Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, GIV/PPS en netwerkgebonden kosten.

Artikel 12 Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en artikel 22 Externe veiligheid en risico's op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

2 274 880

4 156 690

2 634 014

2 382 450

4 018 467

2 515 608

1 427 346

Uitgaven

2 577 371

2 550 529

2 728 863

3 072 135

2 157 605

2 871 423

2 466 135

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

12.01 Verkeersmanagement

50 137

30 768

22 072

18 733

20 539

20 412

19 700

12.01.01 Verkeersmanagement

50 137

30 768

22 072

18 733

20 539

20 412

19 700

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

322 966

349 482

413 384

494 537

350 416

361 701

475 925

12.02.01 Beheer en onderhoud

178 572

270 356

339 249

318 959

271 907

361 701

475 925

12.02.02 Servicepakket B&O

72 016

56 993

         

12.02.04 Vervanging

72 378

22 133

74 135

175 578

78 509

   

12.03 Aanleg

1 340 525

1 121 815

1 451 135

1 595 469

895 245

1 858 548

1 405 260

12.03.01 Realisatie

1 340 525

1 121 815

1 042 578

787 803

399 526

234 862

250 710

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

   

408 557

807 666

495 719

1 623 686

1 154 550

12.04.01 GIV/PPS

374 846

306 506

420 256

566 737

508 980

251 390

188 606

12.05 Verkenningen en planuitwerkingen voor tracèbesluit

42 027

302 246

         

12.05.01 Verkenningen

10 758

16 678

         

12.05.02 Planuitwerking voor tracèbesluit

31 269

285 568

         

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

446 870

439 712

422 016

396 659

382 425

379 372

376 644

12.06.01 Apparaatskosten RWS

387 073

383 570

367 678

344 180

330 516

327 354

324 668

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

59 797

56 142

54 338

52 479

51 909

52 018

51 976

12.09 Ontvangsten

98 380

273 817

262 105

182 021

57 577

490 329

112 698

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1 000
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

Hoofdwegen

uitgaven

2 728 863

3 072 135

2 157 605

2 871 423

2 466 135

2 266 296

2 900 973

3 282 342

12.01

Verkeersmanagement

 

22 072

18 733

20 539

20 412

19 700

19 700

19 701

19 700

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

413 384

494 537

350 416

361 701

475 925

472 235

468 503

471 333

12.03

Aanleg

 

1 451 135

1 595 469

895 245

1 858 548

1 405 260

1 223 702

1 861 594

2 239 198

12.04

GIV/PPS

 

420 256

566 737

508 980

251 390

188 606

176 441

177 205

178 213

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

422 016

396 659

382 425

379 372

376 644

374 218

373 970

373 898

                     

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

262 105

182 021

57 577

490 329

112 698

33 050

33 050

 

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2 466 758

2 890 114

2 100 028

2 381 094

2 353 437

2 233 246

2 867 923

3 282 342

(vervolg) Bedragen x € 1 000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

12

Hoofdwegen

uitgaven

2 200 462

2 308 124

1 949 571

1 768 654

1 298 333

1 238 570

1 177 854

1 167 362

12.01

Verkeersmanagement

 

19 701

19 701

19 701

22 290

22 290

22 290

22 290

22 290

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

438 022

523 691

523 692

522 636

522 638

522 636

522 636

534 812

12.03

Aanleg

 

1 193 710

1 239 224

822 631

675 887

205 970

148 541

146 211

123 543

12.04

GIV/PPS

 

174 459

150 938

208 977

172 637

172 231

169 899

111 513

111 513

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

374 570

374 570

374 570

375 204

375 204

375 204

375 204

375 204

                     

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

               
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2 200 462

2 308 124

1 949 571

1 768 654

1 298 333

1 238 570

1 177 854

1 167 362

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.

Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt en zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Deze nieuwe indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.

Verkeersmanagement

Producten

Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:

 • Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief crisissituaties (onder andere weeralarm).

 • Hulpverlening voor doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).

 • Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, zoals bumperkleven en negeren van rode kruizen.

 • Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.

Verkeersmanagementmaatregelen zijn onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet steeds vaker in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm door verschillende initiatieven waarbij verkeersmanagement een rol speelt, zoals in het programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten. Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij door middel van het gecoördineerd netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals reistijd en bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd – en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.

