Base description which applies to whole site

Artikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting

A Algemene doelstelling

Het verzorgen van de rijkshuisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het Koninklijk Huis, het beheren van monumenten die, naar hun aard, niet geschikt zijn voor rijkshuisvesting en het uitvoeren van het Rijkshuisvestingsbeleid.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op basis van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (KB), als opdrachtgever en uitvoerder verantwoordelijk voor:

De minister is verantwoordelijk voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken.

De minister is verantwoordelijk voor de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat.

De minister is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de monumenten die aan de Rijksgebouwendienst zijn toevertrouwd en die naar hun aard niet geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten.

De minister is verantwoordelijk voor de doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.

C Beleidwijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9.1 Uitvoering Rijkshuisvesting

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

60 052

59 207

58 528

58 786

58 676

57 457

               

Uitgaven:

60 052

59 207

58 528

58 786

58 676

57 457

 

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

       
               

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

60 052

59 207

58 528

58 786

58 676

57 457

               
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

60 052

59 207

58 528

58 786

58 676

57 457

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

39 868

37 936

37 905

37 861

38 084

38 903

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

10 214

10 199

10 195

10 196

10 196

10 196

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

9 970

11 072

10 428

10 729

10 396

8 358

               

Ontvangsten

2 626

357

357

357

357

357

D2 Budgetflexibiliteit

De middelen voor het huisvesten van het Koninklijk huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken zijn grotendeels belegd met gebruiks-vergoedingen voor lopende projecten waarover met de gebruikers afspraken zijn gemaakt. Het restant wordt als beleidsmatig gebonden beschouwd, omdat hiermee kleinere investeringen in de huisvesting mee worden gerealiseerd.

De middelen voor monumenten worden, voor zover ze niet juridisch zijn verplicht als beleidsmatig gebonden beschouwd, gezien de zorg die de Rijksgebouwendienst heeft voor deze monumenten. De middelen voor rijkshuisvesting worden, voor zover ze niet juridisch zijn verplicht, als beleidsmatig gebonden beschouwd. Dit is met name van belang voor de middelen voor de uitvoering van het programma FCIB (Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven), die door de betrokken departementen zijn overgeboekt naar dit artikel.

E Toelichting op de instrumenten

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Bijdrage aan Rgd voor huisvesting Koninklijk Huis, HoCoSta’s en AZ

De bijdragen uit dit artikel zijn bedoeld voor betalingen aan de Rijksgebouwendienst om de kosten te dekken van huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Voor het Koninklijk Huis betreft het de drie staatspaleizen; Paleis Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bovenstaande rijkshuisvesting valt buiten het huur-verhuurstelsel van het Rijk. Daarom worden de uitgaven niet op de begroting van de organisaties zelf, maar op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoord.

Bijdrage aan Rgd voor het beheren van monumenten

Voor een bedrag van € 10 mln. wordt bijgedragen aan de Rijksgebouwendienst voor het beheer en onderhoud van monumenten in bezit van de dienst. Dit betreft monumenten die naar hun aard niet geschikt zijn voor huisvesting van rijksdiensten. De Rijksgebouwendienst zet zich in voor het bevorderen van de gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid van de monumenten.

Beoogde prestaties voor 2013 zijn:

Tabel 9.2 Prestatie-indicator

Prestatie-indicator

Basiswaarde

Peildatum

Streefwaarde

Periode

Aantal monumenten in beheer

43 (1281)

2011

43 (1281)

2013

Gebruiksgraad monumenten

95%

2009

95%

2013

Bron: BZK/Rgd administraties: monumenten catalogus en contractadministratie.

1

Dit betreft het totaal aantal objecten.

Toelichting op de tabel: Een deel van de monumenten is naar hun aard niet geschikt voor gebruik, zoals gedenknaalden of grafmonumenten. Deze objecten zijn buiten de berekening van de gebruiksgraad gehouden

Bijdrage aan Rgd voor Rijkshuisvesting

De Rijksgebouwendienst draagt bij aan de realisatie van rijksdoelstellingen door te werken aan energiebesparing in de rijkshuisvesting; de duurzaamheid van de gebouwenvoorraad van het Rijk te verbeteren; de doelmatige werking van het rijkshuisvestingstelsel te bevorderen; bij te dragen aan de totstandkoming van de rijkswerkplek; uitvoering te geven aan professioneel publiek opdrachtgeverschap in de bouw. Dit gebeurt door middel van zorgvuldig en transparant aanbesteden, de coördinatie van publieke aanbestedende diensten en afstemming met de markt; werkzaamheden van de Rijksbouwmeester voor de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de architectuur, voor de stedenbouwkundige inpassing en van de beeldende kunst. Dit komt tot uiting bij het tot stand brengen, het wijzigen en het beheren van gebouwen, werken en terreinen waarover de zorg van de Rijksgebouwendienst zich uitstrekt.

In 2013 wordt gestart met de uitvoering van maatregelen voor Energiebesparing in het kader van het FCIB (Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven, in kantoorpanden tranche 3 FCIB).

Licence