Base description which applies to whole site

ARTIKEL 91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sectoroverschrijdende middelen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken beleidsartikelen bekend is, worden de middelen naar deze artikelen overgeboekt. Het betreft:

  • Loonbijstelling;

  • Prijsbijstelling;

  • Nader te verdelen.

Op deze onderdelen worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord.

91.1 Budgettaire gevolgen
Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van artikel 91 (bedragen x € 1 000)
   

20111

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

0

-724

-818

11 188

22 987

13 396

5 684

Waarvan garantieverplichtingen

             

Uitgaven

0

-724

-818

11 188

22 987

13 396

5 684

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Nader te verdelen

0

– 724

– 818

11 188

22 987

13 396

5 684

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

1

Voor 2011 betreft het de standen van voormalig artikel 17

91.2 Loonbijstelling

In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2012. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2012 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Daarnaast ontvangen de onderwijssectoren een specifieke compensatie voor het nadeel dat ze ondervinden door de wijzigingen per 1 januari 2012 in de inkomensafhankelijke bijdrage (Iab) voor de zorgverzekeringswet.

Zie het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk voor de verdeling van de loonbijstelling tranche 2012 en de specifieke compensatie Iab over de beleidsartikelen.

91.3 Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2012 is uitgekeerd aan de departementen. Zie het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk voor de verdeling over de beleidsartikelen.

91.4 Nader te verdelen

Op het onderdeel Nader te verdelen staan onder andere middelen die een budgettair effect hebben op meer dan één beleidsartikel en waarvan de verdeling over deze artikelen nog niet bekend is. Het kan daarbij zowel gaan om beleidsintensiveringen als om ombuigingen. Dit onderdeel bevat onder meer:

  • Middelen voor huisvesting in Caribisch Nederland (€ 12,1 miljoen in 2014, € 10,5 miljoen in 2015, € 12,2 miljoen in 2016 en € 11,7 miljoen in 2017). Deze middelen blijven centraal gereserveerd totdat er een goedgekeurd huisvestingplan beschikbaar is.

  • Een egalisatiereservering van in totaal € 10,5 miljoen (waarvan € 13,5 miljoen in 2015, € 1,5 miljoen in 2016 en – € 4,5 miljoen in 2017). Dit is benodigd om de herschikkingen uit de begroting 2010 in 2018 (€ 10,5 miljoen) op te kunnen vangen. De herschikking sluit over de jaren heen op nul.

Artikel

Licence