Een onderdeel van het verkeersmanagement betreft de samenwerking van zeventien publieke wegbeheerders (landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal) in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), waarin zij de krachten bundelen om verkeersgegevens van goede kwaliteit te verzamelen en te distribueren. De actuele verkeersgegevens van de belangrijkste stroomwegen van het Hoofdwegennet en het Onderliggend wegennet in Nederland zijn in de databank opgenomen. In de databank is meer dan 5 850 strekkende kilometer weg van de 10 000 kilometer wegen die hiervoor in aanmerking komen opgenomen. De data worden beschikbaar gesteld aan marktpartijen die de data bewerken tot informatiediensten en -producten voor de reiziger.

De proeven met dynamische snelheden op de A1, A12 (Den Haag), A58 en A12 (Woerden) zijn afgerond en geëvalueerd. De resultaten van deze proeven zijn in februari 2011 aan de Tweede Kamer verzonden. Daarnaast is een proef gestart waarbij de snelheid in de 80 kilometer zone op de A20 Noordbaan wordt verhoogd naar 100 kilometer per uur aan de randen van de spits en in de avond en nacht. Naar aanleiding van de resultaten van dit experiment wordt voor de verbetering van de doorstroming de maximumsnelheid op de Noordbaan A20 Rotterdam in de randen van de spits naar 100 kilometer per uur verhoogd.

Specificatie bedieningsareaal:

Areaalomschrijving

Eenheid

2011

2012

2013

Verkeerssignalering op rijbanen

km

2 633

2 666

2 666

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

Spits- en plusstroken

km

306

318

308

Toelichting

De verwachte afname van het aantal kilometer spitsstroken eind 2013, heeft te maken met de aanleg- en reconstructieprojecten waardoor de spitsstroken als zodanig worden vervangen door reguliere rijstroken, bijvoorbeeld A50/A73 Ewijk-Valburg.

Streefwaarde

Eenheid

Streefwaarde 2013

Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.

% van bemeten rij baanlengte

88%

Toelichting

Deze indicator geeft aan in welke mate Rijkswaterstaat betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig gebeurt.

In de vorige begroting waren twee indicatoren met betrekking tot de aanrijtijden bij incidenten in de spits opgenomen. Incidentmanagement draagt bij aan de beschikbaarheid van de infrastructuur. De beschikbaarheid is naar aanleiding van de nieuw gemaakte prestatieafspraken als indicator opgenomen bij het beheer en onderhoud.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Het rijkswegennet (en de onmiddellijke omgeving daarvan) in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.

Voor de periode 2013–2016 zijn met Rijkswaterstaat ten behoeve van het beheer en onderhoud nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Tevens zijn nieuwe indicatoren opgesteld. Deze nieuwe indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.

Producten

Het beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en exploitatie.

In de begroting van 2012 (bijlage 4.2) is aangegeven dat onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd dat de beschikbare middelen voor beheer en onderhoud en vervanging onvoldoende waren. Dat heeft in de begroting 2012 geresulteerd in een oplossing van de problematiek door een verhoging van het budget, efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. In 2012 zijn deze versoberingen verder uitgewerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5.

Voor wat betreft de vervanging voert Rijkswaterstaat nader onderzoek uit waarmee steeds concreter wordt wanneer kunstwerken in aanmerking komen voor vervanging of renovatie en wat de precieze omvang van de problematiek is

Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel 18.12 Overige uitgaven en ontvangsten, waaronder de middelen voor beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.

12.02.01 Beheer en Onderhoud

Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales, verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Deze kunnen het best worden gegarandeerd indien de infrastructuur zoveel mogelijk preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.

De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan in hoofdlijn uit:

 • Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.

 • Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.

 • Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen.

 • Klein variabel en vast onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.

Hiernaast valt ook het nemen van geluidmaatregelen als gevolg van de naleving van geluidproductieplafonds (buiten de MIRT-projecten) onder Beheer en Onderhoud1

12.02.02 Servicepakket B&O

De in de vorige begrotingen onder de term servicepakketten geoormerkte projecten zijn met ingang van deze begroting onder gebracht onder het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met reguliere Beheer en Onderhoud projecten. Het meerjarenprogramma bodemsanering is ondergebracht binnen het programma regulier Beheer en Onderhoud en daarmee vervallen als servicepakket.

