden per 2011, wordt de aanvullende overschrijding bij de medisch specialisten op basis van de gegevens over 2009 (bovenop de € 512 miljoen) gecompenseerd door de tarieven bij de medisch specialisten verder te korten.

  

– 136,0

– 136,0

– 136,0

– 136,0

– 136,0

        

De NZa heeft de korting van medisch specialisten van € 512 miljoen gedifferentieerd in de tarieven verwerkt. Een deel van de korting in 2010 slaat echter neer in 2011. Daarom vindt een intertemporele compensatie plaats van € 33 miljoen van 2010 naar 2011.

 

33,0

– 33,0

    
        

De overschrijding bij de ZBC’s wordt per 2012 geredresseerd door inzet van het Wmg instrumentarium uit het wetsvoorstel Wmg.

   

– 197,0

– 197,0

– 197,0

– 197,0

        

Om de overschrijding bij de ziekenhuizen te compenseren wordt vanaf 2011 een structurele macrokorting doorgevoerd.

  

– 549,0

– 549,0

– 549,0

– 549,0

– 549,0

        

Bepaalde geneesmiddelen die extramuraal worden verstrekt en thans nog onder het gvs vallen, worden in de toekomst ingekocht door de ziekenhuizen omdat deze meer marktmacht hebben om te onderhandelen over de prijs.

  

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

        

Met de ambulancesector is een convenant afgesloten waarin overeenstemming is bereikt over het behalen van meer efficiency. In verband hiermee zijn de beschikbare middelen oplopend neerwaarts bijgesteld.

  

– 13,0

– 25,0

– 39,0

– 39,0

– 39,0

        

Vooruitlopend op het kostenonderzoek van de NZa met betrekking tot de kosten van de eerstelijnsdiagnostiek wordt een structurele besparing verwerkt van € 60 miljoen binnen het kader van de ziekenhuizen en de overige curatieve zorg.

  

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

        

Bij een eventuele overgang naar prestatiebekostiging worden ziekenhuizen volledig risicodragend voor hun kapitaallasten. Om ziekenhuizen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op deze nieuwe situatie is een overgangsregeling voor de kapitaallasten uitgewerkt. Deze overgangsregeling biedt instellingen met ingang van 2011 gedurende een periode van 6 jaar een in omvang afnemende garantie op de kapitaallastenvergoeding die zij onder budgetbekostiging zouden hebben gehad. Hierdoor neemt het risico dat instellingen over hun kapitaallasten lopen geleidelijk toe.

   

75,0

75,0

75,0

75,0

        

De geraamde uitgaven aan de ziekte van Parkinson en voor COPD zijn vanaf 2012 verlaagd met respectievelijk € 35 miljoen en € 40 miljoen vanwege het aanpassen van zorgstandaarden die meer samenhang van zorg bewerkstelligen. In 2011 is het mogelijk al een deel van deze besparing te realiseren.

  

– 40,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

        

Een stepped care benadering voor lumbale hernia en percutane cardiale interventies (dotteren met of zonder stentplaatsing) levert vanaf 2012 € 60 miljoen op, omdat minder snel onnodig en duurder behandeld wordt. In 2011 is het mogelijk al een deel van deze besparing te realiseren.

  

– 30,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

        

Door aanscherping van het toezicht zal het aantal wondinfecties na een operatie verminderen.

  

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

        

De NZa heeft per 1 januari 2010 beleidsregels verloskunde vastgesteld die onder andere uitgaan van een lagere rekennorm voor het aantal bevallingen (van 110 naar 105 per jaar) en een stijging van het norminkomen. De tarieven worden tussen 2010 en 2012 in drie stappen verhoogd naar het door de NZa voorgestelde niveau. De eerste stap (€ 10 miljoen) is reeds bij Eerste suppletore begroting verwerkt.

