Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen

97.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

97.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

27 122

49 896

25 841

75 737

         

Uitgaven

33 122

55 896

25 841

81 737

         

1. Internationale samenwerking

7 769

7 769

– 1 140

6 629

2. Verzameluitkering VWS

308

1 515

42

1 557

3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI

25 045

46 612

26 939

73 551

         

Ontvangsten

0

0

32 078

32 078

97.3 Financiële toelichting

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Internationale samenwerking bevorderen;

  • 2. Verzameluitkering VWS;

  • 3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI.

1. Internationale samenwerking bevorderen

Stand 1e suppletoire begroting

7 769

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van artikel 98 OD 2 Apparaatsuitgaven. Betreft herschikking materiële uitgaven internationale samenwerking.

– 1 290

2. Overige mutaties.

150

Stand 2e suppletoire begroting

6 629

2. Verzameluitkering VWS

Stand 1e suppletoire begroting

1 515

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van artikel 43 OD 3. Betreft toevoeging aan de verzameluitkering van de subsidie aan Frieslab (gemeente Leeuwarden)

39

2. Overige mutaties.

3

Stand 2e suppletoire begroting

1 557

3. Strategisch onderzoek RIVM en NVI

Stand 1e suppletoire begroting

46 612

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Bijdrage aan het NVI om in het kader van de afwikkeling van de slotbalans NVI terugvorderingen op basis van ontvangsten oude jaren te kunnen voldoen. Zie ook ontvangsten artikel 1.

7 775

2. Bijdrage aan het NVI in de afwikkelingskosten die zijn gemoeid met de verkoop van de productiediensten- en faciliteiten op basis van de gemaakte afspraken.

7 200

3. Bijdrage aan het NVI ter dekking van het exploitatietekort 2012. Voor 2012 wordt een nog te dekken tekort van € 5,7 miljoen voorzien, met name voor kosten vaccinproductie eerste halfjaar 2012.

5 700

4. Bijdrage aan het RIVM in verband met frictiekosten voor taakstellings- en veranderingstrajecten (voor het realiseren van de personele taakstelling, en organisatie- en werkwijze veranderingen) en kosten van indikking en verhuizingen en verbouwingen in het kader van de huisvesting in Bilthoven.

3 450

5. In verband met de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten van het NVI is een aantal huurcontracten opgezegd. Hiervoor heeft de Rijksgebouwendienst afkoopkosten in rekening gebracht bij het RIVM als hoofdhuurder van het terrein in Bilthoven.

2 700

6. Overige mutaties.

114

Stand 2e suppletoire begroting

73 551

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. In juni 2012 zijn de productiediensten en -faciliteiten van het Nederlands Vaccininstituut (NVI) verkocht aan het Serum Institute of India. De verkoopopbrengst van de aandelen van de BV waarin deze taken eerder waren ondergebracht bedraagt € 32 miljoen. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2012 geïnformeerd (TK 32 589, nr. 5).

32 000

2. Overige mutaties

78

Stand 2e suppletoire begroting

32 078

Licence