Het gaat om de onderstaande projecten/pakketten:

 • Meer veilig-2

 • Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

 • Meer Kwaliteit Leefomgeving

12.02.04 Vervanging

Onder de categorie Vervanging2 vallen uitgaven voor werkzaamheden die betrekking hebben op renovatie- en vervangingsinvesteringen. Door de veroudering van de infrastructuur en het veel intensievere gebruik dan bij ontwerp voorzien, zal geïnvesteerd moeten worden in de vervanging dan wel renovatie hiervan.

Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden in verband met de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Van de 274 bruggen met een stalen rijdek in het hoofdwegennet is bij vooral oudere exemplaren in toenemende mate sprake van ernstige scheurvorming in de stalen rijdekken. Deze scheurvorming wordt veroorzaakt door een aanzienlijk hogere belasting met zwaar vrachtverkeer dan indertijd bij het ontwerp kon worden voorzien.

De volgende stalen bruggen worden aangepakt:

Stalen Kunstwerken

   

Vaste bruggen

in de programmering t/m 2014

Beweegbare bruggen

Afgerond

Geprogrammeerd na 2014

Galecopperbrug

 

Ketelbrug

Scharsterrijnbrug

Brienenoordbrug (westelijke boog)

Ewijk

 

Kruiswaterbrug

Muiderbrug

Suurhoffbrug

Kreekrak

   

Gideonbrug

Wantybrug

Beek (Geleen)

   

Scharberg (Elsloo)

 
     

Calandbrug

 

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, bruggen en viaducten (kunstwerken), systemen voor DVM, verkeersvoorzieningen, arealen voor landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde: van jaar tot jaar kan het actueel uitgegeven percentage fluctueren.

Beheer en Onderhoud

Areaal rijkswegen
   

Eenheid

2011

2012

2013

Rijbaanlengte

Hoofdrijbaan

km

5 697

5 721

5 764

Rijbaanlengte

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1 428

1 451

1 466

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

74

75

75

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

12

12

13

Groen areaal

 

km2

204

202

202

Omvang Areaal
 

Areaal

Eenheid

Omvang 2013

Budget

x € 1 000

2013

Beheer, onderhoud en ontwikkeling

Oppervlakte wegdek

km2

88

339 249

Indicatoren BenO

Indicator

streefwaarde 2013

De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen.

10%

   

Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking beperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement.

90%

   

Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en

gladheidbestrijding en neemt binnen 24 uur, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen).

98%

Toelichting

Bij de nieuwe prestatieafspraken is gekozen voor indicatoren die beter aansluiten bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de doorstroming, beschikbaarheid en veiligheid. Hiermee komen de indicatoren uit de voorgaande begrotingen, namelijk de indicator die de conditie van de wegen aangeeft en één die de kwaliteit van bruggen en viaducten in het rijkswegennet weergeeft te vervallen.

Voor de nieuwe indicatoren worden op basis van proefmetingen nieuwe streefwaarden vastgesteld. De streefwaarde voor 2013 is een eerste inschatting. Gedurende de komende jaren zal worden vastgesteld of een nadere bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.

12.03 Aanleg

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatie

Dynamisch Verkeersmanagement

Producten

In 2007 heeft voormalig VenW een start gemaakt met een investeringsprogramma voor DVM. In de periode 2009–2012 wordt een bedrag van € 200 miljoen geïnvesteerd. Het gaat daarbij voornamelijk om een betere benutting van de wegen, vooral op de file top-50 en om het verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen. Bij dit investeringsprogramma houdt IenM ook rekening met het groot onderhoud om de hinder voor de weggebruiker te beperken.

Daarnaast voert IenM met het oog op de langere termijn een aantal proeven uit die het effect van meer innovatieve verkeersmaatregelen moeten aantonen. Zo wordt vanaf 2012 op de ring Amsterdam een proef met sturend verkeersmanagement opgezet gericht op een meer gecoördineerde inzet van maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. Hiervoor is € 50 miljoen uitgetrokken.

Spoedaanpak Wegen/Fileplan ZSM

De wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 721, nr. A) maakt het mogelijk dertig wegprojecten met spoed op te pakken. Samen vormen deze projecten de Spoedaanpak Wegen. In de achterliggende meer dan tweeënhalf jaar is IenM erin geslaagd het uitdagende doel (30 schoppen in de grond, 10 lintjes) van het programma Spoedsaanpak Wegen te realiseren; binnen de afgesproken tijd en nagenoeg binnen het beschikbare budget. Bij alle projecten is de schop in de grond gezet en het merendeel van de projecten zijn opengesteld.