  

14,0

28,0

28,0

28,0

28,0

        

Verzekerden van 18 jaar en ouder die fysiotherapie of oefentherapie nodig hebben (in verband met een chronische aandoening), betalen per 1 januari 2011 de eerste twaalf behandelingen zelf (was voorheen negen behandelingen). Deze maatregel levert een besparing op van € 30 miljoen.

  

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

        

De in het basispakket opgenomen mondzorg wordt voor mensen van 18 jaar en ouder uit het verzekerde pakket verwijderd. Tot 1 januari 2011 was deze mondzorg in het verzekerde pakket opgenomen voor mensen tot 22 jaar.

  

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

        

Anticonceptiva voor vrouwen ouder dan 21 jaar wordt uit het verzekerde pakket verwijderd.

  

– 32,0

– 32,0

– 32,0

– 32,0

– 32,0

        

Extracties van solitaire gebitselementen door tandheelkundige specialisten worden uit het verzekerde pakket verwijderd.

  

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

        

Gebruik van antidepressiva bij milde tot matige depressie wordt uit het verzekerde pakket verwijderd.

  

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

        

Eenvoudige mobiliteitshulpen zoals krukken, loophekjes, loophulpen, rollators en serveerwagens worden uit het verzekerde pakket verwijderd.

  

– 20,5

– 20,5

– 20,5

– 20,5

– 20,5

        

Omdat een aantal zorgverzekeraars het beleid ten aanzien van de inkoop van geneesmiddelen vanaf januari 2011 uitbreidt, zal een besparing van jaarlijks € 30 miljoen op het geneesmiddelenkader optreden. De uitbreiding behelst met name niet-generieke geneesmiddelen.

  

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

        

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder die tweedelijns ggz nodig hebben, wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Deze eigen bijdrage bedraagt € 80 voor dbc’s met een behandeltijd van minder dan 100 minuten. Voor alle overige dbc’s zal een eigen bijdrage van € 175 worden ingevoerd. De opbrengst van deze maatregel is geraamd op € 110 miljoen per jaar.

  

– 110,0

– 110,0

– 110,0

– 110,0

– 110,0

        

De geraamde uitgaven voor de keten dbc’s zijn vanaf 2010 neerwaarts bijgesteld omdat de keten dbc hartfalen vooralsnog niet van start gaat, de keten COPD op 1 juli 2010 is gestart en de POH pas met ingang van 1 januari 2011 via de ketens gefinancierd kan worden. De bedragen waarmee de keten dbc’s neerwaarts zijn bijgesteld zijn teruggeboekt naar de sectoren (extramurale zorg, eerstelijnssectoren en ziekenhuizen) waaruit de bedragen voor de keten dbc’s vorig jaar zijn onttrokken.

 

– 13,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

        

Met ingang van 2011 komen programma’s om te stoppen met roken in het basispakket zoals het CVZ heeft geadviseerd. De daarvoor gereserveerde middelen op artikel 99 worden toegevoegd aan de middelen voor «chronische keten-dbc's en geïndiceerde preventie» op artikel 42

  

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

        

In de begroting 2010 stond aangekondigd dat VWS voor alle vrije beroepsbeoefenaren (medisch specialisten, huisartsen, kraamzorg, verloskunde, paramedici, tandheelkunde en apothekers) het tarief voor de tweede helft van 2009 en voor heel 2010 niet zou indexeren. Dit betreft een technische overheveling van artikel 99.

 

57,5

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

        

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor 2010–2015. De tranche 2010 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99).

 

205,8

217,6

223,9

225,0

226,0

226,2

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

5 990 885

5 860 956

5 805 804

5 845 228

5 873 096

5 873 096

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

19 339

311 240

333 043

330 045

330 804

344 804

Nieuwe mutaties

16 328

30 026

111 633

221 273

319 544

434 353

Stand ontwerpbegroting 2011

6 026 552

6 202 222

6 250 480

6 396 546

6 523 444

6 652 253

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

1 400

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

1 400

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

3 814

3 280

2 743

2 873

2 732

2 732

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft de actualisatie van diverse beleidsvoornemens.

