Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

47.1 Algemene doelstelling

De erfenis van WOII is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

342 171

348 368

– 1 702

346 666

         

Uitgaven

342 776

349 673

– 1 702

347 971

         

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw

333 781

340 481

– 1 767

338 714

2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie , (internationale)rechtstaat en vrijheid

8 995

9 192

65

9 257

         

Ontvangsten

0

901

0

901

47.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw;

  • 2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid.

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening in een situatie van afbouw

Stand 1e suppletoire begroting

340 481

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Lagere uitgaven dan geraamd door lagere transitiekosten bij de overheveling regelingen en wetten van Pensioen- en Uitkeringsraad naar de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast zijn er minder uitgaven voor immateriële projecten dan voorzien.

– 2 100

2. Overige mutaties

333

Stand 2e suppletoire begroting

338 714

2. De herinnering aan WOII blijft levend en veel mensen – waaronder jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WOII, mede in relatie tot grondrechten, democratie, (internationale)rechtstaat en vrijheid

Stand 1e suppletoire begroting

9 192

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Diverse mutaties

65

Stand 2e suppletoire begroting

9 257

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting

901

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Geen mutaties.

0

Stand 2e suppletoire begroting

901

Licence