Overige realisatieprojecten

In 2013 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:

Tabel mijlpalen 2013

Mijlpaal

Project

Oplevering

A2 Den Bosch-Eindhoven1

 

A28 Utrecht-Amersfoort1

 

A5 Westrandweg

 

A10 2e Coentunnel/A5 Westrandweg/N200 Halfweg

 

A73 Koninginnelaan

   

Start realisatie

N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn

 

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

   
1

spoedaanpak

Overige maatregelen

De in de vorige begrotingen onder de term servicepakketten BenO geoormerkte projecten zijn met ingang van deze begroting onder gebracht onder het aanlegprogramma, omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en onderhoud projecten Deze worden hieronder toegelicht.

Meer veilig-2

Met dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers door incidenten op het rijkswegennet. Uitvoering van de maatregelen is gepland tot en met 2014. Na 2014 wordt dit pakket opgevolgd door Meer veilig-3, waarvoor op dit moment de eisen en randvoorwaarden worden verkend. Voor 2013 is uitvoering van 34 maatregelen op diverse locaties gepland, waaronder:

Plaatsen of aanpassen van geleiderail;

 • Reconstructie van rotondes en kruispunten;

 • Installeren van filedetectie- en filewaarschuwingssystemen;

 • Reconstructie van invoegers en uitvoegers;

 • Aanpassen midden- en zijbermen (halfverharding, zichtafscherming).

Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagen gecreëerd en nog eens 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 40 verzorgingsplaatsen. Voor het realiseren van sanitaire voorzieningen op solitaire verzorgingsplaatsen wordt onderzocht of commerciële exploitatie en onderhoud van de voorzieningen door marktpartijen mogelijk is.

Meer Kwaliteit Leefomgeving

Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. In 2013 zullen onder andere werkzaamheden worden uitgevoerd aan het programma 9 ecoducten, ecoduct / natuurbrug Dwingelderveld (A28), ecoduct / natuurbrug Groote Heide (A2), Faunatunnel Braakman (N61) en ecoduct/natuurbrug Weerterbergen (A2).

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet
 

Totaal

Budget in € mln.

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

later

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

                         

Dynamisch verkeersmanagement

165

165

108

21

19

17

 

 

 

 

2012

2012

 

Kleine projecten / Afronding projecten

93

173

 

20

35

28

3

7

 

 

nvt

nvt

 

Programma 130 km

89

 

 

23

13

13

10

10

10

10

 

 

 

Programma aansluitingen

96

96

22

2

18

53

1

 

 

 

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

44

45

9

28

6

 

1

 

 

 

2011

2011

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1 627

1 647

1 144

149

161

63

8

102

 

 

2014

2014

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

46

46

3

7

10

10

15

1

 

 

2011

2011

 

A9 Alkmaar – Uitgeest

53

53

46

 

 

7

 

 

 

 

2011

2012

 

N9 Koedijk – De Stolpen

66

66

43

5

10

8

 

 

 

 

2011

2011

 

N50 Ramspol – Ens

134

126

79

39

12

4

 

 

 

 

2013

2013

 

Projecten Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1 199

1 199

1 112

66

21

 

 

 

 

 

2012

2012

 

A2 Oudenrijn – Everdingen

103

103

64

4

13

22

 

 

 

 

2011

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

191

191

63

63

39

25

1

 

 

 

2013

2012

 

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 Burgerveen – Leiden

580

588

332

84

77

46

30

2

2

7

2014

2014

 

A4 Delft – Schiedam

860

869

31

87

140

200

198

17

187

 

2015

2015

 

A12 Zoetermeer – Zoetermeer centrum

24

24

23

1

 

 

 

 

 

 

2011

2011

 

A15 Maasvlakte-Vaanplein1

0

1 185

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N57 Veersedam – Middelburg

211

202

206

5

 

 

 

 

 

 

2011

2010/2011

 

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

269

269

78

61

65

42

23

 

 

 

2015

2013

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

6

 

4

2

 

 

 

 

 

2012

2012

 

Projecten Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

168

169

101

38

9

20

 

 

 

 

2011/2013

2011/2013

 

A2 Passage Maastricht

564

565

230

87

87

99

36

25

 