-1 550

-1 000

-10 330

0

0

0

       

Benodigde middelen voor het ontwikkelen, onderhouden en actualiseren van kwaliteitsindicatoren per sector. Vanaf 2012 kunnen burgers op kiesbeter.nl voor 80 aandoeningen zien welke kwaliteit de ziekenhuizen bieden.

0

5 500

0

0

0

0

       

Overboeking vanuit de premie voor de uitvoeringskosten pgb-maatregelen. De genomen maatregelen bij de pgb's leiden tot extra uitvoeringskosten bij de zorgkantoren en het CIZ. De opbrengst van de maatregelen vallen onder het BKZ, maar de uitvoeringskosten staan op de begroting van VWS.

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

       

Extrapolatie 2015 van de uitgaven in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (kader Zorg).

0

0

0

0

0

5 309

       

Bijstelling van de Rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) n.a.v. de actuele ramingen van het CPB (de MEV).

7 900

4 400

106 300

205 400

312 400

421 900

       

Per 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ingevoerd. Deze mutatie betreft de indexatie voor 2010.

5 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

       

Enveloppemiddelen: maatschappelijke innovatie. Betreft extra budget voor het project «Regelhulp» in 2011. Het kabinet heeft destijds budget beschikbaar gesteld ten behoeve van een investeringsimpuls voor ICT-projecten in maatschappelijke domeinen (IMD). Daarbij is afgesproken om twee rondes te houden voor de verdeling van middelen. De eerste ronde is eind 2008 geopend en maart 2009 gesloten. De tweede ronde is eind oktober 2009 geopend en de besluitvorming is inmiddels afgerond.

0

3 632

0

0

0

0

       

Enveloppemiddelen: overboeking van artikel 42 (42.3.2) naar artikel 43 (43.3.3). Betreft technische herschikking binnen het budget voor het stagefonds.

0

2 284

0

0

0

0

Premie

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw uitgaven vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

22 532,4

22 484,6

23 062,0

23 368,2

23 452,0

23 454,3

23 454,3

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

216,7

510,2

440,7

394,4

394,4

394,4

394,4

Nieuwe mutaties

131,7

557,3

176,1

30,6

34,7

35,5

35,5

Stand ontwerpbegroting 2011

22 880,8

23 552,1

23 678,8

23 793,2

23 881,1

23 884,2

23 884,2

        

B. Financiering

       

AWBZ

22 953,1

23 598,4

23 678,8

23 793,2

23 881,1

23 884,2

23 884,2

Mutatie financieringsachterstand

– 72,3

– 46,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn na het verschijnen van de 1e suppletore begroting 2010 de zorguitgaven geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo voor 2011 een tegenvaller van € 351 miljoen. Deze tegenvaller bestaat uit hogere uitgaven bij de zorg in natura door AWBZ-instellingen (€ 233 miljoen), bovenbudgettaire vergoedingen in de AWBZ (€ 5 miljoen) en persoonsgebonden budgetten (pgb) (€ 113 miljoen).

131,7

257,3

351,3

406,3

456,3

506,3

556,3

        

Het gaat hier om de uitgaven van hulpmiddelen en rolstoelen die niet vallen onder de hulpmiddelenvergoeding in het budget van de instellingen. De bovenbudgettaire vergoedingen kennen de laatste jaren een sterke groei. De bovenbudgettaire vergoedingen zullen daarom worden omgezet in een bedrag per geleverd zorgzwaartepakket (ZZP).

   

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

        

De bonus-malusregeling in de AWBZ wordt per 2011 beëindigd.

  

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

        

De contracteerruimte in de AWBZ wordt structureel verlaagd (€ 142 miljoen). Met de taakstelling best practices en de maatregel ontbureaucratisering AWBZ uit de begroting 2010 komt de totale verlaging van de contracteerruimte in 2011 uit op € 287 miljoen. Zorgkantoren zullen scherp inkopen door voor goed presterende instellingen hogere tarieven te hanteren dan voor minder presterende instellingen.

