Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf Deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Tabel 33 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

371.519

372.018

394.734

402.778

480.182

503.043

590.033

Uitgaven

371.603

372.282

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

5.01 Apparaat

266.040

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.585

1.903

1.591

1.591

1.591

2.020

2.020

5.01.02 Apparaatskosten RWS

264.455

279.789

285.643

289.518

295.618

295.495

290.495

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

264.455

279.789

285.643

289.518

295.618

295.495

290.495

5.02 Overige uitgaven

105.563

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

103.854

84.082

67.014

71.077

125.560

146.681

144.985

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

103.854

84.082

67.014

71.077

125.560

146.681

144.985

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.709

1.833

2.110

2.027

2.027

2.036

1.920

5.03 Investeringsruimte

0

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

5.03.01 Programmaruimte

0

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

5.03.02 Beleidsruimte

     

0

0

5.04 Reserveringen

0

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

5.04.01 Reserveringen

0

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

Ontvangsten

286.037

231.527

     

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.037

231.527

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 34 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

Juridisch verplicht

90%

Bestuurlijk gebonden

 

Beleidsmatig gereserveerd

10%

Nog niet ingevuld/vrij te besteden

 

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2037 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2037 toegelicht.

Tabel 35 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

372.282

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

5.01

Apparaat

 

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

5.02

Overige uitgaven

 

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

5.03

Investeringsruimte

 

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

5.04

Reserveringen

  

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontvangsten

231.527

       

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

       
           
  

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

10.899.783

5.01

Apparaat

 

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

283.011

4.312.253

5.02

Overige uitgaven

 

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

1.467.398

5.03

Investeringsruimte

 

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

1.353.608

5.04

Reserveringen

 

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

3.766.524

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontvangsten

       

231.527

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

        

231.527

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Producten

Staf Deltacommissaris

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een budget voor de aan hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven Producten

Producten

Overige netwerkgebonden uitgaven

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programmauitgaven Deltaprogramma actie Staf DC

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de Deltacommissaris. Dit betreffen vooral programma-uitgaven voor: kennis- en strategieontwikkeling (waaronder voorbereiding van de tweede zesjaarlijkse herijking en Kennisprogramma Zeespiegelstijging); monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma; de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma; en voor het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte verantwoord. Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van de investeringsfondsen. In deze begroting betekent dit een verlenging tot en met 2037. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vernieuwing, netwerkkosten RWS en het HWBP) betekent dit een toevoeging van € 323 miljoen aan investeringsruimte in 2037. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte € 1.361 miljoen. Het grootste deel van de investeringsruimte is pas vanaf 2035 beschikbaar.

Deze investeringsruimte is beschikbaar voor prioritaire beleidsopgaven binnen de scope van het Deltafonds. De uitwerking van het Deltaprogramma is in volle gang. Gedurende de lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de nadere beleidsuitwerking van Integraal Riviermanagement, het Deltaplan zoetwater en de Programmatische Aanpak Grote Wateren, zullen de komende jaren deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze nader worden geprogrammeerd. In de investeringsruimte van € 1.354 miljoen zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 245 miljoen.

Tabel 36 Investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vrije Investeringsruimte

0

0

0

0

0

19.600

9.847

22.201

Risicoreserveringen

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

26.600

6.300

6.300

Totaal

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

Tabel 37 Vervolg Investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

Vervolg Investeringsruimte

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

         

Vrije Investeringsruimte

6.444

5.407

41.016

148.581

249.492

338.608

267.215

1.108.411

Risicoreserveringen

17.878

17.878

17.878

17.878

17.878

17.878

17.875

245.197

Totaal

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

1.353.608

5.04 Reserveringen

Op artikelonderdeel 5.04 worden uitgaven geraamd voor toekomstige opgaven, waarvoor nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn tot en met 2037, onder voorbehoud van cofinanciering, met name de volgende posten gereserveerd:

  • Regionale keringen in beheer bij het Rijk (€ 185 miljoen): Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk te laten voldoen aan de in het Waterbesluit opgenomen normen is binnen de investeringsruimte een reservering getroffen.