 

2016

2016

 

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg2

108

108

36

1

52

6

 

13

 

 

2010/2015

2010/2015

 

A74 Venlo

121

130

84

9

3

2

23

 

 

 

2012

2012

 

Projecten Oost-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Everdingen – Deil en Zaltbommel-Empel3

414

424

407

 

 

 

 

6

1

 

2010/2011

2010

 

A50 Ewijk – Valburg

269

268

88

83

74

24

 

 

 

 

2014

2014

 

N34 Omleiding Ommen

39

42

37

 

2

 

 

 

 

 

2011

2011

 

N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal)

212

212

140

50

22

 

 

 

 

 

2014

2014

 

Projecten Noord-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

179

179

17

39

62

38

19

3

1

 

2014

2014

 

Overige maatregelen

                         

Meer kwaliteit leefomgeving

265

     

2

1

19

15

19

209

     

Meer veilig 2

29

     

29

               

Verzorgingsplaatsen

23

     

3

20

             

Afrondingen

2

   

2

1

1

– 1

 

– 1

 

     

Totaal uitvoeringsprogramma

6 135

 

4 503

978

987

749

386

201

219

226

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

     

144

56

39

14

34

32

88

     

Begroting (IF 12.03.01)

     

1 122

1 043

788

400

235

251

314

     
1

Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.

2

Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond is opengesteld in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.

3

Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen-Deil in 2011.

 • 1) Inclusief aan- en ontsluitende infrastructuur mainport Rotterdam.

 • 2) Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond is opengesteld in 2010 en aanpassing aansluiting Nuth op A76 wordt opgeleverd in 2015.

 • 3) Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 Everdingen-Deil in 2011.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen van het realisatieprogramma:

 • N50 Ramspol – Ens: Het taakstellend budget is verhoogd als gevolg van meerkosten, met name indexering en tijdbonussen.

 • A4 Burgerveen – Leiden: De verlaging van het taakstellend budget komt door een bijstelling van de projectraming.

 • A4 Delft – Schiedam: De verlaging van het budget betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor uitvoering van de Rijksverplichting zoals opgenomen in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS 02-09-2010 (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam).

 • N57 Veersedam – Middelburg: Bij Tracébesluit is het taakstellend budget verhoogd met name door toevoegen van indexeringskosten.

 • ZSM 1+2: Verlaging van het budget met € 20 miljoen, waarvan € 16 miljoen voor planuitwerking ZSM en € 4 miljoen van A4/A10 naar A9-Badhoevedorp voor geluidsmaatregelen.

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Hieronder treft u het overzicht aan met het Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Bedragen x € 1 mln.

Budget

Raming kosten

 

Planning

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving

taakstellend

min.

max.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018–2028

Verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beter Benutten

528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluidsaneringprogramma – weg

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucht – weg (NSL, overig)

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPK Planuitwerking Hoofdwegennet

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere

4 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Badhoevedorp

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10 Zuidas

629

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

A10 Zuidas (Knopen)

320

 

 

 

 

 

 

 

 

UG

N23 Alkmaar-Zwolle

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12 Ring Utrecht

1 224

 

 

 

 

TB

 

 

 

UG

A27/A1 Utrecht Noord-knpt Eemnes-aansluiting Bunschoten

252

 

 

 

TB

 

 

 

 

UG

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

676

 

 

 

 

 

 

TB

 

UG

Projecten Zuidwestelijke Delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

10

 

 

 

 

 

 

 

UG

 

N61 Hoek-Schoondijke

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Oost-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid

35

 

 

 

TB

 

 

UG

 

 

A12 Ede-Grijsoord

107

 

 

 

 

 

 

UG

 

 

A12/A15 Bereikb.heid regio Arnhem-Nijmegen (excl tolopgave)

517

 

 

 

 

TB

 

 

 

UG

N18 Varsseveld

308

 

 

 

TB

 

 

 

 

UG

N35 Zwolle-Wijthmen

46

 

 

 

TB

 

UG

 

 

 

Risicoreservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noord-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21

522

 

 

 

TB

 

 

 

 

UG

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek1

176

 

 

TB

 

 

UG

 

 

 

Gebonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Nationaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Beter Benutten

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A152

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveringen voor LCC (o.a. Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO)

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4 Haaglanden (passage en poorten&inprikkers)

425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4/A44 Holland Rijnlandroute

535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A13/A16/A20 R'dam (excl. tolopgave van € 245 mln.)