  

– 142,0

– 142,0

– 142,0

– 142,0

– 142,0

        

De budgettaire gevolgen van de ingebruikname van nieuwe capaciteit worden onder de contracteerruimte gebracht.

   

– 100,0

– 150,0

– 200,0

– 250,0

        

Deze maatregel betreft het invoeren van een minimum eigen bijdrage van circa € 400 euro per maand in het hoge intramurale eigen bijdrage regime voor cliënten die langdurig (> 0,5 jaar) worden verzorgd. Intramurale cliënten vallen het eerste half jaar onder het lage regime en zijn dus in die periode van deze maatregel uitgezonderd.

  

– 60,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

        

Dit betreft de opbrengst van een pakket aan maatregelen ten aanzien van de pgb’s. De maatregelen betreffen het verlagen van de tarieven, het harmoniseren van de indicatiestelling van de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ en, ten slotte, het aanscherpen van toegang tot en controle van het gebruik van pgb’s. Bij de maatregelen gericht op de Bureaus Jeugdzorg is sprake van een ingroeitraject zodat de verwachte ombuigingen in 2011 lager zijn dan in latere jaren.

  

– 210,0

– 260,0

– 260,0

– 260,0

– 260,0

        

Door de NZa zal een rente-aanpassing worden gedaan bij de regeling kleinschalige wooninitiatieven. In plaats van een rentepercentage van 6,5% zal 6,1% worden gehanteerd.

   

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

        

In de begroting 2010 is voor de langdurige zorg een maatregel van € 10 miljoen verwerkt voor het aanpakken van topinkomens. Omdat de Wet Normering Topinkomens nog niet aangenomen is kan deze besparing niet per 2011 worden gerealiseerd.

  

10,0

    
        

Het betreft de middelen voor uitzonderingsgevallen op het handhaven van het pgb-subsidieplafond vanaf 1 juli 2010. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Van der Veen c.s. (Kamerstuk 32 123 XVI, nr.149).

 

13,0

     
        

Betreft het overhevelen naar de VWS-begroting t.b.v. de uitvoeringskosten van zorgkantoren en het CIZ bij het realiseren van de maatregel «oorspronkelijke doelstelling pgb’s».

  

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

        

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor 2010–2015. De tranche 2010 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99).

 

287,0

286,8

296,3

300,4

301,2

301,2

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

304 071

301 975

299 776

299 731

300 731

300 731

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

– 12 135

– 11 725

– 16 365

– 17 365

– 17 365

– 17 365

Nieuwe mutaties

– 7 403

– 104 189

– 95 496

– 87 300

– 87 300

– 87 300

Stand ontwerpbegroting 2011

284 533

186 061

187 915

195 066

196 066

196 066

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

9 413

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

9 413

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 513

1 490

1 483

1 459

1 459

1 459

       

Ombuigingsmaatregelen met betrekking tot de Motie van Geel door beëindiging van de subsidierekening arbeidsmarktaangelegenheden

0

– 7 000

– 7 000

0

0

0

       

Overboeking naar het Gemeentefonds. De specifieke uitkering «Vrouwenopvang» wordt vanaf 2011 een decentralisatieuitkering en wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.

0

-88 979

-88 979

-88 759

-88 759

-88 759

       

Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft restmiddelen van de brede doeluitkering «Maatschappelijke Opvang». Vanaf 2010 is deze uitkering een decentralisatieuitkering en is overgeheveld naar het Gemeentefonds.

– 10 300

– 9 700

– 1 000

0

0

0

Premie

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw uitgaven vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

177,8

178,0

178,1

178,3

178,3

178,3

178,3

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nieuwe mutaties

0,0

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Stand ontwerpbegroting 2011

178,1

180,7

180,8

181,1

181,1

181,1

181,1

        

B. Financiering

       

AWBZ

178,1

180,7

180,8

181,1

181,1

181,1

181,1

Mutatie financieringsachterstand

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor 2010–2015. De tranche 2010 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99).