  • Integraal Rivier Management (€ 617 miljoen): in dit programma worden de Rijksopgaven voor de rivier, waaronder waterveiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit en -kwantiteit, rivierbodemligging en vegetatiebeheer in samenhang met elkaar gebracht om synergie in programmering en uitvoering te bereiken. Tevens worden deze daar waar dit leidt tot synergie verbonden met urgente regionale opgaven. Via het programma Integraal Rivier Management geven Rijk en regio nadere beleidsuitwerking aan de voorkeurstrategie voor de waterveiligheid van rivieren, zoals vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016–2021. Daarmee wordt ook de herijking van de voorkeursstrategie vormgegeven. Het programma heeft een doorlooptijd tot en met 2050. Voor de opgave tussen 2032–2050 wordt € 80 miljoen per jaar aan de beleidsreservering toegevoegd.

  • Deltaplan Zoetwater (€ 420 miljoen):  Dit betreft voortzetting van het beleid (vervolg op het 1e pakket zoetwater) om schade ten gevolge van droogte en verzilting te voorkomen. Het was in Nederland in 2022 voor de vierde keer in vijf jaar droog, met name op de hoge zandgronden.  Bovendien was er dit jaar en in 2018 sprake van een feitelijk watertekort. Dit laat zien dat we meer moeten doen om problemen, zoals op de hoge zandgronden en in IJsselmeergebied, te voorkomen. Daarvoor wordt in het Deltafonds vanaf 2028 jaarlijks € 42 miljoen gereserveerd.

  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) (€ 672 miljoen): dit betreft behoud en verbetering van natuur en waterkwaliteit gericht op toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie. PAGW heeft een doorlooptijd tot en met 2050. Voor de opgave in de periode 2030–2040 wordt jaarlijks € 85,8 miljoen per jaar en in de periode 2041-2050 jaarlijks € 66 miljoen aan de beleidsreservering toegevoegd voor de bekostiging van de urgente opgave en maatregelen ten behoeve van een robuust ecologisch netwerk.

  • Onderzoekreservering (€ 24 miljoen): dit betreft middelen voor onderzoek ten behoeve van de brede wateropgave. Het gaat onder andere om onderzoek naar waterveiligheid, rivieren, verbetering waterkwaliteit en waterkwantiteit (zoetwatervoorziening). Uit deze reservering kan geput worden als onderzoeksopgaven verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd. Aan de bestaande beleidsreservering wordt jaarlijks € 2 miljoen toegevoegd.

  • Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2035 (€ 47 miljoen): Beheerders van primaire waterkeringen (Waterschappen en Rijk) zijn conform de Waterwet wettelijk verplicht minimaal iedere twaalf jaar verslag uit te brengen aan de Minister over de waterstaatkundige toestand van deze keringen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de beoordeling hiervan. Deze regels zijn bekend onder het «Wettelijk beoordelingsinstrumentarium». De scope van dit programma omvat (de doorontwikkeling van) software, technische leidraden, voorschriften, procedures, ondersteuning, beheer en onderhoud. De reservering dient voor het dekken van de benodigde jaarlijkse kosten voor dit programma in de periode 2024–2035.

  • IJsselmeergebied € 3,6 mln: Samen met de regiopartners werkt IenW in de periode 2023-2026 aan de voorbereiding van de herijking van de voorkeursstrategie en Deltabeslissing IJsselmeergebied in 2026. De komende jaren zal gewerkt worden aan een integrale analyse van kansrijke alternatieven en nieuwe beleidsbesluiten. Vanaf 2030 wordt een beleidsreservering van € 3,6 mln aangelegd met een structurele doorwerking. Hiervan zal gebruik gemaakt worden als er meer zicht is op de doorwerking van de deltabeslissing in 2026 en de uitwerking en implementatie van het beleid in de jaren daarna.

  • CA Instandhouding € 1.795 miljoen: de reservering CA Instandhouding betreft de middelen vanuit het coalitieakkoord voor instandhouding van het hoofdwatersysteem voor het Deltafonds.

Licence