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A58 Tilburg – Eindhoven en Sint Annabosch-Galder

425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Maasbracht – Geleen 2e fase (structurele verbreding)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A27 Houten – Hooipolder

695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Oost-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N35 Wierden – Nijverdal

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N50 Kampen – Kampen Zuid (N50 Hattemerbroek-Ramspol 2x2)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemd

2 086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten in voorbereiding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7/A8/A10 Asterdam Noord, corridor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A20 Nieuwerkerk-Gouwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A67 Leenderheide-Geldrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A67 No – Regret Maatregelenpakket Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Oost-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Noord-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 Aquaduct Scharsterrijnbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Overige projecten in voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesignaleerde Risico's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

15 903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

– 1 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting IF 12.03.02

14 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12.02: Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA

– 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Legenda

                   

tb tracébesluit

                   

ug uitvoering gereed

                   

uhv BA uit hoofde van Begrotingsakkoord

                   
1

Dit beschikbare budget is excl. de middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 53 mln.).

2

Dit is de waarde op dit moment van topopbrengsten bij deze projecten in de toekomst (de contante waarde). Deze waarde correspodeert met de langjarige topontvangstenreeks, die u aantreft op prodcutartikel 18 van de infrastructuurbegroting 2013.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen verkenningen en planuitwerkingen:

 • A1/6/9 Schiphol – Amsterdam – Almere: € 24 miljoen is overgeboekt vanuit het project Stedelijke Bereikbaarheid Almere, omdat dit deel van het project binnen A1/6/9 Schiphol – Amsterdam – Almere wordt uitgevoerd.

 • A27 Houten – Hooipolder: taakstellend budget is vastgesteld op € 695 miljoen De wegdeel A27 Lunetten – Houten is overgegaan naar het project Ring Utrecht.

 • A2 Maasbracht – Geleen: Het betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken. Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.

 • Ring Utrecht: het beschikbare budget is aangevuld met bedragen voor de wegvakken A12 Ouderijn-Lunetten en A27 Lunetten-Houten.

 • Zuidelijke Ringweg Groningen: Voor het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is het taakstellend budget exclusief voorbereidingskosten € 575 miljoen. Van dit budget is € 522 miljoen gedekt op artikel 12 en € 53 miljoen op artikel 14.

 • A10 Zuidas verbreding: op de begroting is voor het wegendeel van de Zuidas (exclusief de knopen) € 629 miljoen gereserveerd. In combinatie met het spoordeel van de Zuidas ten bedrage van € 350 miljoen sluit dit op een totale rijksbijdrage van € 979 miljoen (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 668, nr. 2)

 • A10 Zuidas knopen: op de begroting is voor de ontvlechting van de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel € 320 miljoen gereserveerd. Op de begroting is een risicoreservering genomen voor tegenvallende tolopbrengsten op het project A12/A15 van € 60 miljoen

 • Het beschikbare budget voor de A12/A15 bedraagt € 517 miljoen, exclusief tolopbrengsten (€ 282,5 miljoen) en planuitwerkingskosten.

 • Op de begroting is een risicoreservering genomen voor tegenvallende tolopbrengsten op het project A12/A15 van € 60 miljoen.

 • Verkenning Haaglanden: een budget van € 425 miljoen is gereserveerd op de begroting voor aanpak A4 passage en N14.

 • As Leiden-Katwijk (integrale benadering Holland Rijnland) € 535 miljoen is gereserveerd voor de Rijkssubsidie aan het project As Leiden-Katwijk (A4-A44)

 • A58 Tilburg – Eindhoven en Annabosch – Galder: rijksbijdrage van € 425 miljoen (na 2020) is gereserveerd voor de twee aanlegprojecten op de A58.

 • N35 Nijverdal – Wierden: rijksbijdrage van € 40 miljoen is gereserveerd op de begroting.

 • Reservering tolopgave Design, Build, Finance, Maintain (DBFM)-aanbesteding NWO, A13/16, A12/15: een reservering van € 300 miljoen is opgenomen voor de drie lopende tolprojecten (NWO, A13/16 en A12/15) voor het risico van het niet slagen van een of meerdere DBFM-aanbestedingen. Doel is dat bij een eventuele mislukte DBFM-aanbesteding een meer klassieke aanbesteding mogelijk blijft.