 

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Beleidsartikel 46 Sport

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

144 186

136 950

126 791

126 956

127 049

127 049

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

– 14 972

128

128

128

70

70

Nieuwe mutaties

– 11 765

1 467

– 1 141

1 151

1 152

1 152

Stand ontwerpbegroting 2011

117 449

138 545

125 778

128 235

128 271

128 271

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

870

870

870

870

870

870

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

500

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

1 370

870

870

870

870

870

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

459

1 237

1 155

1 157

1 158

1 158

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft onder andere bijstelling van diverse beleidsvoornemens en ruimte binnen de middelen voor de «Impuls brede scholen en cultuur».

– 4 500

– 2 870

– 2 290

0

0

0

       

Overboeking vanuit het BKZ voor de uitvoering van de pilots Beweegkuur. De Beweegkuur wordt met ingang van 2012 in het verzekerde pakket opgenomen. De lopende pilots worden in 2011 vanuit de begroting voortgezet. Binnen de premie gereserveerde middelen voor 2011 worden daartoe overgeheveld naar de begroting.

0

3 000

0

0

0

0

       

Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft het restant 2010 voor de «Impuls Brede Scholen».

– 7 766

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

369 245

349 362

333 050

316 941

301 451

301 451

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

4 579

4 426

3 911

3 074

1 929

– 13 768

Nieuwe mutaties

4 510

4 353

4 149

3 948

3 754

3 754

Stand ontwerpbegroting 2011

378 334

358 141

341 110

323 963

307 134

291 437

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

4 600

4 353

4 149

3 948

3 754

3 754

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

303 719

290 602

284 505

284 610

285 143

285 143

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

36 722

15 161

13 746

13 310

12 146

12 146

Nieuwe mutaties

2 454

1 994

943

947

978

943

Stand ontwerpbegroting 2011

342 895

307 757

299 194

298 867

298 267

298 232

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

4 080

4 080

4 080

4 080

4 080

4 080

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

4 361

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

8 441

8 980

8 980

8 980

8 980

8 980

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

1 635

949

925

937

967

967

       

Prijsbijstelling tranche 2010, HGIS-middelen.

0

24

24

24

24

24

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft onder andere latere betaling van de eigenaarsbijdrage aan het RIVM en de prioritering binnen de informatiseringsagenda.

– 2 133

0

0

0

0

0

       

Project herhuisvesting IGZ vanaf 2009. Deze uitgaven zijn bestemd voor de herinrichting van het nieuwe pand in Utrecht.

0

800

0

0

0

0

       

Overboeking naar het Ministerie van Algemene Zaken. Vanaf 2011 vindt een personele en financiële overgang plaats van directie Voorlichting en Communicatie naar het Ministerie van AZ.

0

– 304

– 304

– 304

– 304

– 304

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en onvoorzien

Begroting

Opbouw uitgaven x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

– 46 855

– 51 068

– 29 529

– 10 266

– 19 338

– 19 338

Mutatie NvW 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2010

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

– 32 850

16 960

5 400

– 9 097

– 6 897

8 803

Nieuwe mutaties

16 133

– 14 250

– 15 694

– 16 521

– 16 180

– 16 180

Stand ontwerpbegroting 2011

– 63 572

– 48 358

– 39 823

– 35 884

– 42 415

– 26 715

Opbouw ontvangsten x € 1 000
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

4 200

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

800

100

100

100

100

100

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

– 30 142

– 29 129

– 27 350

– 21 480

– 21 143

– 21 143

       

Prijsbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin.

0

6 725

6 347

6 318

6 236

6 236

       

Prijsbijstelling tranche 2010, kader Niet tot een ijklijn behorend (Abortusklinieken).

