Base description which applies to whole site

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 Hoofdwatersystemen en 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer, met uitzondering van het PMR) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII.

In bijlage 5a bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/2011, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 11 Hoofdwatersystemen (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

552 419

724 140

         

Uitgaven

834 723

651 989

0

0

0

0

0

11.01 Watermanagement

14 803

12 700

0

0

0

0

0

11.01.01 Basispakket watermanagement

14 803

12 700

         

11.02 Beheer en onderhoud

143 410

142 752

0

0

0

0

0

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

108 463

107 820

         

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

27 045

25 299

         

11.02.08 Groot variabel onderhoud waterbeheer

7 902

9 633

         

11.03 Aanleg

406 045

234 897

0

0

0

0

0

11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren

278 185

114 107

         

11.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren

127 860

120 790

         

11.05 Verkenning en planuitwerking

27 615

25 003

0

0

0

0

0

11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen

18 913

15 030

         

11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren

2 159

6 599

         

11.05.03 Planuitwerkingsprogramma waterbeheer

6 543

3 374

         

11.06 Staf Deltacommisaris

4 420

2 832

0

0

0

0

0

11.06.01 Staf Deltacommisaris

4 420

2 832

         

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

238 430

233 805

0

0

0

0

0

11.07.01 Apparaatskosten RWS

189 151

185 002

         

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

49 279

48 803

         

11.09 Ontvangsten

39 763

40 746

 

 

 

 

 

Licence