 • Reservering meerkosten tunnelveiligheid: een reservering van € 100 miljoen is opgenomen voor mogelijke tegenvallers bij tunnelprojecten.

 • Reservering beheer en onderhoud: een reservering van € 208 miljoen voor de toename van het beheer en onderhoudskosten na realisatie van onder andere A10 Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO.

 • N50 Kampen – Kampen Zuid: rijksbijdrage van € 7 miljoen is gereserveerd op de begroting.

 • Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten nog in deze kabinetsperiode te behalen, is gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen. In totaal is ruim € 300 miljoen naar voren gehaald in de jaren 2012 tot en met 2015 op het Infrastructuurfonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van Publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.

Producten

De projecten A15 Maasvlakte Vaanplein en A12 Lunetten-Veenendaal verkeren in de bouwfase en kennen al een partiële beschikbaarheidsvergoeding voor zover het onderhoud van bestaand areaal is meegecontracteerd. Na oplevering zal de beschikbaarheidsbetaling conform afspraak oplopen. Voor het project N33 Assen-Zuidbroek loopt de aanbesteding in 2012. In het najaar van 2012 zal de aanbesteding van het tweede deelcontract van Schiphol-Amsterdam-Almere (A9 Gaasperdammerweg) en van de A12 Ede-Grijsoord starten.

De betalingen voor het provinciale DBFM-project A59 zijn in het najaar van 2011 afgekocht (zoals gemeld bij Najaarsnota) en daarom niet meer van toepassing.

Voor 2013/2014 wordt voorzien dat de volgende DBFM projecten in aanbesteding gaan:

 • N18-Varsseveld-Enschede;

 • A13/A16 Rotterdam;

 • ViA15;

 • A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes-Bunschoten;

 • Derde deelproject Schiphol-Amsterdam-Almere (A9 Amstelveen).

Daarnaast zijn Public-private-comparator (PPC) -meerwaardetoetsen gepland voor de projecten:

 • Driehoek A1-A28-A27;

 • Ring Utrecht;

 • A2 Maasbracht-Geleen;

 • N35 Nijverdal-Wierden;

 • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken;

 • A27 Lunetten Hooipolder;

 • A58 Zuid-Net /St. Annabosch-Galder;

 • A1 Apeldoorn-Azelo;

 • Rotterdam vooruit;

 • Amsterdam Zuidas.

Tabel Projectoverzicht behorende bij 12.04 geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet
 

Totaal

Budget in € mln.

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

later

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflossing tunnels1

1 195

1 194

333

52

52

53

54

55

57

539

– 

– 

A10 Tweede Coentunnel2

2 016

2 016

481

95

238

50

50

50

49

550

2013–2014

2012

Projecten Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A12 Lunetten-Veenendaal3

608

606

42

92

63

63

19

19

19

291

2013

– 

Projecten Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

279

283

261

1

8

1

1

1

1

5

2005

2005

Projecten Noord-Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N31 Leeuwarden-Drachten

145

146

96

5

6

5

6

6

5

16

2007

2007

Projecten Zuidvleugel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A15 Maasvlakte-Vaanplein

1 983

 

164

61

54

394

379

120

57

754

2015

 

Totaal

6 226

 

1 377

306

421

566

509

251

188

 

 

 

1

Aflossing tunnels: verplichting loopt t/m 2026.

2

Verplichting loopt t/m 2037 en is incl. Westrandweg.

3

Na zomer 2012: oplevering extra rijstroken Bunnik – Veenendaal. Maart 2013: Oplevering totale project.

12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).

1

Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer (SWUNG-1, zie Staatsblad 2012, nr. 268). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. De kosten voor deze naleving zullen worden gedekt door herprioritering binnen het Infrastructuurfonds. Het voorgenomen moment hiervoor is verplaatst naar Voorjaarsnota 2013 vanwege de benodigde tijd voor het nader vaststellen van de hoogte van de benodigde middelen voor naleving en de te verrekenen besparingen op geluidkosten bij aanlegprojecten.

2

De naam van het in de vorige begrotingen opgenomen hoofdproduct «Groot Variabel Onderhoud» is met ingang van deze begroting veranderd in «Vervanging». De Tweede Kamer is op 26 juni 2012 hierover geïnformeerd (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865).

Licence