0

33

33

33

33

33

       

Prijsbijstelling tranche 2010, kader Zorg (Opleidingsfonds en Forfaits Chronisch Zieken en Gehandicapten).

0

10 363

10 472

10 594

10 680

10 680

       

Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft een deel van de gereserveerde middelen voor prijsbijstelling tranche 2010 ter dekking van de begrotingsproblematiek.

0

– 2 242

– 500

0

0

0

       

Taakstelling ter dekking van de begrotingsproblematiek.

0

– 39 714

– 16 316

0

0

0

       

Invulling van de taakstelling (zie ook toelichtingen op de ombuigingsmaatregelen op de artikelen 41 t/m 99). Dit betreft in 2011 verwachte hogere ontvangsten, de gereserveerde middelen voor prijsbijstelling tranche 2010 en overdekking uit ombuigingsmaatregelen 2012. Voor 2012 gaat het om een deel van de gereserveerde prijsbijstelling tranche 2010.

46 275

39 714

23 606

0

0

0

       

Taaksteling Rijksdienst. Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit onder andere de doelmatigheidstaakstelling.

0

0

– 11 986

– 11 986

– 11 986

– 11 986

Premie

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw uitgaven vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

179,7

934,8

1 821,0

4 952,8

8 342,2

11 978,6

11 978,6

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

– 61,4

– 303,2

17,8

93,7

200,7

325,4

329,0

Nieuwe mutaties

0,0

– 592,3

– 637,8

– 574,7

– 224,6

399,4

5 485,2

Stand ontwerpbegroting 2011

118,3

39,3

1 201,0

4 471,8

8 318,3

12 703,4

17 792,8

        

B. Financiering

       

AWBZ

– 0,1

15,6

444,6

1 800,3

3 360,9

5 206,5

7 419,4

Zvw

118,4

23,7

756,4

2 671,5

4 957,4

7 496,9

10 373,4

Mutatie financieringsachterstand

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Met de leverancier is een contract afgesloten voor de jaarlijkse aanschaf van HPV-vaccins. Deze worden rechtstreeks via het NVI aangeschaft en lopen dus niet via het RVP. De opdrachtverlening verloopt via het RIVM/CIb. Daardoor moet het benodigd budget worden overgeheveld naar de VWS-begroting.

 

– 6,0

     
        

Als gevolg van het besluit om (uiterlijk) per 1-1-2012 de vaccinatie tegen Hepatitis B toe te voegen aan het RVP valt in 2010 € 10 miljoen vrij.

 

– 10,0

     
        

De BES-eilanden worden per 10 oktober 2010 als openbare lichamen onderdeel van Nederland. Rijksbreed is afgesproken dat het voorzieningenniveau op de BES-eilanden gefaseerd verbeterd zal worden richting Nederlands niveau. De minister van VWS draagt per 10 oktober 2010 de verantwoordelijkheid voor de rijkstaken op het terrein van zorg en welzijn op de BES-eilanden. De zorgkosten, beheerskosten en zorgontwikkelingskosten van de burgers op de BES-eilanden vallen vanaf de transitiedatum onder het Budgettair Kader Zorg. De totale uitgaven ten behoeve van de BES-eilanden worden via operationele doelstelling 42.4 «De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn» op de VWS-begroting verantwoord.

 

– 1,5

– 8,5

– 13,9

– 16,7

– 20,4

– 24,0

        

Het streven is de preventieve interventie «beweegkuur» per 1 januari 2012 op te nemen in het verzekerde pakket. Volgens een raming in opdracht van het CVZ levert invoering binnen enkele jaren aanzienlijke netto besparingen op (besparingen hoger dan de kosten van de beweegkuur). De lopende pilots worden in 2011 vanuit de begroting voortgezet. Binnen de premie gereserveerde middelen voor 2011 worden daartoe overgeheveld naar de VWS-begroting. Overige gereserveerde middelen voor 2011 vallen grotendeels vrij.

