Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerkgebonden uitgaven van Rijkswaterstaat en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art.5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (in € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

   

247 184

233 405

224 888

219 076

215 980

Uitgaven

   

247 581

233 406

224 843

219 080

215 978

Waarvan juridisch verplicht

   

99%

 

 

 

 

5.01 Apparaat

   

198 231

186 152

177 675

172 771

170 590

5.01.01 Staf Deltacommissaris

   

2 022

1 830

1 717

1 694

1 668

5.01.02 Apparaatskosten RWS

   

196 209

184 322

175 958

171 077

168 922

               

5.02 Overige uitgaven

   

49 350

47 254

47 168

46 309

45 388

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

   

47 425

45 329

45 284

44 384

43 463

5.02.02 Programma-uitgaven DC

   

1 925

1 925

1 884

1 925

1 925

5.02.03 Overige uitgaven

   

0

0

0

0

0

               

5.03 Investeringsruimte

             

05.03.01 Programmeerruimte

             

05.03.02 Beleidsruimte

             

Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

   

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

             

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 jaar op jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1 000

Artikel

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5

Netwerkgeb. kosten & ov. uitgaven

247 581

233 406

224 843

219 080

215 978

222 620

222 485

221 145

249 232

258 232

341 260

460 192

459 418

459 707

459 718

459 789

5.01

Apparaat

198 231

186 152

177 675

172 771

170 590

177 234

177 097

175 757

177 918

177 918

177 918

177 948

177 948

177 948

177 948

177 948

5.02

Overige uitgaven

49 350

47 254

47 168

46 309

45 388

45 386

45 388

45 388

43 463

43 463

43 463

43 790

43 790

43 790

43 790

43 790

5.03

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

27 851

36 851

119 879

238 454

237 680

237 969

237 980

238 051

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat gepresenteerd.

Staf Deltacommissaris

Producten

De Deltacommissaris moet, conform de Waterwet, de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma bevorderen. Hij voert overleg met betrokken partijen en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma.

In de Memorie van Toelichting op de Waterwet, paragraaf 4, artikel 7.22d, is opgenomen dat de Deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn werkzaamheden heeft en een budget dat toereikend is voor de hem toebedeelde taken.

Op dit artikel worden de personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud, de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten opgenomen die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling en innovatie en landelijke taken op het gebied van aanleg.

Programmauitgaven Deltacommissaris

Deze uitgaven worden gedaan ten behoeve van het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris.

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. Deze investeringsruimte is in 2011 gecreëerd voor het totale Infrastructuurfonds (zie Voorjaarsnota 2011, Bijlage 3, «Beoordelingskader Infrastructuurfonds 2021–2028»). Met de oprichting van het Deltafonds is een deel van deze ruimte verschoven naar het Deltafonds (zie ook artikel 18.11 Investeringsruimte van de begroting van het Infrastructuurfonds).

De Investeringsruimte van in totaal € 1,4 miljard tot en met 2028 betreft «beleidsruimte», waarvan de concrete aanwending wordt overgelaten aan toekomstige kabinetten; de programmaruimte is eerder ingezet ter dekking van de maatregelen uit de brief «stand van zaken Waterveiligheid» (Kamerstukken, vergaderjaar 2010/11, nr. XX). De structurele doorwerking van het Begrotingsakkoord na 2023 is naar rato ten laste is gebracht van de Beleidsruimte (€ 0,2 mld).

Licence