Base description which applies to whole site

Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.

B Rol en verantwoordelijkheid

Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bepaalt in samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in het concernbrede zicht op talent en in specifieke ontwikkeltrajecten voor managers. Daartoe bevordert de minister de uitstroom en flexibiliteit, een kleinere topstructuur van het Rijk, samenwerking tussen leidinggevenden, toekomstgerichtheid van managementtalent en de plaatsing van Nederlandse topposities bij Europese instellingen. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit een uitvoerende rol is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de rol van werkgever voor de Topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

C Beleidswijzigingen

De beleidswijzigingen naar aanleiding van het programma Compacte Rijksdienst en activiteiten voor 2013 worden toegelicht in de beleidsagenda.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8.1 Kwaliteit Rijksdienst

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

43 825

29 380

28 640

28 071

27 922

27 903

               

Uitgaven:

43 825

29 380

28 640

28 071

27 922

27 903

 

Waarvan juridisch verplicht

 

88%

       
               

8.1

Kwaliteit Rijksdienst

43 825

29 380

28 640

28 071

27 922

27 903

               
 

Subsidies

3 349

3 400

3 400

3 400

3 400

3 385

 

Subsidie A&O-fonds

3 349

3 400

3 400

3 400

3 400

3 385

 

Opdrachten

20 587

8 904

8 960

8 958

8 887

8 984

 

Bedrijfsvoering Rijk

20 587

8 904

8 960

8 958

8 887

8 984

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

19 889

17 076

16 280

15 713

15 635

15 534

 

Arbeidsmarkt Communicatie

5 955

5 776

5 576

5 376

5 376

5 354

 

Doc-Direkt

13 934

11 300

10 704

10 337

10 259

10 180

               

Ontvangsten

2 587

250

250

250

250

250

D2 Budgetflexibiliteit

Het merendeel van de uitgaven is juridisch dan wel bestuurlijk verplicht. Nog niet verplichte uitgaven zijn beleidsmatig bestemd voor de rijksbrede bedrijfsvoering en het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst in het bijzonder en worden gedurende het jaar hiervoor aangewend.

E Toelichting op de instrumenten

Subsidies

Arbeidsmarkt- en opleidingenfonds (A&O-fonds)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt in 2013 een subsidie aan het A&O-fonds Rijk. Het bedrag wordt jaarlijks in verband met een taakstelling bijgesteld. Deze subsidie is onderdeel van de CAO-afspraken. Het fonds zet de subsidie in voor arbeidsmarktprojecten binnen het Rijk die het bestuur van het A&O-fonds goedkeurt. Jaarlijks wordt hiervoor een beleidsplan gemaakt.

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Om de kwaliteit van de Rijksdienst te verbeteren wordt in 2013 op het terrein van organisatie en het personeel verder gewerkt aan het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren. Dit gebeurt door een verdere versterking van de (regionale) samenwerking van de vier mobiliteitsorganisaties bij het Rijk. Daarnaast door het begeleiden van werk naar werk met behulp van diverse instrumenten, zoals het extern detacheren, de arbeidsmarktpositie meter, de (inter) departementale carrousels en de employability scan.

Op het gebied van ICT wordt verder gewerkt aan de ambities uit de I-strategie Rijk (Kamerstukken II, 26 643, nr. 216), te weten een meer samenhangende I-infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT-projecten.

In 2013 wordt het Afwegingskader Sourcing toegepast. Met dit Afwegingskader kan worden bepaald wat er, onder welke voorwaarden, in eigen huis wordt gedaan en waar de markt in beeld komt. Verder worden in het kader van de gesloten rijkscloud pilots uitgevoerd.

Het DWR Archief, de digitale opslagvoorziening voor het Rijk, wordt doorontwikkeld. Met vier ministeries worden in 2013 pilotprojecten gestart. DWR Archief wordt als generieke dienst vastgesteld.

De Enterprise Architectuur Rijk zal worden doorontwikkeld om uiteindelijk tot definitieve besluitvorming te komen in 2014. Daarnaast wordt de architectuurkennisbank opgeleverd en de Standaardenlijst Rijk doorontwikkeld.

In 2013 zal de inkoop van het Rijk met behulp van kaders, onder meer op het gebied van duurzaamheid en categoriemanagement, worden gestroomlijnd. Op deze wijze vindt de inkoop nog slechts via circa twintig inkooppunten plaats.

De rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Arbeidsmarkt Communicatie

Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) van De Werkmaatschappij geeft uitvoering aan het rijksbrede recruitmentprogramma en het beheer van het technische infrastructuur platform mobiliteitssites rijksoverheid.

Doc-Direkt

Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt is opgericht met het doel om in de jaren 2010–2019 de archiefachterstanden (1976–2004) weg te werken.

Tabel 8.2 Kengetallen en indicatoren

Indicatoren

Cumulatieve Waarde 2011

Jaarlijkse Streefwaarde

2012

Jaarlijkse Streefwaarde 2013

Jaarlijkse Streefwaarde 2014

1. Aantal strekkende kilometers wegwerken archief ná 1975

37,4

30

30

30

Bron: Productieplanning op basis van met departementen afgesloten DVP's (DienstVerleningsPlannen)

Licence