  

– 12,0

39,0

 

– 11,0

– 21,0

        

In de begroting 2010 stond aangekondigd dat VWS voor alle vrije beroepsbeoefenaren (medisch specialisten, huisartsen, kraamzorg, verloskunde, paramedici, tandheelkunde en apothekers) het tarief voor de tweede helft van 2009 en voor heel 2010 niet zou indexeren. Dit betreft een technische overheveling naar artikel 42.

 

– 57,5

– 94,3

– 94,3

– 94,3

– 94,3

– 94,3

        

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten uit de MEV 2011 van het CPB.

 

3,6

– 3,7

204,0

656,0

1 373,0

2 653,8

        

In de begroting 2010 is voor de curatieve zorg een maatregel van € 17 miljoen verwerkt voor het aanpakken van topinkomens. Omdat de Wet Normering Topinkomens nog niet aangenomen is kan deze besparing niet per 2011 worden gerealiseerd.

  

17,0

    
        

Doelmatigheidskorting budget Wmo.

  

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

        

De geraamde uitgaven voor de keten dbc’s zijn vanaf 2010 neerwaarts bijgesteld omdat de keten dbc hartfalen vooralsnog niet van start gaat, de keten COPD op 1 juli 2010 is gestart en de POH pas met ingang van 1 januari 2011 via de ketens gefinancierd kan worden. De bedragen waarmee de keten dbc’s neerwaarts zijn bijgesteld zijn teruggeboekt naar de sectoren (extramurale zorg, eerstelijnssectoren en ziekenhuizen) waaruit de bedragen voor de keten dbc’s vorig jaar zijn onttrokken.

 

13,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

        

Met ingang van 2011 komen programma’s om te stoppen met roken in het basispakket, zoals het CVZ heeft geadviseerd. De daarvoor gereserveerde middelen op artikel 99 worden toegevoegd aan de middelen voor «chronische keten-dbc’s en geïndiceerde preventie» op artikel 42.

  

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 20,0

        

Voor de jaren na Balkenende IV wordt groei per jaar gereserveerd. Dit betreft de extrapolatie naar 2015.

      

3 420,8

        

De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onvoorzien. Daar staat de raming voor 2010–2015. De tranche 2010 wordt nu toebedeeld aan de sectoren (onder gelijkmatige verlaging van artikel 99).

 

– 495,3

– 506,9

– 664,0

– 696,5

– 755,9

– 357,1

Opbouw ontvangsten (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A. Opbouw ontvangsten vanaf ontwerpbegroting 2010

       

Stand ontwerpbegroting 2010

2 951,3

2 975,2

3 260,9

3 409,1

3 577,2

3 747,9

3 747,9

Mutatie jaarverslag 2009/1e suppletore begroting 2010

– 37,0

– 120,0

– 117,0

– 117,0

– 117,0

– 117,0

– 117,0

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

0,0

172,3

147,7

134,1

304,8

Stand ontwerpbegroting 2011

2 914,3

2 855,2

3 143,9

3 464,4

3 607,9

3 765,0

3 935,7

        

B. Financiering

       

Eigen betaling AWBZ

1 550,3

1 398,2

1 596,3

1 611,5

1 627,4

1 655,1

1 691,4

Eigen betaling Zvw

1 364,0

1 457,0

1 547,6

1 852,9

1 980,5

2 109,9

2 244,3

Mutatie financieringsachterstand

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelichting belangrijke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Voor de jaren na Balkenende IV wordt groei per jaar gereserveerd. Dit betreft de extrapolatie naar 2015.

      

166,5

        

Per 1 januari 2012 wordt het verplicht eigen risico voor verzekerden van achttien jaar en ouder met € 40 extra verhoogd. Dit is noodzakelijk om de collectieve zorguitgaven te beheersen. De jaarlijkse opbrengst van deze maatregel wordt geraamd op € 260 miljoen. Daarbij is rekening gehouden met extra uitgaven Compensatie Eigen Risico.

   

260,0

260,0

260,0

260,0

Licence